Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.2 Strategie VU 2020-2025

Sinds 2020 heeft de VU een nieuw instellingsplan: Strategie VU 2020-2025. Deze strategie is met brede input en betrokkenheid van de universiteit tot stand gekomen. Dat heeft geleid tot een ambitieuze en breed gedragen strategie. Vanwege de coronasituatie en de druk die de pandemie heeft gelegd op de organisatie, is in 2021 besloten om de looptijd van de huidige strategie met een jaar te verlengen. De uitvoeringstermijn voor de strategische voornemens eindigt daardoor niet in het begin van 2025 maar aan het eind van dat jaar.

Hieronder zetten we de centrale elementen uit de strategie uiteen: speerpunten, profielthema’s en ambities.

  • We zetten in op drie speerpunten die richting geven aan ons handelen: duurzaam, ondernemend en divers. Deze speerpunten zijn kenmerken die het werk van de VU in alle facetten typeren.

  • Onze profielthema’s reflecteren onze inhoudelijke focus. Er zijn vier profielthema’s: Human Health & Life Sciences, Connected World, Governance for Society en Science for Sustainability.

  • Daarnaast hebben we negen ambities geformuleerd die concretiseren waarop we in de komende jaren onze aandacht zullen richten, gegeven onze speerpunten en profielthema’s. De negen strategische ambities hebben betrekking op onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering.

Figuur 3 geeft een grafisch overzicht; daarna lichten we de speerpunten en profielthema’s uitgebreider toe.

Figuur 3 Strategie

Onze speerpunten

Duurzaam, ondernemend en divers – dat zijn de speerpunten die richting geven aan ons handelen en aan de inhoud van onderwijs, onderzoek, valorisatie en aan onze bedrijfsvoering.

Speerpunt 1. Duurzaam

Als universiteit voelen we ons verantwoordelijk om bij te dragen aan een leefbare en duurzame wereld. Daarbij heeft ‘duurzaam’ een brede betekenis. Duurzaamheid gaat niet alleen om het milieu, maar ook om economische, menselijke, culturele en sociale aspecten. Want niet alleen natuurlijke hulpbronnen zijn schaars. En ook voor de VU zelf is duurzaamheid vitaal. We zetten in op het duurzaam en gezond functioneren van onze universiteit, onze gemeenschap, werknemers en studenten, en op het duurzaam en efficiënt inzetten van schaarse middelen.

Speerpunt 2. Ondernemend

Wij willen meerwaarde creëren voor de samenleving. Dit vraagt een ondernemende houding. De VU stimuleert een ondernemende geest in onze studenten, promovendi, wetenschappers en staf, als een manier om bij te dragen aan de samenleving. Niet alleen onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn bij deze ondernemende houding gebaat, maar ook onze interne organisatie en de ondersteuning van onze kerntaken. De VU is van mening dat ondernemendheid dé houding is om maatschappelijke problemen op te lossen.

Speerpunt 3. Divers

Diversiteit is nauw verbonden met de identiteit van de VU. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en samenwerkingen ten goede komt. De VU ziet die diversiteit dan ook als een verrijking. De VU omarmt nadrukkelijk alle medewerkers en studenten met al hun onderlinge verschillen. Wij dagen iedereen in onze gemeenschap uit om verschillen te overbruggen, ruim te denken en open te staan voor het unieke van de ander.

Onze profielthema’s

De profielthema’s geven inhoudelijk vorm aan onze missie en hebben betrekking op onderwijs, onderzoek en valorisatie, waarbij we streven naar versterkte multi-, trans- en interdisciplinariteit. Voor de komende jaren zetten we in op vier multidisciplinaire profielthema’s:

  1. Human Health & Life Sciences bestudeert de gezondheid en het welzijn van mensen, inclusief de organisatie en bekostiging van de zorg.

  2. Connected World bestudeert de invloed van digitalisering en globalisering op menselijke, culturele, economische en politieke verhoudingen.

  3. Governance for Society bestudeert de inrichting en het bestuur van organisaties en samenlevingen.

  4. Science for Sustainability bestudeert de voorwaarden voor een toekomstbestendig evenwicht tussen mens, milieu en economie.