Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2.1 Visie en kerncijfers

De Onderwijsvisie van de VU sluit aan op onze academische cultuur die wordt gekarakteriseerd door de drie kernwaarden persoonlijk, open en verantwoordelijk. We willen dat onze studenten zich breed ontwikkelen en maatschappelijk betrokken zijn. Ons onderwijs moet toekomstbestendig zijn, inspelen op de veranderende vraag en een brede doelgroep aanspreken. Daarnaast willen we dat ons onderwijs ertoe leidt dat alumni zich levenslang verbonden voelen met de VU.

In 2020 zijn we gestart met een discussie over het herijken van onze Onderwijsvisie en de manier waarop we ons onderwijs inrichten. Een verdere transformatie naar activerend onderwijs staat hierbij centraal. Door corona is ons onderwijs vanaf medio maart 2020 voor een groot deel noodgedwongen online verzorgd. Met de anderhalvemetermaatregel is in de verschillende onderwijsperioden tussen de 10 en 20% van het onderwijs fysiek op de campus georganiseerd. Het overige onderwijs is online gegeven, tot aan de lockdown in december 2020, toen al het onderwijs online ging (met uitzondering van het locatiegebonden onderwijs waar geen passend online alternatief voor was). Docenten hebben – noodgedwongen – veel kennis en ervaring opgedaan met nieuwe distributiewijzen van onderwijs en nieuwe technologieën. Dit biedt kansen en mogelijkheden om ons onderwijs te verrijken, ook wanneer we weer terug mogen naar de campus. We verwachten een blijvende onderwijsverandering waarbij we een optimale mix van on campus en online onderwijs inzetten om activerend onderwijs binnen de VU te versterken.

Uitgangspunten van onze herijkte Onderwijsvisie zijn:

  • Het onderwijs is activerend. Dit bereiken we door innovatieve didactische werkvormen in te zetten, die studenten activeren. Daarbij streven we een optimale integratie na tussen fysieke en digitale onderwijsvormen.

  • Met ons onderwijs stimuleren we de autonomie en het zelfsturend vermogen van studenten.

  • De VU is inclusief. We willen een welkome plek zijn voor studenten met verschillende achtergronden. De diversiteit onder onze studenten en docenten wordt in het onderwijs geïntegreerd, onder andere via de principes van de Mixed Classroom, een educatieve benadering ontwikkeld door onderzoekers aan de VU.

  • Maatschappelijke vraagstukken worden multidisciplinair bestudeerd en aangepakt.

  • De VU kent de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid en geeft hier uitdrukking aan in het onderwijs.

Onderwijsagenda VU 2018-2023

Om de integrale aanpak te waarborgen zijn alle onderwijsplannen zoals geformuleerd in onder meer de Onderwijsvisie en de Strategie VU 2020-2025, in één document samengevat: de VU Onderwijsagenda (2018-2023). Jaarlijks wordt de Onderwijsagenda VU geactualiseerd. De grote impact van corona op ons onderwijs heeft ertoe geleid dat we een aantal ambities versneld hebben gerealiseerd en een aantal ambities hebben getemporiseerd of anders geprioriteerd. Prioriteiten op het gebied van onderwijsinnovatie zijn in een stroomversnelling terecht gekomen. In veel projecten is de overstap gemaakt naar online activiteiten. Sommige prioriteiten konden niet uitgevoerd worden en andere hebben vertraging opgelopen door nieuwe prioriteiten op het gebied van het verzorgen van online onderwijs en toetsing. Bepaalde discussies, bijvoorbeeld rondom optimale onderwijsplanning, zijn door de maatregelen in een ander daglicht komen te staan. Toch is ook een belangrijk deel van de beoogde resultaten van 2020 gerealiseerd.

Doelen van de Onderwijsagenda Editie2020 waren:

  • het versterken van de kwaliteit van het onderwijs, de beoordeling van het systeem van kwaliteitszorg van de VU aan de hand van de Instellingstoets Kwaliteitszorg, en het verder ontwikkelen en afronden van het Kwaliteitsplan Onderwijs VU 2019-2024. Dit is gerealiseerd, zie hierna onder paragraaf 2.2.;

  • het vergroten van het studentsucces, onder meer door het onderwijs en de studiebegeleiding te intensiveren. Dit kon vanwege het online onderwijs slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd;

  • het ontwikkelen van een afgewogen en (internationaal) profilerend onderwijsportfolio, onder meer met een breder internationaal bacheloraanbod. Er is bij twee bachelor- en twee masteropleidingen een Engelstalige variant gestart;

  • onderwijsinnovatie, onder andere door de expertise over onderwijsvernieuwingen te versterken via de VU Onderwijswerkplaats van het VU Network Teaching & Learning. Dit is in een enorme stroomversnelling gerealiseerd, zie hierna onder paragraaf 2.2;

  • het verder optimaliseren van de student- en onderwijsondersteuning door ondersteunende processen op een goede manier in te richten. Vanwege de ondersteuning die nodig was bij het online onderwijs is dit voor een groot deel anders ingevuld dan vooraf verwacht.

Kerncijfers

De onderstaande tabel betreft de kerncijfers voor onderwijs van de afgelopen drie jaar.

 

2018

2019

2020

Bachelorstudenten

14.425

16.073

18.312

Bacheloropleidingen

45

46

45

Instroom bachelor (EOI)

5.949

6.891

7.413

waarvan met buitenlandse vooropleiding

789

1.056

1.102

Deelnemers excellentie (Honours en AUC)

7,4%

10,6%

4,7%

Masterstudenten

10.142

10.520

11.484

Masteropleidingen

91

90

100

Instroom master (EOI)

5.096

5.206

5948

waarvan met buitenlandse vooropleiding

1.028

1.166

1.298

Totaal ingeschrevenen

24.567

26.593

29.796

Tevredenheid bachelor NSE

85

85

*

Tevredenheid master NSE

81

81

*

Topopleidingen NSE bachelor

6

7

6

# Diploma’s

   

Bachelor (exclusief joint degrees UvA)

2.810

3.174

2.804

Master (exclusief joint degrees UvA)

4.269

4.785

4.667

* In 2020 is de NSE niet uitgevoerd vanwege de coronacrisis.