Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

(b) Risicobereidheid inzake de implementatie van de strategische ambities en speerpunten

Op basis van de uitkomsten van de genoemde VU-brede strategische conferentie over de risico’s bij de implementatie van de nieuwe Strategie VU 2020-2025 is een eerste stap gezet naar een risicobereidheidsverklaring per strategische ambitie en speerpunt. Deze eerste stap is vooral gebaseerd op de tijdens de conferentie besproken specifieke casuïstiek, en is weergegeven in de onderstaande tabel. De onderliggende casuïstiek dekt echter nog niet de volle breedte van elke strategische ambitie en speerpunt. Daarom zal nog een vervolgstap worden gezet in het bepalen van de risicobereidheid per ambitie/speerpunt gericht op een breder afgewogen verklaring. Deze zal worden opgenomen in het Jaarverslag 2021.

Nr.

Strategische ambities en speerpunten

Risicobereidheid

Toelichting1

1

Duurzaam

Hoog

Duurzaamheid is voor de VU vitaal. We zetten in op het duurzaam en gezond functioneren van onze universiteit, onze gemeenschap, werknemers en studenten, en op het duurzaam en efficiënt inzetten van schaarse middelen. In investeringsafwegingen worden duurzaamheidsaspecten dan ook expliciet meegewogen, ook als dit betekent dat op korte termijn een duurzame oplossing meer middelen vraagt. De VU hanteert hiervoor een hoge risicoacceptatie.

2

Ondernemend

Hoog

Wij willen meerwaarde creëren voor de samenleving. Daartoe moeten de inhoudelijke expertise, competenties en persoonlijke vaardigheden van studenten, promovendi, wetenschappers en professionals op de juiste manier aangesproken worden. Dit vraagt een ondernemende houding. Op de VU betekent dat: kansen zien, creëren en benutten. Creatief zijn en lef hebben. Je verantwoordelijkheid nemen. Risico’s durven nemen en durven experimenteren. Daarbij accepteert de VU dat ook kan betekenen dat sommige ondernemende initiatieven mislukken. Door een goede governance en begeleiding van start-ups en ondernemende initiatieven maakt de VU deze risico’s verantwoord en zullen deze opwegen tegen ‘valorisatie’ successen.

3

Divers

Gematigd tot hoog

Diversiteit is nauw verbonden met de identiteit van de VU. De VU is ervan overtuigd dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en samenwerkingen ten goede komt. De VU includeert nadrukkelijk alle medewerkers en studenten met al hun onderlinge verschillen. De VU hanteert hiervoor een gematigd tot hoge risicoacceptatie.

4

Ontwikkelen van toekomstbestendige onderwijsvormen

Gematigd

We maken ons onderwijs toekomstbestendig en sluiten het aan op de veranderende vraag met:
a. A Broader Mind for Students
b. Gepersonaliseerd leren en leren op maat
De VU is bereid gematigde risico’s te nemen bij het nastreven van deze ambitie.

5

Ontwikkelen van Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Gematigd tot hoog

Voor een structureel en VU-breed LLO-beleid bundelen we onze kennis en krachten en versterken we ons netwerk met alumni en met partners buiten de universiteit. Ook gaan we zorgen voor de juiste facilitaire voorzieningen die aansluiten bij de behoeften en passend zijn voor dit type onderwijs. Dit vergt investeringen die zich pas op langere termijn zullen terugbetalen, maar wenselijk zijn voor realiseren van deze maatschappelijk doelstelling.
De VU hanteert hiervoor een gematigd tot hoge risicoacceptatie.

6

Versterken van de focus en positie in onderzoek

Hoog

In toenemende mate wordt het onderzoek geclusterd rond onze vier profielthema’s. We streven niet alleen naar versteviging van de interne samenwerking om de vier profielthema’s beter uit te werken en neer te zetten, maar ook naar hechtere banden met externe partners om die van meet af aan bij het (toepassingsgerichte) onderzoek te betrekken (‘inclusief onderzoek’). De VU hanteert hiervoor een hoge risicoacceptatie.

7

Verbeteren van onze wetenschappelijke reputatie

Laag

Voor een universiteit die de ambitie heeft om tot de internationale top te blijven behoren en die op wetenschappelijke en grote maatschappelijke onderwerpen een impactvolle bijdrage levert, is het cruciaal dat deze bijdragen nationaal en internationaal bekend zijn. Het bewaken en versterken van onze wetenschappelijke integriteit is essentieel voor de toekomst van onze universiteit. Het doel is de reputatie van de VU in binnen- en buitenland in overeenstemming te brengen met het hoge niveau van haar wetenschappelijk onderzoek. De VU hanteert hiervoor een lage risicoacceptatie.

8

Impact door onderwijs en onderzoek

Hoog

Onze ambitie voor 2025 is dat valorisatie een gelijkwaardige plaats heeft in onze activiteiten en ons beleid, naast onderwijs en onderzoek. Oók in de erkenning en waardering van onze medewerkers en op onze campus. Tegelijkertijd gaan we ondernemerschap en een ondernemende houding vanzelfsprekend maken voor onze studenten en medewerkers. De hierbij gemaakte risico afweging is analoog aan speerpunt 2 ‘ondernemend’. De VU hanteert hiervoor een hoge risicoacceptatie.

9

Ontwikkelen van een evenwichtig systeem van erkennen en waarderen

Hoog

Onderzoek, onderwijs en valorisatie zijn gelijkwaardige kerntaken. We vragen van onze medewerkers ook leiderschap, een ondernemende geest en samenwerkingsgerichte houding. Daarom gaan we een meer diverse en evenwichtiger manier van erkennen en waarderen ontwikkelen, die recht doet aan ieders talent én die ook de werkdruk/werklast breder verdeelt. Deze verandering kan negatieve impact op de positie van de VU (en VU wetenschappers) hebben in de huidige rankings. De VU hanteert hiervoor een hoge risicoacceptatie.

10

Verder digitaliseren van onze bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek

Laag

De wereld digitaliseert in hoog tempo. Ook voor de VU ligt er een opgave om via digitalisering een soepele en veilige infrastructuur te bieden voor studenten, professionals en individuen die zich verder willen ontwikkelen. Het grote belang van digitalisering voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering wordt door de VU onderkend, echter vanwege cybersecurity risico’s op de continuïteit van de universiteit, hecht de VU een groot belang aan digitalisering op een veilige doordachte manier boven snelheid. Voor de veiligheidsrisico’s hanteert de VU een lage risicoacceptatie.

11

Ontwikkelen van een bruisende en innovatieve campus

Gematigd

De VU-campus heeft een inclusief, open karakter en een internationale aantrekkingskracht. We willen met onze campus een gastvrije, groene en inspirerende omgeving zijn, waarin wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en valorisatie excelleren, en waar mensen zich thuis voelen. De VU hanteert hiervoor een gematigde risicoacceptatie.

12

We maken onze organisatie slagvaardig en wendbaar

Gematigd

Om goed te kunnen inspelen op een veranderende toekomst, hebben we een slagvaardige en wendbare organisatie nodig. Dit vraagt om heldere keuzes, snelle besluitvorming, korte lijnen, daadkracht, eigenaarschap en een efficiënte manier van werken binnen de (gegeven) risicokaders. De VU hanteert hiervoor een gematigde risicoacceptatie.

  • 1 Bron: VU Strategie 2020-2025