Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Resultaatbestemming

Het resultaat over 2020 is als volgt aan het eigen vermogen toegevoegd.

 

2020

Algemene reserve

22.748

Bestemmingsreserve sectorgelden

1.573

Private bestemmingsreserve

-313

Totaal

24.008

Gebeurtenissen na balansdatum

Na 31 december 2020 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die materieel van invloed zijn op de jaarrekening.

Opgesteld namens het College van Bestuur van Stichting Vrije Universiteit, 25 mei 2021

_______________________________________

Prof. dr. C.M. van Praag, voorzitter

_______________________________________

Prof. dr. V. Subramaniam, rector magnificus

_______________________________________

Dr. M.J.W.T. Nollen, lid