Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Inleiding

De Raad van Toezicht Stichting VU houdt toezicht op het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Met dit verslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in 2020.

Overleg Raad van Toezicht en College van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft in 2020 in algemene zin toezicht gehouden op de ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en valorisatie aan de VU en de financiële huishouding en bedrijfsvoering van de VU.

Contacten met de instelling

Leden van de Raad van Toezicht namen in 2020 deel aan verschillende sessies die georganiseerd werden rondom de implementatie van de Strategie VU 2020-2025 (‘strategische conferenties’).

Identiteit

In 2020, het jaar waarin de coronapandemie het leven op de VU-campus ingrijpend veranderde én het jaar waarin gestart werd met de implementatie van de Strategie VU 2020-2025, was het thema identiteit en het bijzondere karakter van de VU zeer actueel.

Commissies van de Raad van Toezicht

De Audit- en Huisvestingscommissie heeft zich in het bespreken van de impact van de coronapandemie in het bijzonder gericht op de financiële effecten voor de VU en de verschillende financiële scenario’s die daarmee samenhangen.

Functioneren Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht evalueert ieder jaar het eigen functioneren aan de hand van de in het Algemeen Reglement vastgelegde criteria.

Tot slot

De Raad van Toezicht dankt de bestuurders en allen binnen de instellingen voor de inzet en prestaties van het afgelopen jaar en ziet ernaar uit als toezichthouder een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de VU in 2021.