Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Lonen, salarissen en sociale lasten

De brutolonen en salarissen plus de sociale lasten en pensioenpremies van het eigen personeel zijn toegenomen met € 19,2m (excl. VUmc, AUC en VU Holding) Dit is vooral het gevolg van formatie-uitbreiding met 184 fte (effect: € 12,4m incl. sociale lasten en premies) en een gemiddeld hogere cao (effect € 6,9m). Tenslotte was sprake van een per saldo (zeer) geringe kostendaling (van € 0,1m) in de sfeer van de sociale premiedruk (overige premies en werkgeverslasten).

De gemiddelde salarislast (GSL) per fte (incl. sociale lasten) nam in 2020 toe van € 77,1k in 2019 tot € 78,5k in 2020. Dit is een stijging van 1,73% hetgeen iets lager is dan de cao-stijging. Dit wordt verklaard door een gemiddeld lagere inschaling van nieuw aangesteld personeel.