Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Personele lasten

PERSONELE LASTEN VU

   

(bedragen x € 1.000)

2020

2019

Brutolonen en salarissen

234.203

218.762

15.441

Sociale lasten en pensioenpremies

62.314

58.515

3.799

Personeel niet in loondienst

22.527

17.985

4.543

Dotaties personele voorzieningen

9.471

5.965

3.506

Overige personele lasten

3.493

4.594

-1.101

Totaal

332.007

305.820

26.188

    

GEMIDDELD AANTAL FTE VU

   

(in aantallen)

2020

2019

WP

2.261

2.147

114

OBP

1.518

1.486

32

Totaal

3.779

3.633

146

    

PERSONELE LASTEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

   

GENEESKUNDE, AUC EN GROEPSMAATSCHAPPIJEN

   

(bedragen x € 1.000)

2020

2019

Vumc

47.978

47.594

384

AUC

3.556

2.849

707

VU Holding BV

2.469

2.195

274

Totaal

54.002

52.638

1.364

    

PERSONELE LASTEN TOTAAL

   

(bedragen x € 1.000)

2020

2019

Totaal VU inclusief verbonden partijen

386.009

358.458

27.552

De totale personele lasten (incl. incidentele lasten) van de Stichting VU zijn ten opzichte van 2019 met € 27,6m toegenomen. Binnen de VU zelf is de toename € 26,2m.