Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.4 Treasury

De voornaamste ontwikkelingen in 2020 op het gebied van liquiditeiten, investeringen, externe financiering en renterisicomanagement worden in deze paragraaf besproken.

9.4 Treasury

De voornaamste ontwikkelingen in 2020 op het gebied van liquiditeiten, investeringen, externe financiering en renterisicomanagement worden in deze paragraaf besproken.

Investeringen

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de VU in 2020 € 69,5m heeft geïnvesteerd. Het grootste deel hiervan betreft gebouwen in met name het NU.VU-gebouw.

Externe financiering

Voor de eerste fase van het campusinvesteringsprogramma heeft de VU in september 2013 een kredietfaciliteit met de Europese Investeringsbank Bank (EIB) afgesloten voor een bedrag van € 230m.

Convenanten en signaleringsgrenzen

Met de banken, de EIB, de Deutsche Bank (DB) en de BNG zijn vier financiële convenanten afgesproken. In 2020 is de VU ruim binnen deze gestelde normen gebleven.

Toelichting convenanten van de banken (voor waarden per jaar zie continuïteitsparagraaf):

De solvabiliteitsratio van de VU is met 40,5% over 2020 (2019: 39,9%) ruim boven de gestelde norm van 30%.

Toelichting signaleringsgrenzen van de Onderwijsinspectie (voor waarden per jaar zie continuïteitsparagraaf):

Omdat de Onderwijsinspectie de voorzieningen ook meeneemt in haar berekening van de solvabiliteit is deze ratio in 2020 voor de VU met 44,6% ( 2019: 43,6%) hoger dan de solvabiliteit zoals banken die berekenen en ruim boven de gestelde

Renterisico

Om de renterisico’s die voortkomen uit de financieringen te mitigeren heeft de VU in het verleden een aantal rentederivaten afgesloten.