Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onkostenvergoedingen College van Bestuur (in euro’s) 2020

Onkostenvergoedingen College van Bestuur 2020

(bedragen in €)

Bestuurskosten
prof. dr.
C.M. van Praag

Bestuurskosten
prof. dr.
V. Subramaniam

Bestuurskosten
dr.
M.J.W.T. Nollen

Totaal

Representatiekosten inclusief vaste onkostenvergoeding

2.801

2.562

2.400

7.763

Reiskosten binnenland

25.502

803

13.489

39.795

Reiskosten buitenland

2.145

0

2.518

4.664

Overige kosten

0

1.438

34

1.472

Totaal

30.448

4.803

18.442

53.693

Alle verantwoorde onkosten in het overzicht hebben betrekking op de periode januari–december 2020.

Dit overzicht is opgesteld conform de ‘Declaratieregeling CvB-leden Nederlandse universiteiten van de VSNU’. De verantwoorde onkostenvergoeding over 2020 is wat betreft de representatiekosten en reiskosten binnen- en buitenland relatief gezien lager dan over 2019, vanwege het uitbreken van de coronapandemie. De sociale verplichtingen en binnen- en buitenlandse reizen van de leden van het College van Bestuur waren vanaf 16 maart 2020 beperkt.

Representatiekosten

Hier zijn de vaste onkostenvergoedingen verantwoord. Gezamenlijke diners van meerdere leden van het College van Bestuur zijn naar rato verdeeld over de aanwezige Collegeleden bij dit diner. De eigen representatiekosten zijn toegerekend aan de individuele Collegeleden. Deze zijn conform de VSNU normen verantwoord.

Reiskosten binnenland

Bij mevrouw prof. dr. C.M. van Praag en de heer dr. M.J.W.T. Nollen zijn de maanden januari tot en met december 2020 opgenomen in de leasekosten. Daarnaast maakt mevrouw prof. dr. C.M. van Praag gebruik van taxi’s of een studentchauffeur uit efficiencyoverwegingen. Ook heeft mevrouw prof. dr. C.M. van Praag deelgenomen aan een binnenlandse netwerkreis met de Amsterdamse partners.

De heer prof. dr. V. Subramaniam heeft conform zijn arbeidsovereenkomst € 0,19 per kilometer gedeclareerd voor woon- werkverkeer en voor werkgerelateerd verkeer in zijn eigen auto. Deze post bevat ook gedeclareerde parkeerkosten.

Reiskosten buitenland

Onder deze categorie zijn voor mevrouw prof. dr. C.M. van Praag de onkosten voor een voortijdige terugkeer in maart 2020 van een familievakantie in Noord-Italië opgenomen. Voorafgaand is het vertrek afgestemd met de RvT en het CvB, vervolgens keerde mevrouw prof. dr. C.M. van Praag vanwege het ontstaan van een crisissituatie als gevolg van corona op verzoek van de VU vervroegd terug, samen met haar kinderen. Daar de VSNU-regeling gezinsleden expliciet uitzondert van vergoeding door de VU, is in dezen een beroep gedaan op de hardheidsclausule.

Verder zijn in deze categorie de reiskosten van de heer dr. M.J.W.T. Nollen opgenomen vanwege een reis naar München met zijn collega-leden CvB van de andere universiteiten.

Overige kosten

Onder overige kosten zijn opleidingskosten van de heer prof. dr. V. Subramaniam verantwoord. Daarnaast zijn de kosten voor een aanvraag van een “Verklaring omtrent gedrag” (VOG) van de heer dr. M.J.W.T. Nollen ten behoeve van zijn VU werkzaamheden verantwoord.