Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.3 Waarde creëren

Sinds onze oprichting in 1880 is het ons doel om met ons onderwijs en onderzoek meerwaarde te creëren voor de samenleving en bij te dragen aan een betere wereld. Ons onderzoek is zowel fundamenteel als toegepast en beslaat het gehele wetenschappelijke spectrum. Onze rijke academische omgeving maakt grensverleggend interdisciplinair onderzoek en talloze maatschappelijke toepassingen mogelijk.

Het waardecreatiemodel van de VU

Wij willen onze maatschappelijke impact beter laten zien. Sinds ons jaarverslag over 2018 rapporteren wij daarom over de manier waarop de VU waarde creëert voor de maatschappij. Dat doen we aan de hand van een waardecreatiemodel. Ons waardecreatiemodel (zie figuur 4) is gebaseerd op de Strategie VU 2020-2025. Het is onze ambitie om het waardecreatiemodel te gebruiken als middel om te sturen op onze meerwaarde voor de maatschappij en onze impact op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s, Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

Het waardecreatiemodel laat zien hoe wij meerwaarde creëren door te investeren in onze kerntaken onderwijs, onderzoek en valorisatie, maar ook in onze mensen en in onze omgeving. Dit zijn investeringen in bijvoorbeeld onderwijsbeleid, samenwerkingsverbanden, innovatie, kwaliteit van diensten, de campus of faciliteiten. Dit zien we terug aan de bovenkant van het model. In het model noemen we dit input.

Wat is het resultaat van deze input en investeringen? Dat is terug te zien in de output van onze kerntaken en onze organisatie. Bijvoorbeeld in de hoge kwaliteit van het onderzoek en het percentage Open Access-publicaties. De impact die wij genereren vanuit de output van het waardecreatiemodel, wordt beschreven in de paragrafen ‘Impact en strategische resultaten’ in hoofdstukken 2 tot en met 6 van dit jaarverslag

Profielthema’s en SDG’s in het model

Onze vier profielthema’s Human Health & Life Sciences, Connected World, Governance for Society en Science for Sustainability geven inhoudelijk vorm aan onze missie. Ze laten zien welke focus wij kiezen als het gaat om onze kerntaken.

De SDG’s in het waardecreatiemodel komen overeen met de SDG’s in de Strategie VU 2020-2025. Omdat in de strategie onze profielthema’s gekoppeld zijn aan de SDG’s, hanteren we die koppeling ook in dit jaarverslag: we illustreren de bijdrage van de VU aan de SDG’s aan de hand van onze vier profielthema’s. Dat is terug te zien aan de onderzijde van het model.

Als organisatie dragen we niet alleen bij aan de SDG’s door de focus op onze profielthema’s. We hebben ook invloed op de SDG’s via onze bedrijfsvoering en ons hr-beleid. Het is ons streven om een zo groot mogelijke positieve impact te hebben op de maatschappij, maar onze impact is niet in alle gevallen even positief. Zo brengen onze activiteiten CO2-uitstoot met zich mee, en de productie van afval. We proberen uiteraard onze negatieve impact zo veel mogelijk te beperken.

Onderwijs

We investeren in:
 1. De kwaliteit van het onderwijs
 2. Het studentsucces van studenten
 3. Het ontwikkelen van een afgewogen en internationaal onderwijsprofiel
 4. Het innoveren van onderwijs
 5. Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Onderzoek

We investeren in:
 1. Onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact
 2. Onderzoeksondersteuning bij aanvragen van subsidies en fondsen
 3. Het ontwikkelen van faciliteiten en ondersteuning voor opslag van onderzoeksdata
 4. Het openstellen van het interne en externe VU-netwerk

Valorisatie

We investeren in:
 1. Het verder uitbouwen van IXA
 2. Onze valorisatie-strategie en -beleid
 3. Het creëren van bewustzijn, cultuur en opleidingen op het vlak van valorisatie
 4. Invulling geven aan onze portaalfunctie als verbinder van wetenschappers onderling en met het bedrijfsleven
 5. Ontwikkeling van de VU-campus tot regionale innovatiehub

