Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10.4 Toelichting op bereikte resultaten per kwaliteitsthema

In de onderwijsjaarverslagen van de faculteiten wordt een gedetailleerde toelichting gegeven op de realisatie van de facultaire studievoorschotgelden 2020 en de hiermee bereikte resultaten. Deze rapportage wordt per faculteit met de medezeggenschap besproken in de facultaire Gezamenlijke Vergadering, waarbij de facultaire medezeggenschap ook wordt uitgenodigd om een reflectie te schrijven over de inzet van de facultaire studievoorschotgelden 2020 en het daarvoor gevolgde proces.

De volgende toelichting richt zich op de hoofdlijnen van de realisatie centraal en decentraal, waarbij met name een aantal bereikte resultaten uit de centrale studievoorschotgelden 2020 verder worden uitgelicht. Bij elk resultaat wordt aangegeven waar het is behaald.

1. Intensiever, kleinschalig onderwijs

 • In 2020 is sterk ingezet op juniordocenten. Er zijn ruim 30 juniordocenten aangesteld binnen de verschillende faculteiten (FGB, BETA, FSW, FGW). Ook zijn er studentassistenten ingezet om het onderwijs kleinschaliger te maken (SBE).

 • In 2020 zijn van de middelen uren vrijgemaakt om eindwerken te beoordelen en persoonlijke feedback te geven (FGB, AUC).

 • Er zijn verschillende manieren opgezet om het gebruik van activerende werkvormen beter te kunnen uitwisselen, zoals teamtrainingen, workshops, inventarisatie ‘good practices’, online learning platform (SBE, GNK, FRT).

 • Ook is en wordt er gewerkt aan een visie voor onderwijsvernieuwing voor de langere termijn, zodat de activerende werkvormen ook op een duurzame manier kunnen worden ingezet (RCH, VU).

 • Op curriculum- en cursusniveau zijn stappen gezet om de activerende onderwijsvormen structureel in te bedden (FSW, ACTA).

2. Meer en betere begeleiding van studenten

 • Er is extra personeel (ongeveer 3 fte) ingezet op studentbegeleiding (BETA, AUC, GNK).

 • De inrichting van studiebegeleiding is en wordt tegen het licht gehouden (BETA).

 • Een groep van 8 studieadviseurs volgt de basiskwalificatie studieadvies en rond deze in het voorjaar van 2021 af (VU).

 • Bij RCH is een studievaardigenlijn ontwikkeld die als doel heeft ervoor te zorgen dat studenten gedurende de opleiding de ruimte krijgen en verantwoordelijkheid nemen voor het (vanuit intrinsieke motivatie) maken van keuzes in het onderwijsprogramma; de leerlijn Persoonlijke en Professionele Identiteit.

 • Er zijn extra tutoren en mentoren ingezet (GNK, FRT, FGW, SBE), welke ook worden getraind en gecoacht (SBE, FGW).

 • In 2020 is een analyse gedaan van de wensen t.b.v. de informatievoorziening over studeren met een functiebeperking (VU). 

 • De VU voldoet in 2020 aan de wettelijke eisen wat betreft toegankelijkheid (VU).

3. Studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen

 • Er is middels diverse kleinere projecten binnen de faculteiten geld geïnvesteerd om de overgang tussen vo en wo beter te laten verlopen. Zo is er bij SBE geld geïnvesteerd in studiekeuzebegeleiding, bij GNK is het project programmatisch toetsen opgestart en bij RCH is een e-module in de maak voor ‘leren studeren’. Ook zijn er extra fte’s ingezet om verbeterpunten voor studiesucces in kaart te brengen (FGW).

 • Bij Mixed Classroom voor studenten is er inzet gepleegd vanuit faculteiten en VU-breed.

  • Er zijn vakken geïdentificeerd waar het concept geïmplementeerd kan worden (SBE).

  • Het programma ‘Unpack your Study Abroad’ is ingericht (online omgeving met leermodules in Canvas), waarmee uitgaande VU uitwisselingsstudenten met de Mixed Classroom aanpak meer kunnen halen uit hun buitenlandervaring.

  • Er zijn enkele Mixed Classroom workshops gegeven aan studenten.

