Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Renterisico

Om de renterisico’s die voortkomen uit de financieringen te mitigeren heeft de VU in het verleden een aantal rentederivaten afgesloten. In 2020 is, net als voorgaande jaren, de waarderings methodiek kostprijs hedgeaccounting in relatie tot de financieringsbehoefte van de VU toegepast. Zoals eerder benoemd is het eerste deel van deze financieringsbehoefte in 2013 ingevuld door de lening met de EIB en het tweede deel in 2017 door een lening bij respectievelijk de EIB en de BNG. Daarnaast is in 2020 een uitbreiding van dit kredietarrangement gerealiseerd bij de EIB en de BNG.

Als onderdeel van de afdekking van het renterisico van de afgesloten financiering van totaal € 175m (incl. € 35m uitbreiding) ten behoeve van de tweede fase campusontwikkeling, heeft de VU in het afgelopen boekjaar de derivatenportefeuille geoptimaliseerd zodat deze beter aansluit op de onderliggende financiering. Hierdoor is de ineffectiviteit en daarmee de langlopende schuldverplichting voor de ineffectiviteit beperkt. Om die reden is met instemming van OCW één bestaand derivatencontract aangepast. Door deze aanpassing is het ineffectieve gedeelte van de derivatenportefeuille onder de langlopende schuldverplichtingen opzichte van ultimo 2019 met € 9,9m gedaald naar € 3,2m. Zie ook de toelichting in de jaarrekening VU 2020.