Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10.1 Coronaparagraaf

In het jaarverslag is in verschillende hoofdstukken te lezen hoe corona effect heeft (gehad) op de VU. In onderstaande uiteenzetting wordt op hoofdlijnen stilgestaan bij de impact van corona op de verschillende onderwerpen en is een verwijzing opgenomen naar het betreffende hoofdstuk uit het jaarverslag. Daarnaast gebruiken we dit hoofdstuk vooral om verantwoording af te leggen over de wijze wij waarop wij de extra middelen via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben ingezet om de effecten van de coronacrisis te verzachten voor Onderwijs en Onderzoek.

Onderwijs

Voor het onderwijs is in 2021 een aantal maatregelen actief gemonitord om het studentsucces op peil te houden ondanks de coronacrisis. Deze maatregelen zijn onder meer het uitstellen van het bindend studieadvies (BSA) voor eerstejaars bachelorstudenten, en de zachteknip-maatregelen, waardoor studenten al kunnen beginnen aan de master zonder hun bachelor geheel te hebben afgerond. Uit de monitoring blijkt dat de maatregelen wel tot een andere samenstelling van cohorten hebben geleid, maar dat dit geen groot effect heeft op de behaalde studieresultaten. Die laten overall een positief beeld zien. Bachelorstudenten haalden in het afgelopen academische jaar iets meer studiepunten, masterstudenten gemiddeld genomen evenveel als in voorgaande jaren. Dit positieve beeld wordt ook ondersteund door de resultaten uit de (vernieuwde) NSE 2021: de VU scoort bovengemiddeld in het algemene oordeel van studenten in vergelijking met de andere brede universiteiten. Meer hierover in het hoofdstuk onderwijs

Studenten

Om zich een beeld te kunnen vormen over het welzijn van studenten is in januari 2021 een Coronamonitor Studentenwelzijn uitgezet onder VU-studenten. Daaruit bleek dat maar liefst een derde van de respondenten een onvoldoende gaf aan het eigen welzijn tijdens de coronapandemie. Naar aanleiding van deze resultaten heeft de taskforce Studentenwelzijn en Corona een steunpakket met maatregelen ter verbetering van het studentenwelzijn geïmplementeerd.  Lees hier verder over studentenwelzijn.

In het kader van het Caring Universities-programma werden verschillende preventieve e-healthmodules gemaakt. Daarnaast is het online e-healthplatform Gezondeboel voor alle studenten van de VU ontsloten. Via online trainingen op dit platform zijn handvatten voor mentale gezondheid laagdrempelig toegankelijk voor studenten.

Onderzoekers

In verband met vertragingen die onze internationale beurspromovendi hebben opgelopen door de coronacrisis, heeft de VU een tijdelijk noodfonds ingesteld. Hiermee hebben we onze beurspromovendi bijgestaan die aantoonbaar vertraging hadden opgelopen door coronagerelateerde problematiek, maar die van hun beursverstrekker geen verlenging kregen.  Lees hier verder over onze onderzoekers.

Personeel

In 2021 stonden het beleid en de activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid wederom noodgedwongen voor een groot deel in het teken van corona. Er werden projecten opgestart voor werkdrukverlaging en voor hybride werken. Het programmaplan ‘Duurzame Inzetbaarheid’ werd na een tijdelijke pauze door corona weer opgepakt, om de activiteiten te herijken aan de huidige tijd en werksituatie.  Lees hier verder over duurzame inzetbaarheid.

De werkbeleving is in de coronaperiode gevolgd. Dat gebeurde met de Coronamonitor, een kleinschalig, tussentijds werkbelevingsonderzoek, specifiek gericht op de omstandigheden ten tijde van de coronacrisis. Lees hier verder over Werkbeleving.

Voorzieningen en ICT

Activerend Blended Onderwijs

We hebben in 2021 sterk ingezet op verdere innovatie van onze onderwijsprogramma’s in de richting van activerend blended onderwijs. In 2021 werd vanwege de coronamaatregelen een deel van het onderwijs online gegeven, waardoor de transformatie naar activerend blended onderwijs nog niet kon worden voltooid. Immers, activerend blended onderwijs vraagt om een optimale mix van onderwijs op de campus, dat helaas nog niet zonder belemmeringen gegeven kon worden, aangevuld met digitale activiteiten.  Lees hier verder over activerend blended onderwijs.

We hebben ook onder woorden gebracht welk beeld we hebben van het Activerend Blended Onderwijs aan de VU. Daarbij is onze visie op flexibele onderwijslogistiek vastgesteld.

Diverse ICT-onderwijsinnovaties en applicaties zijn geïntegreerd in onze online leeromgeving Canvas. Het VU Network for Teaching and Learning heeft ook afgelopen jaar zijn intensieve programma van spreekuren, workshops en cocreatiesessies voortgezet. Veel activiteiten zijn gericht op de ondersteuning van online en blended leren.

Daarnaast neemt de VU actief deel in de SURF-regeling Versnellen met Edusources voor de verdere ontwikkeling van open digitale leermaterialen.  Lees hier meer over de digitale leermaterialen.

Financiën

Hoewel de VU ook financieel in 2021 nog wel een nadelig effect heeft ondervonden van de corona-maatregelen vielen deze uiteindelijk licht mee ten opzichte hetgeen hiervoor in de begroting was voorzien. Lees hier meer over de financiële context .

Risico’s

Op het moment van het opstellen van dit jaarverslag zijn de coronamaatregelen van de overheid die het hoger onderwijs raken volledig afgebouwd. De naweeën van corona zijn echter nog voelbaar. De vanuit de overheid verstrekte middelen als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs worden door de VU benut om de effecten van corona zoveel mogelijk te mitigeren, zie de toelichting in paragraaf 10.2. Een aandachtspunt hierbij is wel dat de besteding aan strikte voorwaarden is gebonden en dat mede daardoor de besluitvorming over de bestedingsplannen pas tegen begin oktober kon worden afgerond. Hierdoor kon in veel gevallen pas in het laatste kwartaal van 2021 een serieuze start worden gemaakt met de plannen.

Een onzekere factor blijft de verdere ontwikkeling van het virus, waarbij niet uitgesloten kan worden dat er opnieuw beperkende maatregelen zullen worden genomen die het hoger onderwijs en daarmee ook de VU zullen raken. De VU zal hiervoor alert blijven en waar nodig de VU crisismanagement systematiek opnieuw hiervoor inzetten om zowel de gezondheid van studenten en medewerkers als de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te kunnen blijven waarborgen.  Lees hier meer over risicomanagement.