Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2020
 (na verwerking resultaat)

 

31.12.2020

31.12.2019

(bedragen x € 1.000)

  

ACTIVA

  

Vaste activa

  

1.1 Immateriële vaste activa

25.287

16.056

1.2 Materiële vaste activa

602.425

587.671

1.3 Financiële vaste activa

1.145

2.187

Totaal vaste activa

628.857

605.914

   

Vlottende activa

  

1.4 Voorraden

785

771

1.5 Vorderingen

62.385

53.680

1.7 Liquide middelen

94.351

77.778

Totaal vlottende activa

157.521

132.229

   

Totaal activa

786.378

738.143

   

PASSIVA

  

2.1 Eigen vermogen

318.631

294.609

2.2 Voorzieningen

32.037

27.105

2.3 Langlopende schulden

211.055

220.071

2.4 Kortlopende schulden

224.655

196.358

   

Totaal passiva

786.378

738.143