Organisatie (incl. medewerkers en campus)

We investeren in:
 1. Een bruisende, innovatieve en duurzame campus
 2. Beleid voor verantwoorde bedrijfsvoering
 3. Verdere digitalisering van onze bedrijfsvoering
 4. Diversiteit van onze medewerkers
 5. Goed werkgeverschap
 6. Duurzame inzetbaarheid
 7. Erkennen en waarderen van onze medewerkers
 8. Werknemerswelzijn

Connected world

Hoe maken we meer betekenisvolle connecties in een wereld waarin niet iedereen profiteert van digitalisering en globalisering? In het profielthema Connected World bestuderen studenten en wetenschappers van de VU de invloed van digitalisering en globalisering op mens, cultuur, economie en politiek. Lees meer

Bijdrage SDG's

Governance for Society

Het zijn nationaal en internationaal bijzonder roerige tijden. In het profielthema Governance for Society bestuderen wetenschappers en studenten van de VU hoe bestuurders bij overheden, organisaties en bedrijven een inclusieve, eerlijke en veilige samenleving kunnen realiseren. Lees meer

Bijdrage SDG's

Science for sustainability

Hoe creëren we een ecologisch gezonde, sociaal rechtvaardige en economisch levensvatbare wereld, voor generaties nu en in de toekomst? In het profielthema Science for Sustainability bestuderen studenten en wetenschappers van de VU de voorwaarden voor een toekomstbestendig evenwicht tussen mens, milieu, cultuur en economie. Lees meer

Bijdrage SDG's

Human Health and Life Sciences

Hoe kunnen we gezondheid en welzijn bevorderen, met aandacht voor de gehele mens in zijn sociale omgeving? In het profielthema Human Health and Life Sciences bestuderen studenten en wetenschappers van de VU de gezondheid en het welzijn van mensen, inclusief de organisatie en bekostiging hiervan. Lees meer

Bijdrage SDG's
 • - Toekomstbestendige onderwijsvormen
 • - Levenlang ontwikkelen

We investeren in:

 1. De kwaliteit van het onderwijs
 2. Het studentsucces van studenten
 3. Het ontwikkelen van een afgewogen en internationaal onderwijsprofiel
 4. Het innoveren van het onderwijs

Onderwijs output:

 • 31.704Studenten
 • 19.381Bachelorstudenten (waarvan 812 premaster)
 • 12.323Masterstudenten
 • 5.190International studenten
 • 45Bacheloropleidingen
 • 99Masteropleidingen
 • - Focus en positie in onderzoek
 • - Wetenschappelijke reputatie

We investeren in:

 1. Onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact
 2. Onderzoeksondersteuning bij aanvragen van subsidies en fondsen
 3. Het ontwikkelen van faciliteiten en ondersteuning voor opslag van onderzoeksdata
 4. Het openstellen van het interne en externe VU-netwerk

Onderwijs onderzoek:

 • 422Promoties
 • 7ERC-grants
 • 11NWO Vernieuwings- impulstoekenningen (Veni en Vidi)
 • 6Marie Skłodowska-Curie ITN-toekenningen
 • 69%Open Access publicaties (Gold)
 • 81%Open Access publicaties (incl. Green)
 • 7.618Wetenschappelijke publicaties
 • 668Vakpublicaties
 • - Impact door onderwijs en onderzoek

We investeren in:

 1. Het verder uitbouwen van IXA
 2. Onze valorisatie-strategie en -beleid
 3. Het creëren van bewustzijn, cultuur en opleidingen op het vlak van valorisatie
 4. Invulling geven aan onze portaalfunctie als verbinder van wetenschappers onderling en met het bedrijfsleven

Onderwijs valorisatie:

 • 7Ingediende patentaanvragen
 • 31Licenties
 • 820Projecten
 • 69Samenwerkings- overeenkomsten
 • 2Opgerichte spin-offs

