Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële baten en lasten

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

   

(bedragen x € 1.000)

2020

2019

Overige financiële baten

154

8

146

Rentelasten divers

-476

-16

-460

Rentelasten bancaire financieringen

-835

-999

164

Rentelasten interest rate swaps

-12.383

-12.201

-182

Wijzing ineffectiviteit interest rate swaps

9.866

-295

10.161

Geactiveerde rentelasten

4.362

6.529

-2.167

Totaal

688

-6.974

7.662

Het geconsolideerde resultaat 2020 op de financiële baten en lasten bedraagt geconsolideerd -/- € 0,7m. Ten opzichte van 2019 is het resultaat financiële baten en lasten toegenomen met € 7,7m. Als gevolg van de herstructurering van de derivaten is de ineffectiviteit van de renteswaps afgenomen met € 9,9m. Ten opzichte van 2019 is het verschil € 10,2m, waarvan € 8,4m als gevolg van herstructurering derivaten. Dit is een non-cash verschil. De geactiveerde rentelasten (eveneens non-cash) zijn afgenomen met € 2,2m door de ingebruikname van het NU.VU-gebouw. De betaalde netto rentekosten uit hoofde van de derivaten-portefeuille namen per saldo toe met € 0,2m (negatief cash-effect).