Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.1 Rijksbijdragen

De Rijksbijdragen zijn toegenomen met € 27,6 miljoen. De toename is het gevolg van een hogere toekenning vanuit het Prestatie Bekostigingsmodel als gevolg van een stijging van het aantal studenten en als gevolg van de loon- en prijscompensatie.

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

De collegegelden zijn toegenomen met € 8,8 miljoen ten opzichte van 2019 als gevolg van een toename van het aantal studenten.

3.4 Baten werk in opdracht van derden

De baten werk in opdracht van derden zijn ten opzichte van 2019 gedaald met € 10,7 miljoen en ten opzichte van de begroting gedaald met € 9,1 miljoen. Vooral als gevolg van de coronacrisis zijn de baten uit 2e en 3e geldstroom fors achtergebleven.

3.5 Overige baten

In de goedgekeurde begroting 2020 is een hoger aggregatieniveau gehanteerd waardoor uitsplitsing over de diverse categorieën niet mogelijk is.

4.1 Personeelslasten

*) Exclusief VUmc

4.2 Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten zijn ten opzichte van 2019 afgenomen met € 2,1 miljoen. De afname is voornamelijk het gevolg van de schattingswijziging bij de C t/m Z-vleugel van het W&N-gebouw waardoor de afschrijvingslasten € 2,6 miljoen lager uitvallen.

4.3 Huisvestingslasten

De totale geconsolideerde huisvestingslasten namen ten opzichte van 2019 toe met € 1,6 miljoen en zijn € 1,3 miljoen hoger dan begroot.

4.4 Overige lasten

De overige lasten zijn per saldo € 3,4 miljoen lager dan begroot en € 0,3 miljoen hoger dan in 2019. De belangrijkste verklaring voor het verschil met de begroting is de uitbraak van corona en de gevolgen daarvan.

Accountantskosten

Onder de ´Beoordelingen en adviezen´ als onderdeel van de overige lasten (paragraaf 4.4) zijn de hieronder vermelde honoraria van de onafhankelijke externe accountants begrepen.

Toon meer resultaten