  • In het Student Integration programma zijn verschillende (online) activiteiten georganiseerd, waaronder een online carrière activiteit in samenwerking met drie opleidingen, en er zijn 28 sessies georganiseerd in de zomer voor aankomende studenten, met ongeveer 1.200 deelnemende studenten.

  • Er zijn in de Engelstalige vakken Mixed Classroom gerelateerde evaluatievragen opgenomen.

 • Gelijk aan de taaltoets Nederlands, doen sinds 2018 ook alle studenten in een Engelstalige bacheloropleiding de Engelse taaltoets met - indien nodig - een remediërend traject (VU).

 • Er zijn verschillende voorlichtingsactiviteiten georganiseerd voor de aansluiting ba-ma, denk aan voorlichtingssessies, een masterdag, master events en master coaching (SBE, AUC).

 • Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd om de doorstroom naar werk te bevorderen:

  • Er is gewerkt aan ontwikkeling/aanpassing van Academic skills (SBE).

  • Het alumnibeleid is herzien (SBE) of krijgt meer aandacht (AUC).

  • Er zijn middelen ingezet voor Career Services/platforms (RCH, FSW, FGW, VU) ten behoeve van cursussen, workshop, trainingen.

  • Relevante vaardigheden voor de arbeidsmarkt worden ingebed in de opleidingen via leerlijnen. De voorbereidingen voor de leerlijn Legal Tech zijn gestart (RCH).

  • Per 1 januari 2021 zijn de carrière beurzen ITEA en TECH020 toegankelijk voor alle geïnteresseerde VU studenten en recente alumni (VU).

  • Het interfacultair overleg career services vindt om de maand plaats en elke faculteit is vertegenwoordigd om kennis te delen (VU).

 • Gedurende de coronacrisis heeft VU Analytics, in samenwerking met andere teams, constant voorspellingen gedaan en inzichten gedeeld over de instroom en studievoortgang van studenten. Ook is VU Analytics begonnen met verdiepende analyses op vakniveau en 'Plan for Success' gestart, een app die gepersonaliseerd advies geeft over studieplanning. Daarnaast is een klankbordgroep geformeerd (VU).

 • Op het gebied van studentenwelzijn zijn diverse activiteiten ontplooid:

  • Campagne #zouikwatzeggen is ontwikkeld (GNK).

  • Er is geïnvesteerd in student community building (FGW).

  • Het VU-brede project studentenwelzijn is voorbereid.

  • In 2020 zijn in het kader van Caring Universities twee interventies opgeleverd, met betrekking tot stemming en stress. Ook is onder eerstejaars VU breed een survey onder studenten afgenomen en zijn de resultaten aan de deelnemers teruggekoppeld.

  • Het project Goal-Setting is gestart en wordt in het academisch jaar 2020-2021 uitgevoerd. 

4. Onderwijsdifferentiatie

 • Er zijn, vooral op facultair niveau, diverse activiteiten uitgevoerd om het onderwijsportfolio aan te scherpen:

  • Het methode onderwijs bij FGB is aangepast, er is een methode helpdesk opgezet (FGB).

  • Law in Action is opgenomen als standaard onderdeel bij de rechtenfaculteit.

  • Verschillende portfolio’s zijn aangescherpt door de toevoeging van specialisaties, herzieningen die zijn doorgevoerd of voorbereid, ideeën voor nieuwe opleidingen die zijn uitgewerkt (SBE, FSW, FRT).

  • De activiteiten rondom Community Service Learning worden nog breder ingezet (FSW, VU)

 • De eindtermen voor ‘A broader mind’ (ABM) in bacheloropleidingen waren eind 2020 in concept gereed. Aan de ABM course die voorjaar 2020 verzorgd is, hebben ruim 200 studenten deelgenomen. Ruim 150 hebben de cursus afgerond met een certificaat (VU)

 • Binnen faculteiten is op verschillende manier interdisciplinair samengewerkt:

  • Aan de faculteit Geneeskunde is het traject ‘co schap in de regio’ opgestart. Daarnaast draait de studentenpoli en is gezorgd dat die goed in te passen is naast het bestaande curriculum. Tenslotte is er een studentenplatform opgericht voor studentenparticipatie (GNK).

  • Bij FSW zijn SS4S cursussen (‘Social Sciences for Society’) aangepast en uitgevoerd.

