Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Overige baten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

t.o.v.

t.o.v.

 

2020

2020

2019

Begroting

2019

Overige baten

58.175

56.158

60.316

2.017

-2.141

De overige baten bestaan uit een breed scala van doorberekeningen en opbrengsten die niet onder de andere standaard batencategorieën kunnen worden gerubriceerd, zowel op het gebied van onderwijs- en onderzoek als op het terrein van bedrijfsmatige activiteiten, inclusief die binnen de VU-Holding BV, en voorzieningen voor studenten en personeel zoals sport en cultuur.

De overige baten komen uit op € 58,2m. Dit is € 2,0m hoger dan begroot en € 2,1m lager dan in 2019. Van deze afname ten opzichte van 2019 zijn de belangrijkste factoren € 0,3m lagere baten uit schenkingen en sponsoring, € 0,5m lagere baten uit drukwerk/repro (corona-effect), € 0,5m lagere baten uit hoofde van patiëntenbehandeling (corona-effect), € 0,3m lagere baten uit BTW teruggave (prorata), € 0,7m lagere baten van het Sportcentrum (corona-effect) en € 0,3m lagere baten van Griffioen (corona-effect). Ondanks toegenomen debiteurenrisico vanwege corona zijn de baten uit verhuur onroerende zaken op hetzelfde niveau gebleven als in 2019.