Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.5 Invloed van de coronacrisis

Door de coronamaatregelen heeft veel onderzoek vertraging opgelopen. Dit heeft met name tot problemen geleid bij promovendi, postdocs en tenure trackers met een tijdelijk dienstverband. Cao-partijen hebben in 2020 afgesproken dat elke universiteit een reservering van 0,45% van de loonruimte maakt voor de incidentele kosten die worden veroorzaakt door coronaknelpunten. De reservering van 0,45% bedroeg bij de VU in totaal ca. 1 miljoen euro en is naar rato verdeeld over de faculteiten (zie hoofdstuk 9 voor de financiële verantwoording).

Sommige onderzoekers konden hun onderzoek min of meer voortzetten, anderen kwamen echter in grote problemen omdat ze bijvoorbeeld geen toegang hadden tot labs of archieven, doordat ze geen contactonderzoek konden doen of doordat longitudinaal onderzoek verstoord was geraakt. Per faculteit is daarom in kaart gebracht waar de problemen het grootst zijn. Dat is vastgesteld op basis van gesprekken met focusgroepen of door een survey. De faculteiten hebben zelf bepaald welke knelpunten moesten worden opgepakt, wat als oplossing werd gekozen en waar het toegekende bedrag aan werd besteed. Het ging in alle gevallen om maatwerk.

De lockdown was ook aanleiding om na te denken over wat de ‘proeve van bekwaamheid’ zou moeten inhouden. Een kwantitatieve toets is makkelijk, maar een groter aantal artikelen maakt een proefschrift niet per se beter. De conclusie van de decanen is dat de proeve van bekwaamheid niet moet worden getoetst aan te kwantificeren eindtermen. Het proefschrift moet laten zien dat de promovendus door origineel en zelfstandig onderzoek bijdraagt aan verlegging van de grenzen van kennis. Het promotiereglement wordt gewijzigd, zodat daarin geen sprake meer is van ‘eindtermen’, maar van ‘eisen’ waaraan het proefschrift moet voldoen. Voor postdocs in de laatste fase van het onderzoek is gekeken naar de mogelijkheid van een aanpassing van de onderzoeksopzet en voor tenure track kandidaten is gekeken naar de mogelijkheden van een verlenging of aanpassing van criteria. Daarbij is door faculteiten vooral maatwerk verricht.