 • Bij diverse faculteiten is het honoursprogramma verbeterd door een toevoeging van vakken of aanpassing van het programma (FGB, SBE) of is een plan gemaakt voor talentbeleid (FRT).

 • Bij RCH willen ze beter aansluiten bij de verschillende doelgroepen en is een project van start gegaan waarin deze specifieke leerbehoeften in kaart worden gebracht en daar aanbod voor wordt ontwikkeld middels werkgroepen en leerlijnen.

 • Er zijn twee boven-facultaire vakken ontwikkeld ten behoeve van masterstudenten die zich naast hun reguliere masteropleiding willen verbreden. In 2021 zullen deze vakken voor het eerst worden aangeboden (VU).

 • Bij FSW is de versteviging van de internationale bachelors ongoing.

5. Passende en goede onderwijsfaciliteiten

 • Als het gaat om het inrichten en aanpassen van fysieke ruimtes zien we dat in 2020 een aantal plannen is vertraagd vanwege corona-effecten (FRT, ACTA).

 • Er is wel geïnvesteerd in het opschroeven van de sociale cohesie (FRT) en de openingstijden van onderwijsruimtes zijn verruimd (ACTA).

 • Er is een nieuwe roosterapplicatie in gebruik genomen (Termtime), de website MyTimetable voor studenten en docenten is beschikbaar en de kwaliteit van het planningsproces is op orde gebracht in het project onderwijsplanning (VU).

 • Er zijn stappen gezet om het intekenproces van vakken te verbeteren. De herziene regeling Intekenen is, na advies vanuit de USR, definitief vastgesteld door het College van Bestuur.

 • In 2020 is het ambitiedocument voor de Herinrichting van de studieplekken in de B-toren opgesteld (VU).

 • In 2020 zijn 25 onderwijsstudio's voor het vooraf opnemen van onderwijs gerealiseerd (VU)

 • Er is in 2020 veel geïnvesteerd in de ondersteuning van docenten bij het innoveren van hun onderwijs. Het gaat hierbij om ondersteuning bij de omschakeling naar blended learning en aan materiaal dat hiervoor nodig is (FGB, SBE, FSW). Denk hierbij aan het aanstellen van ICTO medewerkers, studentassistenten en tijd voor docenten om deze omschakeling te kunnen maken.

 • In 2020 is er een projectvoorstel gemaakt voor het toetsen met mobiele apparaten. Dit voorstel is eind november goedgekeurd door het OPO en deze pilot zal in 2021 zijn uitgevoerd (VU).

 • Online proctoring (OLP) is versneld ingevoerd en de doelstelling van een kleine pilot zoals die stond geformuleerd, is ruimschoots overtroffen. Het vervolg van OLP wordt niet verder binnen de studievoorschotmiddelen gefinancierd en er loopt een apart traject als gevolg van corona.

 • Qua VU brede licenties en tools zijn er de volgende stappen gezet:

  • Perusall’ en ‘FeedbackFruits’ staan ter beschikking van docenten, het volledig integreren in Canvas is vertraagd.

  • In 2020 zijn grote innovaties uitgevoerd ten aanzien van online conferencing met Zoom. Parallel daaraan is een project gaande om samen met het project Digital@VU te onderzoeken of Microsoft Teams een goede langetermijn vervanger kan zijn voor Zoom.

  • Door VU NT&L is daarnaast het online en bordspel ‘Discover Your VUture’ ontwikkeld. Dat spel is in het afgelopen jaar ontwikkeld door VU NT&L, tezamen met studieadviseurs en opleidingsdirecteuren. https://yourvuture.nl/

  • Inmiddels zijn (mede als gevolg van de coronacrisis) meer dan 500 docenten getraind in het gebruik van verschillende nieuwe gereedschappen.

 • Het project E-books in de leeromgeving beoogt inzicht te geven in het aanbod en gebruik van interactieve content en e-books in het onderwijs. In Q4 2020 is het project gestart (VU).

 • Binnen het project ‘digitaal onderwijsmateriaal’ is met 17 VU – collegae, verspreid over verschillende faculteiten, onderzocht of en hoe onderwijsleermateriaal kan worden opgeslagen in Surfsharekit, en kan worden ontsloten in zoekportaal.nl. Hiermee is bijgedragen aan de pilot die als gevolg had de totstandkoming van de SURF-dienst edusources.

