Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.2 Resultaat 2020

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (VERKORT)

   

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2020

2020

2019

Totaal baten

585.161

571.376

561.428

Totaal lasten

562.015

556.693

533.348

Financiële baten en lasten

688

-6.614

-6.974

Bijzondere posten inzake deelnemingen en belastingen

-40

-2

-54

Regulier exploitatieresultaat

23.794

8.067

21.053

Reorganisatievoorziening *

214

 

-1.108

Resultaat VU **

24.008

8.067

19.945

(*) de kosten van de reorganisatievoorziening zijn in de jaarrekening opgenomen onder de personele lasten.
(**) het resultaat VU komt overeen met het resultaat zoals is opgenomen in de jaarrekening VU.

Het resultaat van de Stichting VU bedraagt € 24,0m. Dit is € 16,0m beter dan het begrote resultaat van € 8,0m en een € 4,1m hoger resultaat dan is behaald in 2019.

Het verschil tussen realisatie en begroting wordt voor € 15,2m veroorzaakt door een drietal effecten met een non-cash karakter. Dit betreft: € 6,3m lagere reguliere afschrijvingskosten, -/- € 1,0m lagere geactiveerde bouwrente en een € 9,9m positieve non-cash bate als gevolg van lagere ineffectiviteit van de derivatenportefeuille (€ 8,4m als gevolg van herstructurering en € 1,5m als gevolg van reguliere aanpassing ineffectiviteit o.b.v. rentestand en looptijd).

Gecorrigeerd voor deze effecten met een “non cash”-karakter is het resultaat per saldo € 8,9m; dit is € 0,8m hoger dan begroot.

Dit verschil bestaat uit de volgende elementen:

Corona-effect: -/- € 12,1m

Onderbenutting van centrale reserveringen ter grootte van per saldo € 1,4m:

 • Extra Rijksbijdragen € 14,1m, waarvan € 15,9m toegewezen aan eenheden in verband met cao en pensioen compensatie; per saldo effect van -/- € 1,8m in centrale reserveringen.

 • Extra Rijksbijdragen (SEO-gelden): € 2,5m

 • Vrijval van centrale reserveringen: € 0,7m bestaande uit: vrijval risicomarge € 0,5m; onbenutte onderzoeksreserveringen € 0,2m.

Overige resultaatsverbeteringen per saldo € 11,5m

 • Centrale personele voorzieningen (-/- € 1,5) met name door hogere dotatie WIA-voorzieningen € 1,8m; dotatie ambtsjubilea € 0,5m op basis van 3 jaarlijkse actuariële analyse; vrijval voorziening AOW-gat BWNU € 0,7m (uitkomst gewonnen rechtszaak).

 • Hogere centrale BTW restituties (€ 0,4m), inclusief finale afwikkeling Stichting VU-VUmc, en effect afspraak met fiscus ten aanzien van Hoge Raad arrest met betrekking tot bekostiging.

 • Resultaatsverbetering faculteiten (excl. corona) € 10,1m: (inclusief € 0,3m vertraagde besteding facultaire studievoorschotmiddelen en € 5,4m extra toewijzingen/versterking reserves (SEO/subsidiedesk, studiepunten Bèta) en inclusief vertragingseffecten sectorgelden van € 1,5m en van Meenengelden € 2,4m.

 • Resultaatsverslechtering diensten (excl. corona) -/- € 0,7m (exclusief effect rente en afschrijvingen)

 • Centrale collegegelden (excl. corona): € 1,0m

 • Centrale rentekosten: hogere betaalde rente, met name door latere herstructurering derivaten (-/- € 1,6m)

 • VU Holding (exclusief corona): € 0,1m

 • Afwaardering Pre-Seed en POC-Leningen : -/- € 0,3m

 • Joint degree (met name Bèta) eindafrekening UvA 2019 en 2020: € 4,4m

 • Overige kleine effecten per saldo: -/- € 0,4m

Hieronder zijn de belangrijkste mutaties tussen begroting en resultaat grafisch weergegeven.