Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.1 Visie en kerncijfers

De VU verricht hoogwaardig onderzoek met een grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact. VU-onderzoek doet ertoe: de VU draagt met onderzoek bij aan de wetenschap en neemt verantwoordelijkheid voor mens en planeet. Onze onderzoekers staan in verbinding met elkaar en met de samenleving, als vrije denkers en met aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid.

Het onderzoek van de VU is samengebracht in interdisciplinaire onderzoeksinstituten die binnen vier profielthema’s onderzoek doen naar maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Onderzoekers werken over de grenzen van faculteiten en disciplines samen in de profielthema’s: Human Health & Life Sciences, Connected World, Governance for Society en Science for Sustainability. Samen met kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers werken onderzoekers aan wetenschappelijke vernieuwing en valorisatie van nieuwe kennis. We hebben een kritische houding en staan open voor kritiek met oog en hart voor de ander. Deze kenmerken komen tot uiting in onze drie kernwaarden ‘persoonlijk, open en verantwoordelijk’.

In 2020 heeft de VU een begin gemaakt met het opschrijven van haar onderzoeksvisie. Hierin beschrijven we ons toekomstbeeld en onze ambities voor het onderzoek van de VU en inspireren we de onderzoeksgemeenschap binnen en buiten de VU. Op deze manier brengt de VU de eigen identiteit tot uitdrukking als brede en maatschappelijk geëngageerde universiteit. In 2021 wordt de visie vastgesteld en werken we op basis daarvan samen met de VU-onderzoeksgemeenschap een strategie uit voor de komende jaren. De Onderzoeksvisie ligt in lijn met de ambities die in de Strategie VU 2020-2025 staan.

Op basis van de Strategie VU 2020-2025 gaan wij de komende jaren inzetten op het versterken van onze focus in onderzoek, onze positie en wetenschappelijke reputatie. Onze ambities in de wijze van erkennen en waarderen van onderzoekers worden verder toegelicht in hoofdstuk 5, Medewerkers.

Kerncijfers

De onderstaande tabel laat de kerngetallen onderzoek zien. In het open access publiceren maken we onderscheid tussen de gouden en de groene route. Wanneer onderzoeksresultaten via de gouden route zijn gepubliceerd, zijn ze voor de lezer direct gratis toegankelijk op het platform van de uitgever. De publicatiekosten worden betaald door de auteur, de instelling waarbij de auteur werkt, of de organisatie die het onderzoek financiert. Er zijn ook hybride tijdschriften die na betaling artikelen in open access presenteren binnen het bestaande abonnementenmodel. Bij groen open access wordt een artikel gepubliceerd in een traditioneel abonnementstijdschrift (niet open access) waarna de definitieve auteursversie van het artikel óók gedeponeerd wordt in een open access repository (openbaar publicatie database).

 

VU*

VUmc

VU + VUmc

Wetenschappelijke publicaties

4.410

3.242

7.275**

Vakpublicaties

663

154

816**

Open access (Gold)

62%

61%

62%

Open access (incl. Green)

79%

68%

74%

Promoties

261

158

419

* Inclusief ACTA.

** Auteurs van VU en VUmc publiceren soms samen, waardoor het totaal lager is dan de som der delen.