Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.3 Analyse baten en lasten

In de staat van baten en lasten hieronder worden de ontwikkelingen op de diverse baten en lastencategorieën afgezet tegen 2019 en de begroting.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

   

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

t.o.v.

t.o.v.

 

2020

2020

2019

Begroting

2019

BATEN

     

Rijksbijdragen

378.490

361.695

350.823

16.795

27.667

Overige overheidsbijdragen

744

704

696

40

48

College-, cursus- en/of examengelden

64.931

60.946

56.099

3.985

8.832

Baten werk voor derden

82.821

91.873

93.494

-9.052

-10.673

Overige baten

58.175

56.158

60.316

2.017

-2.141

Totaal baten

585.161

571.376

561.428

13.786

23.733

LASTEN

     

Personele lasten

386.223

372.556

357.350

13.667

28.873

Afschrijvingslasten

45.943

52.209

48.074

-6.266

-2.131

Huisvestingslasten

37.332

36.016

35.695

1.316

1.637

Overige lasten

92.517

95.912

92.229

-3.395

288

Totaal lasten

562.015

556.693

533.348

5.323

28.667

Financiële baten en lasten

688

-6.614

-6.974

7.302

7.662

Bijzondere posten inzake deelnemingen en vpb

-40

-2

-54

-38

13

Regulier exploitatieresultaat

23.794

8.067

21.053

15.727

2.741

Reorganisatievoorziening *

214

 

-1.108

214

1.322

Resultaat VU *

24.008

8.067

19.945

15.941

4.063

* NB: de kosten reorganisatievoorziening zijn in de jaarrekening en de resultaatanalyse meegenomen onder de personele lasten.