Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Inleiding

De Raad van Toezicht Stichting VU houdt toezicht op het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Met dit verslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in 2020. De coronapandemie en de daaruit volgende beperkende maatregelen hebben het werk van de Raad van Toezicht in 2020 vanzelfsprekend stevig beïnvloed. Ook voor de toezichthouders gold dat zij in 2020 plotsklaps geconfronteerd werden met het werken op afstand; om goed in contact en geïnformeerd te blijven is de overlegfrequentie verhoogd. De Raad van Toezicht kijkt uit naar het moment waarop de VU-campus weer haar rol van ontmoetingsplek tussen studenten, medewerkers, bestuurders en toezichthouders kan vervullen.

De Raad van Toezicht is steeds zo samengesteld, dat de leden ervan ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De samenstelling van de Raad van Toezicht heeft in 2020 geen wijzigingen ondergaan. Het lid prof. dr. A.C.J. (Aafke) Hulk is in 2020 herbenoemd voor een tweede termijn als lid op voordracht van de medezeggenschap. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in 2020 het benoemingstraject voor drie nieuwe leden afgerond, die in de loop van 2021 zullen starten.