Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

V Reflectie medezeggenschap op de inzet van de studievoorschotmiddelen VU

Op 15 januari 2020 vond de accreditatie plaats van het VU Kwaliteitsplan Onderwijs 2019-2024. Door de nauwe betrokkenheid van de medezeggenschap verliep dit gesprek met het panel soepel en prettig. Echter, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) bracht een negatief advies uit vanwege een onvoldoende duidelijke uitwerking betreffende de besteding van € 7,5 miljoen voor de periode 2019-2024.

Kort hierna kreeg ook de VU Amsterdam te maken met de Covid-19 pandemie. Ondanks het negatieve advies op het originele Kwaliteitsplan was er nu wel de kans om de bestaande plannen aan te passen aan deze nieuwe realiteit. De besteding van de studievoorschotmiddelen van 2020 zag hierdoor ook veel verschuivingen in de realisatie, zoals opgenomen in hoofdstuk 10. Het aantal studenten op de VU nam sterk toe, en hierdoor is er ook meer budget uitgetrokken voor extra docenten. Veel faculteiten hebben ook het aantal juniordocenten uitgebreid, om bijvoorbeeld werkgroeponderwijs te verzorgen en docenten te helpen hun onderwijs aan te passen tot een digitaal formaat. Ook is er meer geïnvesteerd in de begeleiding van studenten in mentoraten en tutoraten, ook speciaal voor studenten die een studie instroomden via de ‘zachte knip’ regeling.

Aan het begin van het huidige collegejaar (september 2020) werd de GV betrokken in het proces van herziening van het kwaliteitsplan. Op meerdere niveaus is de GV in dit proces vertegenwoordigd geweest. Afgevaardigden waren onderdeel van een regiegroep die kon meelezen met conceptversies van het Kwaliteitsplan Onderwijs VU 2.0. Ook in een informelere klankbordgroep was er ruimte om vragen te stellen. Een voorbeeld van vertegenwoordiging van de GV in het kwaliteitsplan is het nieuwe Blended Learning project. Aangezien dit nieuw was, moesten veel details nog uitgewerkt worden. De GV heeft dan ook gevraagd, en achteraf de kans gekregen, om daar vragen over te stellen. Op financieel vlak wordt in vergelijking met de eerste versie van het Kwaliteitsplan een groter deel van de beschikbare middelen ingezet bij de faculteiten. Aanleiding hiervoor is de behoefte aan extra inzet bij de faculteiten van docenten en van docentondersteuning, mede als gevolg van de coronacrisis. De GV heeft erop gewezen dat de plannen van de faculteit deze verplaatsing voldoende moeten reflecteren, en dat er voldoende decentrale controle en waarborging plaats moet vinden op de financiën zodat deze fondsen daadwerkelijk aan de beoogde projecten worden besteed. Het resultaat van deze inbreng is dat de GV met hun decentrale collega's zal meewerken aan de monitoringscyclus en de interim check hiervan.

Een ander voorbeeld van vertegenwoordiging is dat de GV heeft gepleit voor meer structurele plannen om studentenwelzijn te verbeteren. Vanuit de studievoorschotmiddelen van 2020 en vanuit extra noodfondsen zijn dan ook beginnende (kleine) investeringen gemaakt voor studentenwelzijn, zoals de goedkeuring van het Projectvoorstel Studentenwelzijn. Hier is een mooie eerste stap gemaakt om studenten te ondersteunen en hun welzijn te prioriteren. 

Op facultair niveau heerst er ook een algemeen sentiment dat het goed is dat de medezeggenschap wordt betrokken bij de plannen en herzieningen van de studievoorschotmiddelen. Ondanks dat sommige wijzigingen in een kort traject worden doorgevoerd, is er wel altijd de mogelijkheid voor vragen en input. De studentenvertegenwoordiging heeft met name gepleit voor meer investeringen in docenten (en hun professionalisering), wat goed gereflecteerd wordt in de realisatie. Meer structurelere voorziening in training over de kwaliteitsgelden voor nieuwe (USR en OR) raadsleden zou wel gewaardeerd worden. De universitaire studentenraad ondersteunt de facultaire studentenmedezeggenschap hier ook in op het gebied van monitoring en professionalisering via het Presidium (regulier overleg netwerk USR-FSR).

Op 22 februari 2021 heeft de GV ingestemd met het Kwaliteitsplan Onderwijs VU 2.0. Nogmaals spreken wij hier onze waardering uit over informatie uitwisseling, de beoogde aanpassingen, en de algehele herziening van het kwaliteitsplan. De GV ziet graag de goedkeuring van de NVAO tegemoet voor de toekenning van de studievoorschotmiddelen.