Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Balans (geconsolideerd)

GECONSOLIDEERDE BALANS

   

(bedragen in € mln)

2020

2019

ACTIVA

   

Vaste activa

   

Immateriële vaste activa

25,3

16,1

9,2

Materiële vaste activa

602,4

587,7

14,8

Financiele vaste activa

1,1

2,2

-1,0

    

Totaal vaste activa

628,9

605,9

22,9

    

Voorraden

0,8

0,8

-

Vorderingen

62,4

53,7

8,7

Liquide Middelen

94,4

77,8

16,6

Totaal vlottende activa

157,5

132,2

25,3

    

Totaal activa

786,4

738,1

48,2

    

PASSIVA

   

Eigen vermogen

   

Algemene reserve

285,9

272,4

13,5

Bestemmingsreserve sectorgelden

5,1

3,5

1,6

Private bestemmingsreserve

2,2

2,5

-0,3

Wettelijke reserve ontwikkeling software

25,3

16,1

9,2

Aandeel derden in eigen vermogen

0,2

0,1

-

Totaal eigen vermogen

318,6

294,6

24,0

    

Voorzieningen

32,0

27,1

4,9

Langlopende schulden

211,1

220,1

-9,0

Kortlopende schulden

224,7

196,4

28,3

    

Totaal passiva

786,4

738,1

48,3

Activa

De omvang van de Activa is gestegen van € 738,1m naar € 786,4m. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de toename van de vlottende activa (m.n. liquide middelen) met € 25,3m vooral als gevolg van het positieve exploitatieresultaat over 2020. Tevens hebben er in 2020 aanzienlijke investeringen plaatsgevonden in zowel IT als vastgoed. Dat verklaart de stijging van respectievelijk de immateriële activa (+€ 9,2m) en materiële activa (+€ 14,8m).

Passiva

Aan de passivazijde is een toename van het Eigen Vermogen zichtbaar vanwege het positieve exploitatieresultaat van € 24,0m. De langlopende schulden zijn per saldo gedaald met -/- € 9,0m.

Dit saldo wordt veroorzaakt door aflossing op de EIB financiering voor de eerste fase van de campusontwikkeling, stijging van het volume aan getrokken leningen bij de BNG tot € 30m ultimo 2020 en afname van de langlopende schuld met betrekking tot ineffectiviteit van de derivaten met € 9,9m tot € 3,1m per ultimo 2020. De kortlopende schulden zijn met € 28,2m toegenomen, die voor een belangrijk deel ad € 10m betrekking heeft op de toename van de vooruit ontvangen bedragen voor contractonderzoek. Eind 2019 zijn enkele grote subsidietranches uitbetaald aan de VU.