Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10.3 Realisatie vs begroting 2020

De volgende tabel toont de realisatie 2020 in vergelijking met de begroting 2020 op basis van het Kwaliteitsplan VU 2.0.

STUDIEVOORSCHOTGELDEN VU 2020

BEGROTING

REALISATIE

(bedragen in €)

2020

2020

1. Onderwijsintensiteit

  

1.a meer docenten

1.721.385

2.007.526

1.b meer activerende onderwijsvormen

610.866

449.865

Totaal thema 1 Onderwijsintensiteit

2.332.251

2.457.391

2. Begeleiding studenten

  

2.a versterken studieadvies

121.283

89.928

2.b meer mentoren en tutoren

177.179

192.397

2.c begeleiding specifieke groepen

169.200

144.108

Totaal thema 2 Begeleiding studenten

467.662

426.433

3. Studiesucces

  

3.a Betere overstap vo -wo

181.214

176.449

3.b Mixed classrroom

24.000

20.000

3.c Taalvaardigheid studenten

109.000

49.862

3.d Tijdig informeren keuzes

48.628

43.280

3.e Overstap arbeidsmarkt

518.203

390.820

3.f Meer evidence based

220.000

252.164

3.g Studentenwelzijn

187.081

181.172

Totaal thema 3 Studiesucces

1.288.126

1.113.746

4. Onderwijsdifferentiatie

  

4.a Versterken profiel

412.234

325.562

4.b Interdisciplinair samenwerken

57.598

53.760

4.c Talentontwikkeling

163.000

84.157

Totaal thema 4 Onderwijsdifferentiatie

632.832

463.479

5. Onderwijsfaciliteiten

  

5.a studenten beter on campus werken

262.168

281.318

5.b ondersteuning innovatief onderwijs

1.069.334

1.015.765

Totaal thema 5 Onderwijsfaciliteiten

1.331.502

1.297.083

6. Docentkwaliteit

  

6.a professionalisering docenten

709.803

699.425

6.b ondersteuning innovatief lesgeven

365.112

295.200

6.c VU NT&L

491.000

575.130

6.d Duurzame loopbaan

93.000

65.820

Totaal thema 6 Docentkwaliteit

1.658.915

1.635.575

TOTAAL OVER ALLE THEMA'S

7.711.288

7.393.708

Niet gealloceerd in 2020 maar meegenomen naar volgende jaren

263.234

-

TOTAAL STUDIEVOORSCHOTGELDEN 2020

7.974.522

7.393.708

NB. De bovenstaande cijfers zijn inclusief het aandeel VU in de gezamenlijke faculteiten met de UvA, te weten het Amsterdam University College (AUC) en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Met beide eenheden is afgesproken dat zij één integraal kwaliteitsplan maken uitgaande van de opgetelde toewijzingen vanuit de VU + UvA, en dat zij rapporteren over de realisatie op basis van dit integrale plan. In bovenstaand overzicht hebben wij rekening gehouden met een aandeel VU in deze realisatie naar rato van de VU-toewijzing voor 2020. Hiermee houden we aansluiting op het totale bedrag aan studievoorschotmiddelen dat beschikbaar is voor de VU. Deze wijze van presentatie sluit aan op het Kwaliteitsplan van de VU.

Het beschikbare budget voor 2020 bedroeg € 7,97m, waarvan € 7,82m uit de Rijksbijdrage OCW en € 0,15m via de Universiteit van Amsterdam (bijdrage aan centrale VU-projecten in verband met de gezamenlijke faculteit Tandheelkunde). Conform het Kwaliteitsplan VU 2.0 is van het beschikbare budget een bedrag van € 0,26m verschoven naar een bestemming in latere jaren, zodat in 2020 een bedrag van € 7,71m beschikbaar was voor de uitvoering van de kwaliteitsafspraken. Hiervan is uiteindelijk een bedrag van € 7,39m besteed in 2020. Dit betekent dat het ondanks de bijzondere en moeilijke omstandigheden als gevolg van corona toch gelukt is om het overgrote deel van de plannen te realiseren die we voor 2020 hadden gemaakt. We zien dat er op alle 6 kwaliteitsthema’s veel voortgang is geboekt, met uiteindelijk op 5 van de 6 thema’s een beperkte onderbesteding.

Op het kwaliteitsthema 1 ‘Onderwijsintensiteit’ hebben we meer uitgegeven dan begroot, met name door de aanstelling van meer junior docenten. Ook de bestedingen voor het VU Network Teaching and Learning (NT&L, onderdeel van kwaliteitsthema 6 Docentkwaliteit) vielen ruim hoger uit dan begroot. De faculteiten zijn over het algemeen in staat geweest om de plannen te realiseren conform begroting, waarbij er soms wel in overleg met de eigen medezeggenschap is geschoven tussen individuele projecten. Met name de faculteiten Bèta (extra junior docenten) en FGB (extra kosten voor ontwikkeling blended learning) hebben meer uitgegeven dan begroot.

Binnen de faculteit Rechten is vertraging opgetreden bij de uitvoering van het facultaire plan, met als gevolg een onderbesteding van € 0,4m in 2020. Dit verklaart ook de onderbesteding op de posten ‘3.e Overstap arbeidsmarkt’, ‘4.a Versterken profiel’ en ‘4.c Talentontwikkeling’ in het voorgaande overzicht. De faculteit heeft inmiddels in overleg met de medezeggenschap een plan opgesteld om de opgelopen achterstanden weg te werken, zodat de € 0,4m alsnog zal worden uitgegeven in de jaren 2022 en verder. Binnen de VU-brede activiteiten zijn de meeste projecten conform begroting uitgevoerd. Binnen het thema 5.b ‘Ondersteuning innovatief onderwijs’ is in 2020 vertraging ontstaan op de projecten ‘digitaal toetsen’ en ‘vernieuwing opnamestudio’. In het Kwaliteitsplan VU 2.0 hebben wij er rekening mee gehouden dat hiervoor in 2021 alsnog bestedingen zullen plaatsvinden.

De activiteiten rondom de taalvaardigheid studenten (thema 3.c) hebben vertraging opgelopen door corona. Dit gaan we alsnog oppakken in 2021 en verdere jaren.