Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.4 Samenwerkingen

Onderzoekers werken nationaal en internationaal op individueel en op groepsniveau veelvuldig samen. Daarnaast heeft de VU als instelling diverse partners in binnen- en buitenland op het gebied van onderzoek.

4. Impact en valorisatie

Wij hechten groot belang aan de impact van ons onderwijs en onderzoek om zo als universiteit nog meer waarde te creëren voor de maatschappij.

4.1 Visie en kerncijfers

Bij het strategische speerpunt ondernemend en de strategische ambitie impact door onderwijs en onderzoek hebben we de volgende doelen en ambities geformuleerd:

4.2 Kwaliteit

Het creëren van impact, wetenschappelijk en maatschappelijk, is een integraal onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek van de VU. De impact wordt gegenereerd op diverse manieren en dit gebeurt op verschillende momenten in het onderzoeksproces.

4.3 Impact en strategische resultaten

Sinds 2020 heeft de VU gewerkt aan het meer gelijkwaardig maken van valorisatie naast de andere kerntaken onderwijs en onderzoek.

4.4 Samenwerkingen

Samenwerking met partners is essentieel om impact te maken. Dat zijn de directe en indirecte bijdragen aan een betere wereld vanuit ons onderwijs, onderzoek en onze valorisatie-activiteiten.

5. Sociaal jaarverslag

Onze resultaten worden behaald door onze medewerkers, zowel wetenschappelijk als bedrijfsmatig.

5.1 Visie en kerncijfers

De VU zet zich in voor een werkklimaat waarin mensen zich kunnen ontplooien en met plezier hun werk kunnen doen. Het faciliteren van een goed, evenwichtig en aantrekkelijk werkklimaat is dan ook een belangrijk thema.

5.2 Impact en strategische resultaten

Erkennen & waarderen is een van de negen strategische ambities uit de Strategie VU 2020-2025. De ambitie komt voort uit een breed gedragen programma, ingezet vanuit UNL, NFU, KNAW, NWO en ZonMw.

Integrale veiligheid

De Commissie Integrale Veiligheid (CIV) is het VU-platform waar de thema’s binnen het domein integrale veiligheid bij elkaar komen, met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie.

Toon meer resultaten