Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudig kasstroomoverzicht

 

2020

2019

(bedragen x € 1.000)

  

Kasstroom operationele activiteiten

  

Saldo van baten en lasten

23.700

27.046

   

4.2 Afschrijvingen

45.835

47.972

2.2 Mutaties voorzieningen

4.932

151

   

Mutaties vlottende middelen

  

1.4 Voorraden

-27

16

1.5 Vorderingen

-3.647

-4.225

2.4 Schulden

22.529

20.980

Kasstroom bedrijfsoperaties

93.322

91.940

   

5. Financiële baten

161

19

5. Financiële lasten

-13.692

-13.216

Financieel resultaat

-13.531

-13.197

Kasstroom operationele activiteiten

79.791

78.743

   

Kasstroom investeringsactiviteiten

  

1.1 Investeringen immateriële vaste activa

-14.698

-5.606

1.2 Investeringen materiële vaste activa

-50.389

-34.897

1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa

-392

-

1.3 Mutaties leningen u/g

413

175

1.3 Vordering Ministerie OCW

601

475

Kasstroom investeringsactiviteiten

-64.465

-39.853

   

Kasstroom financieringsactiviteiten

  

2.3 Nieuw opgenomen leningen / verplichtingen

15.000

-

2.3 Aflossing langlopende schulden

-14.137

-10.744

Kasstroom financieringsactiviteiten

863

-10.744

   

Mutatie liquide middelen

16.189

28.146

   

1.7 Liquide middelen per 1 januari

75.594

47.449

Mutatie liquide middelen

16.189

28.146

1.7 Liquide middelen per 31 december

91.783

75.594