Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10.2 Kwaliteitsplan Onderwijs VU 2.0

In 2020 is gewerkt aan het Kwaliteitsplan Onderwijs VU 2.0. Dit plan beschrijft de inzet van de VU op de landelijke kwaliteitsafspraken zoals vastgelegd in het Sectorakkoord. Deze 2.0 versie vervangt het originele VU Kwaliteitsplan Onderwijs. Op basis van het originele plan heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), op advies van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), besloten de studievoorschotmiddelen vooralsnog niet toe te kennen aan de VU. Het beoordelingspanel was in haar inhoudelijke oordeel over het plan van de VU positief, maar stelde vast dat een nog te besteden bedrag van € 7,5m voor de periode 2019-2024 niet voldoende duidelijk was vastgelegd.

In deze 2.0 versie van het Kwaliteitsplan is de feedback van het eerste panel verwerkt. Daarnaast hebben we deze herbeoordeling aangegrepen om een geactualiseerd plan neer te leggen waarin de roerige afgelopen periode met corona is verwerkt. Als gevolg van de uitbraak van corona is het accent in activiteiten meer komen te liggen op de digitale transformatie van het onderwijs. In de komende periode willen we wat we hebben bereikt in het digitale onderwijs verder ontwikkelen richting blended learning. In het Kwaliteitsplan 2.0 zijn daarom ook nieuwe projecten opgenomen rondom dit thema. Uiteindelijk is ons doel om via blended bearning innovatieve vormen van digitaal en fysiek onderwijs zo in te zetten dat we met ons onderwijs de beste kwaliteit leveren aan onze studenten.

De herziening van het kwaliteitsplan is vormgegeven binnen de regiegroep Kwaliteitsplan 2.0, waar vertegenwoordigers van alle relevante interne gremia zijn samengebracht. De facultaire plannen en VU-brede plannen zijn samengevoegd tot een geaggregeerd plan. De regiegroep heeft dat meegelezen en voor de Kerst is een laatste conceptversie aan de medezeggenschap gezonden ter instemming. Op 22 februari 2021 heeft de Gezamenlijke Vergadering (GV) ingestemd met het Kwaliteitsplan Onderwijs VU 2.0. Op 2 maart 2021 heeft het CvB het Kwaliteitsplan 2.0 vastgesteld. Inmiddels hebben wij ons plan ter beoordeling ingediend bij de NVAO en hebben wij op 3 mei 2021 de mondelinge terugkoppeling gekregen dat het beoordelingspanel van de NVAO het kwaliteitsplan 2.0 op alle drie de beoordelingscriteria als voldoende heeft beoordeeld. Op basis hiervan verwachten wij als VU dat er een positief advies aan de minister zal volgen, en dat de minister in zal stemmen met de kwaliteitsafspraken met de VU, zoals vastgelegd in ons Kwaliteitsplan

Op basis van het originele Kwaliteitsplan Onderwijs VU (versie 1.0) is in het Jaarplan VU 2020 rekening gehouden met een totale inzet aan studievoorschotgelden van € 7,7m, waarvan € 3,2m voor VU-brede initiatieven en € 4,5m voor de meerjarenplannen van individuele faculteiten (‘facultaire studievoorschotgelden’).

Op basis van versie 2.0 van ons Kwaliteitsplan is deze begroting voor 2020 op enkele kleine onderdelen bijgesteld, leidend tot een toedeling aan VU-brede initiatieven van € 3,1m en aan faculteiten van € 4,6m. Ten behoeve van dit jaarverslag rapporteren wij op basis van de bijgestelde begroting voor 2020, omdat die aansluit op de actuele versie van ons Kwaliteitsplan (versie 2.0) zoals ingediend ter goedkeuring bij de NVAO.