Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

8.3 Overige ontwikkelingen

Bij een evaluatie over het risicomanagement van de VU bleek dat het risicomanagement op veel terreinen goed is ingebed in de reguliere planning- en controlcyclus en in de kwaliteitszorgcyclus inzake het onderwijs. De borging van risicomanagement bij strategische besluitvorming kan op onderdelen worden versterkt. Daarom zal in 2021 aandacht worden besteed aan het meer expliciet toepassen van de risicodialoog en –analyse, inclusief documentatie, ter voorbereiding van strategische beslissingen.

Ook zal meer aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van het risicomanagement dieper in de organisatie. De VU wil ervoor waken dat het risicomanagementproces te mechanisch en bureaucratisch wordt. Door meer te focussen op concrete casuïstiek (bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe projecten en projectevaluaties), naast de al bestaande plaats in de P&C-cyclus, wil de VU een extra stimulans geven aan de risicodialoog binnen de organisatie.