 • Voor het project digitale ondersteuning eindwerken is het projectplan gereed.

6. Verder professionalisering docenten

 • Er zijn middelen ingezet om juniordocenten te professionaliseren, waarbij ze delen van de BKO behalen en intervisiesessies hebben (FGB, BETA, VU). Ook hun materiële kosten zijn vergoed (BETA).

 • Bij FRT is een bijeenkomst over docentprofessionalisering georganiseerd.

 • Bij ACTA is een beleidsmedewerker docentprofessionalisering aangesteld, is een beleidskader Docentprofessionalisering opgesteld en zijn scholingsprogramma’s gestart.

 • In 2020 hebben 42 mensen de SKO gevolgd (VU).

 • Per 1 januari 2021 zijn 3 LOL groepen afgerond, met in totaal 34 deelnemers. In 2021 start een nieuwe groep (VU).

 • Het professionaliseringstraject specifiek voor promovendi is gestart met 15 deelnemers (VU)

 • Binnen LEARN! Academy lopen diverse projecten rondom docentprofessionalisering (VU):

  • Er is een pilot voorbereid voor een nieuw BKO-traject, in februari 2021 starten 3 pilotgroepen.

  • Vervolgaanbod gericht op verdiepende didactiek (Lesson study methodiek) is ontwikkeld en kan aangeboden worden.

  • Het VU-brede aanbod wordt beter ontsloten door een nieuwe site (komt voorjaar 2021 online).

  • Samenwerking met VU-Analytics is opgestart (dit is een nieuw initiatief) om op basis van de data die VU-Analytics beschikbaar heeft pro-actief continu professionaliseringsaanbod te kunnen ontwikkelen.

  • Trainers/adviseurs van LEARN! Academy bieden laagdrempelige ondersteuning in de faculteiten en geven workshops op het gebied van online onderwijs.

 • Binnen faculteiten zijn middelen ingezet om de toetskwaliteit te verbeteren, er is een toetsdeskundige aangesteld en er zijn uren van docenten gereserveerd om de toetskwaliteit te verbeteren (FGB, SBE).

 • Er zijn ook faculteiten die geld reserveren voor het indienen van specifieke aanvragen van docenten. Bij AUC zijn binnen deze reserveringen in 2020 24 education development initiatives en course development projecten uitgevoerd.

 • Rondom Mixed classroom van docenten zijn diverse resultaten behaald (VU):

  • In 2020 hebben 39 docenten een Mixed Classroom training van 3 dagdelen gevolgd en meer dan 100 deelnemers een Mixed Classroom workshop gevolgd.

  • Er is een divers aanbod ingericht voor docenten om te raadplegen, waaronder de trainingen, workshops, intervisiebijeenkomsten en informatiemateriaal op website. Het aanbod is omgezet in online aanbod en is afgestemd op online onderwijs.

  • Bij verschillende professionaliseringstrajecten is aandacht voor de Mixed Classroom aanpak, als onderdeel van de BKO of SKO.

  • Een actieve uitwisseling met de onderwijsvernieuwing middels blended learning is vormgegeven.

 • Het Academic Language Programme is bezig met de ontwikkeling van extra modules voor docenten die zich willen bekwamen bovenop een C1 niveau. De volgende modules zijn gereed: 'Tutorial academic writing in English: beyond C1'; 'Tutorial fluency (advanced)'; 'English pronunciation workshop (advanced)' en de module 'didactics of explaining tricky phenomena in English to students (or fellow teachers)' (VU)

 • Een belangrijke prioriteit van VU NT&L om een substantiële hoeveelheid docenten verdiepend te professionaliseren in het gebruik van ICT in het onderwijs, is in 2020 in zeer hoog tempo opgepakt. Er is in korte tijd een website gerealiseerd om docenten te ondersteunen bij het online onderwijs, er was een dagelijks spreekuur voor docenten en er zijn allerlei workshops georganiseerd vanuit VU NT&L. Meer dan 1.700 keer hebben docenten deelgenomen aan deze workshops. Deze website is vlak voor de zomer grondig geüpdatet met het oog op de start van het onderwijs in september 2020.