Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Dotaties personele voorzieningen

DOTATIES (NETTO) PERSONELE VOORZIENINGEN

   

(bedragen x € 1.000)

2020

2019

Ontslaglasten

3.917

3.200

717

Reorganisatiekosten

-214

1.108

-1.322

Transitievergoedingen

1.953

1.564

389

Ambts- en dienstjubilea

793

291

502

Sabaticals

141

-16

157

Eigen risico WIA

2.541

-965

3.506

Langdurig zieken

174

540

-366

Vitaliteitspact

138

219

-81

Overige personele voorzieningen

50

7

43

Totaal

9.493

5.948

3.545

De dotaties aan de personele voorzieningen zijn met € 3,5m toegenomen ten opzichte van 2019.

De belangrijkste oorzaak daarvan is de onvoorziene grote dotatie in de WIA voorziening van € 2,5m, terwijl er in 2019 sprake was van een netto vrijval. De dotatie wordt voornamelijk veroorzaakt door zes nieuwe cases met een gemiddelde dotatie van ca € 0,35m.

Reorganisatiekosten betrof in 2019 voornamelijk een grote dotatie t.b.v. de reorganisatie FRT. In 2020 is er hiervoor vrijwel geen nieuwe dotatie geweest.

De dotatie ambts- en dienstjubilea (€ 0,8m) heeft plaatsgevonden op basis van een driejaarlijkse actuariële analyse.