Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.3. Impact en strategische resultaten

Onderzoek en SDG’s

SDG-dashboard

In de onderstaande visualisaties wordt de connectie van de VU-onderzoeksoutput met de SDG’s weergegeven. Uit de resultaten komt naar voren dat de onderzoeksoutput van de VU een duidelijke connectie maakt met de verschillende thema’s binnen de SDG’s.

Figuur 6: Het precieze aantal VU-onderzoekspublicaties per SDG

Hieronder hebben we enkele voorbeelden van dergelijke onderzoeken uitgelicht.

Web Alliance for Regreening in Africa 

Binnen deze alliantie is in het project SeVoSem samengewerkt aan informatie- en kennisbeheer van zaadsystemen voor bomen en gewassen, gericht op boeren in Mali. Studenten en wetenschappers van Informatica en het Netwerk Instituut werken mee om de voedselzekerheid en de lokale handel op het platteland van Mali te verbeteren. Dit onderzoek valt onder het VU-profielthema Connected World en draagt bij aan de SDG’s 2 (Geen honger) en 8 (Eerlijk werk en economische groei).

HAPPY-project, Bhutan

HAPPY – Qualitative research in Higher education teaching APProaches for sustainabilitY and well-being in Bhutan – is een project dat zich richt op het versterken en verbeteren van het onderwijs in kwantitatieve methoden. Het gaat om vakgebieden die vallen onder de sociale wetenschappen. Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan evidencebased beleid en daarmee aan goed bestuur en democratisering. Dit project valt onder het VU-profielthema Governance for Society en draagt bij aan de SDG’s 4 (Kwaliteitsonderwijs), 13 (Klimaatactie) en 17 (Partnerschap om doelstellingen te bereiken).

INCLUDE-project, Jordanië

Het project INCLUDE : Towards more Sustainable Services and Solutions to SRHR needs for Youth and Refugees in Jordan draagt bij aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van deelnemers op het gebied van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. Het is gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden van de lokale gemeenschap, de jeugd, en van Syrische vluchtelingen in het bijzonder. Het project valt onder het VU-profielthema Human Health & Life Sciences en draagt bij aan de SDG’s 3 (Goede gezondheid en welzijn), 4 (Kwaliteitsonderwijs) en 5 (Gendergelijkheid).

Partnerschap om Kaapstad te helpen op het gebied van water en sanitaire voorzieningen gedurende de COVID-19-pandemie en daarna

De VU werkt samen met de grootstedelijke gemeente Kaapstad om te helpen problemen op te lossen rond watervoorzieningen en sanitatie in informele nederzettingen. Het project valt onder het VU-profielthema Science for Sustainability en draagt bij aan de SDG’s 6 (Schoon water en sanitair), 16 (Vrede, justitie en sterke publieke diensten) en 17 (Partnerschap om doelstellingen te bereiken).

Communicatiestrategie

De communicatie-inspanningen rondom de profielthema’s zijn zowel intern als extern een belangrijke motor in het opbouwen van de community van studenten, medewerkers, onderzoekers en organisaties waarin onderzoek met impact ontstaat. In 2021 is daarom een werkgroep aan de slag gegaan met de communicatiestrategie voor de profielthema’s Governance for Society en Science for Sustainability (inclusief het speerpunt duurzaam). In 2022 volgen de overige thema’s.

Open Science

In 2021 is het VU Open Science-programma gestart, met als doel om lopende initiatieven te verenigen en nieuwe projecten te starten die bijdragen aan de inbedding van de Open Science-waarden en principes in het onderwijs en onderzoek aan de VU. De waarden die de grondslag zijn van FAIR Open Science (maatschappelijk belang, kwaliteit en integriteit, inclusiviteit en participatie) passen goed bij onze kernwaarden. Open Science draagt bij aan het bevorderen van samenwerking met partners binnen en buiten de academie. Door Open Science te organiseren en stimuleren, vergroot de VU haar brede maatschappelijke impact.

In 2021 is een ambitieus Open Access-beleid opgesteld en hebben we het Open Science Framework (OSF) geïmplementeerd. OSF is een projectmanagementomgeving waarin onderzoekers gemakkelijk en transparant kunnen samenwerken. De VU is toegetreden tot de wereldwijde Carpentries community , die als doel heeft om data- en programmeervaardigheden te bevorderen.

Open Access

Het Open Access-beleid dat in 2021 werd geformuleerd, faciliteert verschillende routes naar Open Access:

  • Gouden Open Access. Via landelijke en VU-specifieke overeenkomsten met uitgevers worden de kosten voor Open Access afgekocht.

  • Groen Open Access. Docenten en onderzoekers mogen volgens het Nederlandse auteursrecht na zes maanden hun publicaties openlijk delen in de VU Research Portal. Om onderzoekers hierin te faciliteren, heeft de UB de dienst You Share, We Take Care opgezet. Op deze manier zijn al enkele duizenden artikelen van honderden deelnemers openbaar gemaakt. Groen Open Access is een goed alternatief voor publicaties die anders niet met Open Access kunnen worden gepubliceerd.

  • Diamanten Open Access. Bij Diamanten Open Access worden de kosten van Open Access-publicatie gedragen door instellingen, beroepsverenigingen of fondsen. De VU gaat met ingang van 2022 dit soort alternatieve en duurzame modellen van Open Access ondersteunen.

Research Data Support

In april 2021 is het Netwerk Research Data Support (NRDS) van start gegaan. Het NRDS is onderdeel van een landelijk netwerk van Digital Competence Centers. Het NRDS is een VU-brede samenwerking waarin facultaire en centrale expertise wordt gebundeld. Alle ondersteuners worden op deze manier in staat gesteld support op het gebied van Research Data Management (RDM) te leveren die dicht bij de onderzoeker staat. Tegelijkertijd zorgt het netwerk ervoor dat iedereen betrokken blijft bij (inter)nationale ontwikkelingen. Daarvoor richt het netwerk zich op het verbinden, beheren en zorgen voor continuïteit van RDM-tools en dienstverlening, en op het verzorgen van informatievoorziening, community building en kennisontwikkeling.

Een aantal resultaten van het programma zijn:

  • Data Management Plan Online (DMP Online) ondersteunt wetenschappers bij het opstellen van een plan, bijvoorbeeld voor subsidiegevers, maar ook voor eigen gebruik. In 2020 werden er 462 plannen ingevuld; in 2021 werden er 733 gemaakt.

  • De cursus RDM is in 2021 door 111 deelnemers gevolgd.

  • Het aantal supportverzoeken bij de RDM Support Desk is toegenomen. Bij de start in 2018 waren dat 195 verzoeken, in 2021 waren het er 823.