Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Externe risico’s, met oorzaken van buitenaf:

  • Bekostiging van onderwijs, onderzoek en valorisatie; dit risico blijft per saldo gelijk. Dit is het saldo van enerzijds: Accent op onderwijskwaliteit en toename van onderwijslast legt beperking op aan beschikbare tijd voor acquisitie. Anderzijds: de uitkomsten vanuit het OCW kostenonderzoek door PwC bevestigen de noodzaak om zowel structureel als incidenteel de bekostiging van het WO te verhogen om het huidige niveau van het Nederlandse WO vast te houden.

  • Sociale veiligheid en welzijn; dit risico is toegenomen. Als gevolg van de coronapandemie is (op basis van onderzoek) met name het sociale welzijn van studenten afgenomen. Ook medewerkers worden hierdoor geraakt, zowel sociaal als door het effect dat corona heeft op de ervaren werkdruk.

Het risico met betrekking tot de strategische samenwerkingsverbanden (zoals met de Universiteit van Amsterdam, VUmc en Universiteit Twente) is verder afgenomen en behoort niet langer tot de tien belangrijkste VU-brede risico’s. Dit geldt ook voor de risico’s ten aanzien van de gevolgen van Brexit.