Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Algemeen

De in deze continuïteitsparagraaf (CP) opgenomen cijfers betreffen de geconsolideerde cijfers van de Stichting VU. Dat wil zeggen inclusief de VU Holding BV.

Invloed coronavirus

In de begroting 2021 is bij de eenheden uitgevraagd welke effecten van corona zij verwachten op de meerjarige exploitatie.

Strategie VU 2020-2025

In de CP wordt uitgegaan van het verleden jaar geïntroduceerde instellingsplan Strategie VU 2020-2025 ‘Kennispartner voor het leven’.

Prioriteiten onderwijs

In de CP wordt ten aanzien van het onderwijs uitgegaan van de Onderwijsvisie van de VU en van de verdere implementatie van de Onderwijsagenda 2018-2023. Hiervoor verwijzen we naar hoofdstuk 2 van dit Bestuursverslag.

Prioriteiten onderzoek

Ook ten aanzien van het onderzoek gaan we in de CP uit van hetgeen daarover in de Strategie VU 2020-2025 is opgenomen. Hierbij verwijzen we daarom naar hoofdstuk 3 van dit Bestuursverslag. Zie ook de eerder genoemde profielthema’s.

Prioriteiten impact en valorisatie

Impact en Valorisatie is naast onderwijs en onderzoek een afzonderlijk aandachtsgebied van ons wetenschapsbedrijf. In het instellingsplan en in hoofdstuk 4 van dit Bestuursverslag wordt ook daar veel aandacht aan geschonken.

Staat van Baten & Lasten, en Balans

In de bovenstaande tabel zijn de inhoudelijke ambities en ontwikkelingen vertaald in de door de VU verwachte financiële ontwikkeling van de baten, lasten en de balans voor de periode 2021 t/m 2025.

Financieel Beleid en Meerjarenperspectief

Het financiële beleid van de VU heeft invloed op het meerjarenperspectief.

Ontwikkeling Rijksbijdrage

In de weergave van de Rijksbijdrage voor de periode 2021-2025 hebben wij met het Jaarplan 2021 als basis rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen.

Ontwikkelingen collegegelden

Deze tabel geeft alleen voor 2022 het resultaat van de halvering collegegelden 2021/2022 (NPO) weer. De forecast op 2021 is hier niet op aangepast.

Toon meer resultaten