Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Normalisering van het resultaat

Het resultaat is opgebouwd uit enerzijds normale reguliere en incidentele posten en anderzijds uit bijzondere incidentele positieve dan wel negatieve posten. Om het resultaat goed te kunnen duiden wordt het in de onderstaande tabel genormaliseerd, dat wil zeggen gecorrigeerd voor incidentele en bijzondere posten. Het genormaliseerde resultaat is per saldo € 0,3m hoger dan het resultaat voor normalisatie en komt uit op € 24,3m. Dit is € 5,0m positiever dan het genormaliseerde resultaat in 2019. In onderstaand overzicht is de normalisatie van het resultaat weergegeven.

GENORMALISEERD RESULTAAT

  

(bedragen in € mln)

Realisatie

Realisatie

 

2020

2019

Resultaat VU

24,0

19,7

   

Incidentele posten

  

Reorganisatiekosten FALW en Bedrijfsvoering

-0,2

 

Reorganisatiekosten FRT

 

1,3

Totaal incidentele posten

-0,2

1,3

Regulier resultaat

23,8

21,0

   

Positieve incidentele/bijzondere posten:

  

Afrekening joint degrees (voorgaande jaren)

-2,1

 

Vrijval WIA-voorziening

 

-1,2

Vrijval AOW gat BWNU

-0,7

 

NWO eindafreking subsidiedesk

-1,6

 

Niet bestede sectorplangelden

 

-3,5

Afname ineffectiviteit interest rate swaps

-9,9

 

Prorata BTW

-0,5

-1,0

Totaal incidentele bijzondere posten met positief resultaateffect

-14,7

-5,7

   

Negatieve incidentele/bijzondere posten:

  

Corona-effect

12,1

 

Dotatie WIA-voorziening

1,8

 

Dotatie voorziening ambtsjubilea

0,5

 

Voorziening langdurig zieken

 

0,5

Voorzieningen uhv juridisch memo

0,5

 

Vitaliteitspact

 

0,2

Afwaardering Pre-Seed en POC-Leningen

0,3

 

Voorziening WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

 

1,0

Impairment IMVA

 

1,6

Afboeking ontwerpkosten Alliantiegebouw

 

0,4

Toename ineffectiviteit interest rate swaps

 

0,3

Totaal incidentele bijzondere posten met negatief resultaateffect

15,2

3,9

   

Genormaliseerd regulier resultaat

24,3

19,3

De belangrijkste posten die in de normalisatie 2020 zijn opgenomen zijn de afname van de ineffectiviteit van de derivaten (€ 9,9m), het negatieve corona-effect van € 12,1m en de achterstallige afrekening van de joint degree baten met de UvA (€ 2,1m positief).