Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2.4. Samenwerkingen

De VU werkt op het gebied van onderwijs samen met diverse partners in binnen- en buitenland. Hieronder worden enkele samenwerkingen uitgelicht.

City Deal Kennismaken

De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse kennisinstellingen werken samen in de City Deal Kennismaken. In het najaar heeft de VU subsidie van de City Deal verworven om in 2022 verder te werken aan de stad als rijke leeromgeving. Met behulp van deze middelen wordt een implementatieplan opgesteld voor de verduurzaming van de stad als rijke leeromgeving in het onderwijs voor onze studenten. Hiermee versterken we ons netwerk met de gemeente en andere kennisinstellingen in de stad. Dit draagt ertoe bij dat Community Service Learning binnen de VU ook meer kansen krijgt.

Leertraject Brede Vaardigheden

Met een tiental hbo- en wo-instellingen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap participeert de VU in het Leertraject Brede Vaardigheden. We werken in het leertraject aan een gezamenlijke taal voor brede vaardigheden en aan een beter beeld van wat die vaardigheden inhouden. Het gaat daarbij om vaardigheden als kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen, en samenwerken. De vraag daarbij is, wat studenten en afgestudeerden nodig hebben, hoe leeromgevingen en -methodieken eruit kunnen zien en op welke manier die brede vaardigheden stevig verankerd kunnen worden in individuele onderwijsconcepten. In het traject wordt veel uitgewisseld, bij elkaar in de keuken gekeken en van elkaar geleerd.

Universiteit Twente

In 2021 is de strategische samenwerking met de Universiteit Twente op het gebied van onderwijs en onderzoek verder geïntensiveerd en uitgebreid. Voor onderwijs is in september aan de UT een gezamenlijk mastertrack Sports Data Science gestart; het doel is deze vanaf 2023 ook aan de VU aan te bieden. Daarnaast zijn in 2021 voorbereidingen getroffen om in 2023 in Amsterdam een nevenvestiging te starten van de opleiding Creative Technology. Ook is bekeken vanuit welke Amsterdamse bacheloropleidingen studenten – al dan niet met een schakelprogramma – kunnen instromen in masters bij de UT. De eerste lichting studenten van de eerste gezamenlijke opleiding van de VU en Universiteit Twente, de bacheloropleiding Mechanical Engineering, zijn intussen hun derde jaar ingegaan.

Als twee instellingen samen onderwijs verzorgen, moeten zij van alles afstemmen: administratie, logistiek en faciliteiten, om de belangrijkste gebieden te noemen. Daarom is in 2021 ook gewerkt aan het stroomlijnen van de organisatie van het onderwijs. Zo is onder meer een interface gemaakt om studentgegevens tussen de VU en de UT eenvoudig uit te wisselen. Voor Creative Technology wordt een handboek ontwikkeld waarmee ook andere, toekomstige initiatieven de organisatie van het gezamenlijke onderwijs kunnen stroomlijnen.

Internationaal

Internationaal werkt de VU binnen het Aurora -netwerk samen met negen Europese universiteiten aan de vernieuwing van de Europese onderwijsruimte. Aurora richt zich vooral op het toerusten van studenten met vaardigheden om later, en met name ook in de beroepspraktijk, maatschappelijke impact te realiseren. De VU werkt binnen Aurora ook aan gezamenlijk onderwijs met haar internationale partners in vernieuwende vormen zoals European degrees en ‘naadloos’ internationaal studeren.

Binnen de VU is in 2021 begonnen met een meer geïntegreerde aanpak van de werving in binnen- en buitenland, waarbij de instroomwensen van de verschillende opleidingsprogramma’s het gezamenlijk uitgangspunt vormen. Ondanks de pandemie was de instroom van internationale studenten in de opleidingsprogramma’s van de VU groter dan ooit. Het aandeel internationale studenten ligt nu op bijna 20%. Voor de VU-studenten was het een slecht uitwisselingsjaar, omdat veel uitwisselingsprogramma's moesten worden geannuleerd.