Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige staat van baten en lasten

 

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2020

2020

2019

(bedragen x € 1.000)

   

BATEN

   

3.1 Rijksbijdragen

378.490

361.695

350.823

3.2 Overige overheidsbijdragen

744

704

696

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

64.931

60.946

56.099

3.4 Baten werk in opdracht van derden

82.821

91.873

93.494

3.5 Overige baten

54.716

53.243

56.329

Totaal baten

581.702

568.461

557.441

    

LASTEN

   

4.1 Personeelslasten

383.541

369.724

356.263

4.2 Afschrijvingslasten

45.835

52.101

47.972

4.3 Huisvestingslasten

37.082

36.540

35.054

4.4 Overige lasten

91.545

95.426

91.106

Totaal lasten

558.002

553.791

530.395

    

Saldo baten en lasten

23.700

14.671

27.046

    

5 Financiële baten en lasten

698

-6.604

-6.963

7 Resultaat deelnemingen

-390

-

-138

    

Resultaat na belastingen

24.008

8.067

19.945