Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Convenanten en signaleringsgrenzen

Met de banken, de EIB, de Deutsche Bank (DB) en de BNG zijn vier financiële convenanten afgesproken. In 2020 is de VU ruim binnen deze gestelde normen gebleven. Onderstaande tabel geeft de waarden van de ratio’s per 31 december 2020 en de norm van de banken weer.

Ratio¹

VU

Banken

Solvabiliteit I

40,5%

> 30%

Debt Service Coverage

2,5

> 1,3

Loan to Value

33,6%

< 50%

Investeringen (in €m)

69,5

106,9²

¹ Solvabiliteit I = eigen vermogen / totaal vermogen
  DSCR = EBITDA / totaal financiële verplichtingen m.b.t. lang vreemd vermogen
  Loan to value = totaal kort- en langlopende bankschulden / totale materiële vast activa
  Investeringen = gerealiseerde investeringen versus 110% gebudgetteerde investeringen
² 110% van investeringsbegroting 2020

Daarnaast hanteert de Onderwijsinspectie zes financiële signaleringsgrenzen. Onderstaande tabel geeft de waarden van deze ratio’s per 31 december 2020 en de signaleringsgrenzen van de onderwijsinspectie weer. In 2020 is de verhouding tussen het Eigen Vermogen en het Normatieve Eigen vermogen als nieuwe ratio aan de signaleringsgrenzen van de Onderwijsinspectie toegevoegd.

Ratio¹

VU

Onderwijsinspectie

Solvabiliteit II

44,6%

> 30%

Liquiditeit (current ratio)

0,70

> 0,50

Rentabiliteit²

4,1%

≥ 0,0

Huisvesting³

11,4%

< 15%

Weerstandsvermogen

54,5%

> 5%

EV /Normatief EV

0,40

< 1,0

¹ Solvabiliteit II = eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen
  Current ratio = vlottende activa / kort vreemd vermogen
  Rentabiliteit = resultaat / totale baten
  Huisvesting = huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen / totale lasten
  Weerstandsvermogen = eigen vermogen uitgedrukt als percentage van de totale baten
² Signalering wanneer ratio meerdere jaren onder nul of laatste 2 jaar < -5% of laatste jaar < -10%
³ Exclusief het VUmc deel van de CCE gerelateerde huisvesting- en afschrijvingslasten.
  EV / normatief EV = verhouding eigen vermogen t.o.v. normatief eigen vermogen (0,5* (1,27*aanschafwaarde gebouwen) + boekwaarde resterende materiele vaste activa + 0,05* baten)