Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting convenanten van de banken (voor waarden per jaar zie continuïteitsparagraaf):

Solvabiliteit I

De solvabiliteitsratio van de VU is met 40,5% over 2020 (2019: 39,9%) ruim boven de gestelde norm van 30%. De toename heeft met name te maken met de daling van de langlopende schuldverplichting als gevolg van de afname van de ineffectiviteit van de derivatenportefeuille. Door het gepland aantrekken van vreemd vermogen zal de solvabiliteit na 2020 dalen naar een niveau van circa 37%, en blijft ruim boven de gestelde norm, om vervolgens na 2023 weer toe te nemen.

Debt Service Coverage

De debt service coverage ratio bedraagt in 2020 2,5 (2019: 3,1), ruim boven de gestelde norm van 1,3. Doordat de afschrijvingen, rentelasten en de aflossingen vanaf 2021 zullen toenemen, zal deze ratio na een lichte daling toenemen naar een stabiel niveau tussen de 2,5-3,0, ruim boven de gestelde norm van 1,3.

Loan to Value

De Loan to Value in 2020 is 33,6% (2019: 36,3%), ruim binnen de gestelde norm van 50%. De VU heeft in 2020 in de vorm van een tweede trekking bij de BNG nieuw vreemd vermogen aangetrokken. Maar door aflossingen op de bestaande financiering en lager dan verwachte materiële vaste activa door verschuiving van investeringen, daalt de ratio. De ratio zal de komende jaren toenemen door trekkingen onder de externe financieringen die eind 2017 (inclusief de uitbreiding in 2020) zijn aangetrokken voor de investeringen in de tweede fase van het campusinvesteringsprogramma. De verwachting is dat de Loan to Value de komende periode op maximaal 42-43% zal uitkomen, om vanaf 2023 door aflossingen op de financieringen van de tweede fase weer te dalen.

Investeringen

De investeringen in materiële en immateriële vaste activa mogen op jaarbasis niet meer bedragen dan 110% van de gebudgetteerde investeringen. In 2020 bleef de VU met € 69,5m (budget 2019: € 47,4m) ruim onder de grens van € 106,9m.