Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Overige onderwerpen

Corona

Voor de VU heeft de coronacrisis grote gevolgen voor de manier waarop wij invulling geven aan ons werkgeverschap en aan onze kernactiviteiten, onderwijs, onderzoek en valorisatie. De hele VU-gemeenschap is hierdoor geraakt. Op slagvaardige en veerkrachtige wijze hebben we activiteiten getransformeerd naar werken en studeren op afstand. Toch lopen sommige studenten studievertraging op en ontstaan problemen op het gebied van werk- en studiebeleving en op het gebied van sociale contacten. De werkdruk onder docenten is door corona zeer hoog geworden en veel studenten lijden mentaal onder de huidige situatie. Sommige docenten komen minder toe aan onderzoek dan wenselijk is. Ons onderzoek wordt zo goed mogelijk gecontinueerd en waar niet anders mogelijk vertraagd.

Het coronavirus heeft op dit moment weliswaar een grote impact op de VU en leidt ook nu nog tot onzekerheid naar de toekomst, maar heeft op basis van onze huidige kennis geen invloed op de continuïteitsveronderstelling van Stichting VU. Onze belangrijkste batenstromen bestaan uit Rijks- en overige overheidsbijdragen, ook waar het gaat om baten van werk voor derden (NWO en EU). Tegenover de extra kosten die de alternatieve onderwijsvormen en andere manier van werken met zich meebrengen, staan ook kostenbesparingen en bijsturing van kosten.

Er zijn ook risico’s op de middellange en lange termijn afhankelijk van de vraag hoe lang het virus actief zal zijn, hoeveel schade het zal aanrichten en hoeveel tijd en inspanning nodig is om wereldwijd weer een normale situatie te bereiken. Daarbij kan de economische gevolgschade van het virus leiden tot een economische recessie die tot eigenstandige risico’s leidt.

Onderdeel van het VU-beleid ten aanzien van integrale veiligheid is ook het Pandemie protocol governance t.a.v. crisismanagement. Zowel dit protocol als de crisismanagementaanpak wordt ten volle benut.

Rijksbeleid

Voortdurende aandacht is er ook voor externe risico’s die voortkomen uit mogelijke veranderingen van het rijksbeleid op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Dit betreft niet alleen de bekostiging, maar zeker ook wet- en regelgeving omtrent het WO en studiefinanciering en dergelijke. Veranderingen daarin kunnen grote gevolgen hebben voor de instelling. Het rijksbeleid wordt dan ook in samenwerking met de VSNU nauwlettend gevolgd; waar nodig wordt actief met de politiek gecommuniceerd om voor de VU nadelige gevolgen van het rijksbeleid te voorkomen of op te heffen.