Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Overige instellingslasten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

t.o.v.

t.o.v.

 

2020

2020

2019

Begroting

2019

Overige lasten

92.517

95.912

92.229

-3.395

288

De geconsolideerde overige instellingslasten komen in 2020 uit op € 92,5m. Dit is per saldo € 3,4m lager dan was begroot en € 0,3m hoger dan in 2019. De belangrijkste verklaring voor het verschil met de begroting is het corona-effect.

Er is € 3,6m meer uitgegeven dan begroot aan inventaris en apparatuur (werkplekken, SURF e.d.), € 2,3m meer vanwege dotaties aan de voorziening huurgaranties (waarvan € 1,3m met betrekking tot 2021). Daartegenover staat per saldo € 9,0m aan lagere overige kosten dan begroot door enerzijds hogere lasten voor de collecties, leges, automatisering, verzekeringen en anderzijds lagere kosten voor onder andere printen, catering, reis- en verblijf, inkomensoverdrachten (o.a. beurzen), congressenbezoeken en zaalhuur.

Hoewel er extra kosten zijn gemaakt om het onderwijs en onderzoek door te laten gaan, zorgt het corona-effect per saldo voor lagere lasten. Voor een belangrijk deel hangt dit samen met lagere baten. Nu er door het corona-effect minder acquisitie is geweest en projecten zijn vertraagd, zijn de kosten die daar normaliter voor worden gemaakt achtergebleven op de begroting. Daarnaast zijn de bestedingen vanuit de Van Meenen-gelden en sectorplangelden achtergebleven op de begroting.