Organisatie (incl. medewerkers en campus)

 • - Digitalisering
 • - Sociale campus
 • - Erkennen en waarderen
 • - Slagvaardige en wenbare organisatie

We investeren in:

 1. Een bruisende, innovatieve en duurzame campus
 2. Beleid voor verantwoorde bedrijfsvoering
 3. Verdere digitalisering van onze bedrijfsvoering
 4. Diversiteit van onze medewerkers
 5. Goed werkgeverschap
 6. Duurzame inzetbaarheid
 7. Erkennen en waarderen van onze medewerkers
 8. Een Leven Lang ontwikkelen (LLO)
 9. Werknemerswelzijn

Onderwijs output:

 • 4.260Medewerkers (fte)
 • 48%/52%Man/vrouw
 • 29%Vrouwelijke hoogleraren
 • 35%Internationale wetenschappelijke stafmedewerkers
 • 25.035 tonCO2-footprint zonder mobiliteit
 • 398.708 GJEnergieverbruik
 • 103.461 m3Gasverbruik
 • 106.860 m3Waterverbruik
 • 682 tonAfvalproductie

Figuur 4 Waardecreatiemodel

A Better World@VU

De tentoonstelling A Better World@VU is een bijzonder voorbeeld van de waarde die wij als universiteit creëren. In deze tentoonstelling tonen VU-studenten en -medewerkers in totaal zestien duurzame projecten en initiatieven die een bijdrage leveren aan een betere wereld. Deze projecten en initiatieven die gekoppeld zijn aan een of meerdere SDG's zijn in 2021 geselecteerd en kunnen van 24 mei 2022 tot en met 28 februari 2023 zowel online als fysiek op de VU-campus worden bekeken. Hieronder staat een weergave van enkele projecten. 

Brighter Futures

In Brighter Futures, een project dat vanuit het Centre for International Cooperation (CIS) van de VU is ontwikkeld, wordt alles gedaan om vluchtelingstudenten in de Bekaa regio in Libanon een hoopvollere toekomst te geven. Met onderwijsprogramma’s en psychosociale hulp bundelen docenten van de LEARN! Academy en lokale instellingen hun krachten.

Eroding Arctic coastlines

In Eroding Arctic Coastlines onderzoeken Fleur van Crimpen, dr. Lina Madaj en dr. Jorien Vonk van de VU samen met Canadese partner Dustin Whalen wat er met permafrost materiaal in afkalvende kusten gebeurt. In permafrost zit organisch materiaal dat door de warmere temperaturen omgezet kan worden in koolstof.

Activ8 planet

Active8-Planet is een driejarig project dat in Slovenië, België, Zweden en Nederland (onder andere door de VU) wordt uitgevoerd. Het project brengt studenten van universiteiten en technologiebedrijven rondom een vraagstuk uit de praktijk bij elkaar. In deze samenwerking zorgen ze ervoor dat de technische mentaliteit van innovatie die in het bedrijfsleven vaak domineert, wordt gekoppeld aan een aanpak waarbij zowel de mens als de planeet centraal staat.

A 3D Mathematical Model of the Rat Brain

VU-student Beatrice Guastella onderzoekt met A 3D Mathematical Model of the Rat Brain hoe de 3D wiskundige weergave van een rattenbrein ons dichterbij een toekomst kan brengen waarin dierproeven niet meer nodig zijn. Het model kan voorspellen hoe een geneesmiddel zich verdeelt in het organisme en de hersenen van de rat, en kan zo een indicatie geven van de mogelijke (bij)werkingen. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson.

CO₂-assistant

De manier waarop we met de natuur en het milieu omgaan heeft enorme invloed op onze (geestelijke) gezondheid. In het curriculum van de opleiding Geneeskunde wordt hier echter weinig aandacht aan besteed. Dat moet veranderen vinden VU-geneeskundestudenten Sarah, Philip, Gabrielle en de rest van de leden van het team van CO₂-assistant.