Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde staat van baten en lasten

 

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2020

2020

2019

(bedragen x € 1.000)

   

BATEN

   

3.1 Rijksbijdragen

378.490

361.695

350.823

3.2 Overige overheidsbijdragen

744

704

696

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

64.931

60.946

56.099

3.4 Baten werk in opdracht van derden

82.821

91.873

93.494

3.5 Overige baten

58.175

56.158

60.316

Totaal baten

585.161

571.376

561.428

    

LASTEN

   

4.1 Personeelslasten

386.009

372.556

358.458

4.2 Afschrijvingslasten

45.943

52.209

48.074

4.3 Huisvestingslasten

37.332

36.016

35.695

4.4 Overige lasten

92.517

95.912

92.229

Totaal lasten

561.801

556.693

534.456

    

Saldo baten en lasten

23.360

14.683

26.972

    

5 Financiële baten en lasten

688

-6.614

-6.974

    

Resultaat

24.048

8.069

19.998

    

6 Belastingen

57

-2

-43

7 Resultaat deelnemingen

-83

-

-6

    

Resultaat na belastingen

24.022

8.067

19.949

    

8 Aandeel derden in resultaat

-14

-

-5

    

Netto resultaat

24.008

8.067

19.945