Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige balans per 31 december 2020 (na verwerking resultaat)

 

31.12.2020

31.12.2019

(bedragen x € 1.000)

  

ACTIVA

  

Vaste activa

  

1.1 Immateriële vaste activa

25.287

16.056

1.2 Materiële vaste activa

601.923

587.148

1.3 Financiële vaste activa

3.410

4.815

Totaal vaste activa

630.620

608.019

   

Vlottende activa

  

1.4 Voorraden

604

577

1.5 Vorderingen

58.242

54.595

1.7 Liquide middelen

91.783

75.594

Totaal vlottende activa

150.629

130.766

   

Totaal activa

781.249

738.785

   

PASSIVA

  

2.1 Eigen vermogen

318.471

294.463

2.2 Voorzieningen

32.037

27.105

2.3 Langlopende schulden

211.055

220.071

2.4 Kortlopende schulden

219.686

197.146

   

Totaal passiva

781.249

738.785