Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

2020

2019

(bedragen x € 1.000)

  

Kasstroom operationele activiteiten

  

Saldo van baten en lasten

23.360

26.972

   

4.2 Afschrijvingen

45.943

48.074

2.2 Mutaties voorzieningen

4.932

151

   

Mutaties vlottende middelen

  

1.4 Voorraden

-14

7

1.5 Vorderingen

-8.705

-2.401

2.4 Schulden

28.297

19.504

Kasstroom bedrijfsoperaties

93.813

92.307

   

5. Financiële baten

154

8

5. Financiële lasten

-13.694

-13.216

Financieel resultaat

-13.540

-13.208

   

6. Belastingen

58

-43

8. Mutatie eigen vermogen (aandeel derden)

-14

-5

Kasstroom operationele activiteiten

80.317

79.050

   

Kasstroom investeringsactiviteiten

  

1.1 Investeringen immateriële vaste activa

-14.698

-5.606

1.2 Investeringen materiële vaste activa

-50.476

-35.233

1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa

-392

-

1.3 Investeringen in deelnemingen e/o samenwerkingsverbanden

-

-3

1.3 Mutaties leningen u/g

358

127

1.3 Vordering Ministerie OCW

601

475

Kasstroom investeringsactiviteiten

-64.607

-40.240

   

Kasstroom financieringsactiviteiten

  

2.3 Nieuw opgenomen leningen / verplichtingen

15.000

-

2.3 Aflossing langlopende schulden

-14.137

-10.744

Kasstroom financieringsactiviteiten

863

-10.744

   

Mutatie liquide middelen

16.573

28.067

   

1.7 Liquide middelen per 1 januari

77.778

49.711

Mutatie liquide middelen

16.573

28.067

1.7 Liquide middelen per 31 december

94.351

77.778