Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Diversiteit

In 2020 is het VU Strategy Plan Diversity Office 2021-2024 ontwikkeld, met daarin onder meer aandacht voor diversiteit in de staf, diversiteit in onderwijs en onderzoek, en een inclusieve en diverse campus en community.

Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim

In 2020 konden de reguliere preventieve activiteiten op het terrein van ziekteverzuim slechts op beperkte schaal worden uitgevoerd.

Duurzame inzetbaarheid

In 2020 stonden het beleid en de activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid voor een groot deel in het teken van corona.

Erkennen en waarderen

Erkennen en waarderen is één van de negen strategische ambities uit de Strategie VU die de komende jaren onze aandacht vraagt. Deze VU-ambitie komt voort uit een breed gedragen programma, ingezet vanuit VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw in 2019.

Talentbeleid

De VU streeft ernaar om talentontwikkeling van de medewerkers aan te moedigen en te faciliteren. VU-breed zijn er vele talentprogramma’s die bijdragen aan de groei van zowel onderzoekers als ondersteunend personeel binnen hun vakgebied.

Internationale medewerkers en International Talent Programme

Via acht verschillende projecten binnen het International Talent Programme wil de VU haar wetenschappelijke reputatie verbeteren en aantrekkelijker worden voor internationaal wetenschappelijk talent.

Instroom nieuwe medewerkers

In 2020 heeft de VU meer dan 609 vacatures gepubliceerd. Dit is een stijging van 4,5% ten opzichte van 2019. Door de coronacrisis vond de werving van personeel vanaf maart volledig digitaal plaats.

Tijdelijke contracten

Het aantal tijdelijke contracten is gestegen van 13,6% (eind 2019) naar 17,3% eind 2020. Dit wordt vooral veroorzaakt door het aantal docenten met een tijdelijk dienstverband, die de flexibele schil vormen in de onderwijsorganisatie.

Optimalisatie jaargesprek

De VU hecht er waarde aan dat medewerker en leidinggevende geregeld in gesprek zijn over optimale prestaties, ontwikkeling en werkplezier. In 2020 is het jaargesprek gemoderniseerd.

Leiderschap

De VU heeft het concept The Art of Engagement opgesteld, een leidraad voor betere samenwerking en sturing in de organisatie.

Toon meer resultaten