Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

College-, cursus- en examengelden

COLLEGE-/CURSUS-/LES- EN EXAMENGELDEN

   

(bedragen in € mln)

Realisatie

Begroting

Realisatie

t.o.v.

 

2020

2020

2019

Begroting

Wettelijk collegegeld incl PPE, AUC

51,0

47,1

44,7

3,8

Instellingscollegegeld: Niet-EER

10,6

11,0

8,7

-0,4

Instellingscollegegeld: 2e diploma

1,6

1,6

1,3

0,1

Overige inkomsten

1,7

1,2

1,3

0,5

Totaal college-, cursus- en examengelden

64,9

60,9

56,1

4,0

De ontvangsten vanuit wettelijke collegegelden zijn € 3,8m hoger dan begroot. Een bedrag van € 2,0m is gerelateerd aan flink hogere inschrijvingen, waarvan een groot deel coronagerelateerd is. Er is meer instroom vanuit het VWO als gevolg van hogere slagingspercentages, er zijn meer doorstromers vanwege het vervallen van het bindend studieadvies en er zijn minder studenten die in deze periode een tussenjaar nemen. Daarnaast groeit het aantal studenten dat niet corona-gerelateerd is met 600 studenten meer dan begroot.

Zoals eerder is opgenomen laat de samenwerking met de Universiteit van Amsterdam in het kader van joint degrees een resultaatverbetering van € 4,4m zien. Dit wordt als volgt verklaard: in totaal was een bedrag van € 0,3m voorzien als lasten, maar in werkelijkheid ontvingen we € 4,1m vanuit de Universiteit van Amsterdam. Hiervan is € 1,6m het resultaat van afrekeningen met Universiteit van Amsterdam voor de joint degree-samenwerkingen, waarvan € 0,7m over 2019 en € 0,9m over 2020.

De lagere ontvangst uit instellingscollegegeld (ICG) is coronagerelateerd en betreft vooral een hoger bedrag aan restituties tijdens collegejaar 2019-2020 in verband met vroegere uitschrijvingen van niet-EER-studenten vanwege corona. Het aantal studenten in collegejaar 2020-2021 van zowel 2e graads en niet-EER is hoger dan begroot, maar daarbij dient een kanttekening gemaakt te worden. Ruim 100 studenten mogen namelijk tegen een gereduceerd tarief hun studie afronden omdat dat vanwege corona in het collegejaar 2019-2020 niet mogelijk was. Het aantal dat dan overblijft ligt in de lijn met de begroting.

De collegegelden die ontvangen worden in het kader van contractonderwijs zijn € 0,1m zijn hoger dan verwacht. De overige € 0,4m aan overige inkomsten betreffen het hogere aantal inschrijvingen AUC bij de Universiteit van Amsterdam; hier is sprake van een verschuiving van baten.