Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Corona

Gedurende 2020 zijn de financiële effecten van de coronapandemie op de VU nauw gemonitord. In het voorjaar van 2020 is een eerste VU-brede inschatting gemaakt, waarbij er voor onderzoek initieel werd uitgegaan van een ‘worst case’-benadering, van de financiële impact van corona op de exploitatie. De resultaten hiervan zijn geclusterd naar categorieën die werden gebruikt voor de interne sturing binnen de VU en benchmarking/rapportage binnen de VSNU.

In de tweemaandelijkse rapportages zijn de eenheden gevraagd om een inschatting te maken van zowel de gerealiseerde corona-effecten als van de geprognosticeerde. De directe corona-gerelateerde kosten werden apart in SAP geregistreerd en voor de batenkant en de kostenvoordelen werden inschattingen gemaakt op basis van cijferanalyses, omdat deze niet intra-comptabel kunnen worden vastgelegd zolang deze niet daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Gedurende het jaar veranderde het beeld van de impact van de pandemie zowel door veranderingen in het verloop van de pandemie en het overheidsbeleid om hiermee om te gaan, als de bijsturing en ervaringen van de VU zelf, die van grote veerkracht getuigt.

Het totale corona-effect in 2020 is volgens de inschattingen van de eenheden en een VU-brede analyse -/- € 12,1m, waarvan +€ 0,1m non-cash. Het bedrag van -/- € 12,1m bestaat uit per saldo -/- € 13,1m gemiste baten (incl. + € 1,0m compensatie vertragingskosten uit de 0,45% cao-ophoging) en per saldo + € 1,0m lagere kosten. Dit is inclusief een bedrag van -/- € 1,3m dotatie aan de voorziening huurgaranties uit 2021 voor het resterende deel van het collegejaar 20/21, die conform de uitgangspunten van een verlieslatend contract ten laste van het resultaat 2020 zijn verwerkt.

De per saldo gemiste baten -/- € 13,1m bestaan o.a. uit:

 • -/- € 5,9m externe baten*, waarvan -/- € 2,8m bij de faculteiten ( o.a. Summerschools, evenementen, losse opdrachten, patiëntenzorg ACTA*), -/- € 2,7m bij de diensten (o.a. sport-, huur-, en kantineopbrengsten, cultuurbijdrage en lagere interne printkosten) en -/- € 0,4m bij de VU Holding* (met name lagere parkeeropbrengsten).

 • + € 0,9m collegegeld: Door corona ziet de VU een per saldo positief financieel effect in 2020 op de collegegelden. Dit is het gevolg van hogere inschrijfaantallen voor collegejaar 2020/2021 voor studenten die het wettelijke collegegeld betalen. Welk deel hiervan exact het gevolg is van corona is niet goed te duiden. Op basis van de laatste informatie ten aanzien van de analyse van studentenaantallen kunnen we aannemen dat de prognoses hierover behoorlijk adequaat waren en gaan we uit van een groei van 1.600 EER studenten als gevolg van corona (hogere instroom in verband met hogere slagingspercentages VWO, afzien van tussenjaar en meer doorstroom in verband met vervallen BSA). Het aantal niet-EER-studenten is ten aanzien van de meerjarenprognose in de continuïteitsparagraaf in Jaarverslag 2019 nagenoeg gelijk gebleven, maar door hogere restituties voor collegejaar 2019/2020 bestaat er een negatief effect op ontvangen instellingscollegelden van niet-EER-studenten. Dit tezamen resulteert in een per saldo positief effect van € 0,9m.

 • -/- € 7,1m 2e/3e geldstroom: waarvan gemiste baten 3e geldstroom onderwijs -/- € 2,3m en gemiste baten 2e/3e geldstroom onderzoek -/- € 4,8m. Het bedrag van per saldo -/- €4,8m bestaat o.a. uit de vertragingskosten voor onderzoek (2e en 3e geldstroom onderzoek per saldo ca. -/- € 2,2m, inclusief +€ 1,0m cao compensatie en de gerealiseerde loonkosten inzake de verlenging van contracten van onderzoekers van -/- € 0,8m) en € 2,6m gemiste acquisitie contractonderzoek 3e geldstroom.

 • Overige effecten op de baten: -/- € 2,1m effect interne doorbelasting en € 1,0m vanuit de 0,45% cao compensatie.

* Voor de faculteit tandheelkunde (ACTA) geldt dat zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage beschikbaar hebben gesteld van € 0,6m en voor het VU Taalcentrum BV (onderdeel van de VU Holding) geldt dat het een beroep heeft gedaan op de 1e NOW-regeling ter grootte van € 65k. Gemeente en de Provincie hebben een exploitatiebijdrage verstrekt van € 95k voor het Cultuurcentrum Griffioen.

Het resultaatseffect van + € 1,0m van de per saldo lagere kosten, bestaat onder meer uit:

 • -/- € 5,0m hogere personele lasten: waarvan per saldo -/- € 2,6m hogere loonkosten, (onder andere vanwege de vertragingsonderzoeksprojecten, -/- € 1,4m) -/- € 1,6m hogere overige personele lasten (onder andere -/- € 1,4m stijging verlofstuwmeer en achterblijven diverse kosten van onder andere opleidingen) en -/- € 0,8m hogere personele inhuur.

 • 0,45% cao compensatie 2020

De circa € 1,0m die de VU heeft ontvangen als compensatie van de vertragingskosten zijn binnen de VU aan de eenheden doorgegeven. Hiervan zijn circa 90 aanvragen binnengekomen, waarvan er 74 zijn toegekend. In 2020 is circa 84% benut. In 2021 wordt nog een vertragingsschade verwacht van € 275k.

Vertragingskosten

  

Gegevens

 

(bedragen x € 1.000)

  

(in aantallen)

 

Beschikbaar bedrag 2020

1.000

 

Aantal aanvragen

91

Besteed 2020

-836

 

Aantal gehonoreerd

74

Overschot / (tekort) 2020

164

   

Verplichting 2021

-275

 

FTE 2020 (herrekend)

16,1

Overschot / (tekort) t/m 2021

-111

 

FTE 2021 (herrekend)

3,0

 • + € 6,4m lagere instellingslasten en inkomstenoverdrachten: bevat o.a. + € 0,9m lagere reiskosten, € 0,3m lagere kosten voor bedrijfsmatige activiteiten (IT printkosten), + € 6,1m lagere overige instellingslasten (onder meer BETA + € 3,8m en -/- € 2,8m huurgaranties voor studenten huisvesting).

 • -/- € 0,7m hogere huisvestingslasten, waarvan + € 0,9m besparingen (met name FCO en SBE) en € 1,6m extra kosten (met name SOZ, kosten huurgaranties 2020).

 • -/- € 0,1m lagere afschrijvingen (IT, Windows 10 en Skype).
   

Door veranderende richtlijnen van de overheid en door succesvolle actieve bijsturing van de eenheden is het corona-effect gedurende het jaar aan verandering onderhevig geweest en lager uitgekomen dan initieel was ingeschat.