Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

8.1 Financiële context

De financiële dynamiek waarin de VU zich bevindt, wordt gekenmerkt door de afnemende financiering per student vanuit de centrale overheid (OCW), een stijgende werkdruk en een toenemende noodzaak voor vernieuwing in verband met de voortdurende

8.2 Resultaat 2021

Het resultaat van de Stichting VU 2021 bedraagt € 25,1m. Dit is € 29,9m hoger dan het begrote negatieve resultaat van -/- € 4,8m en € 1,1m hoger dan het resultaat dat behaald is in 2020.

8.3 Analyse baten en lasten

In de staat van baten en lasten hieronder worden de ontwikkelingen op de diverse baten en lastencategorieën afgezet tegen 2020 en de begroting.

8.4 Treasury

De voornaamste ontwikkelingen in 2021 op het gebied van liquiditeiten, investeringen, externe financiering en renterisicomanagement worden hierna besproken.

8.5 Continuïteitsparagraaf

De in deze continuïteitsparagraaf (CP) opgenomen cijfers betreffen de geconsolideerde cijfers van de Stichting VU. Dat wil zeggen inclusief de VU Holding BV.

Ontwikkeling personele lasten en fte’s

In de meerjarenraming nemen de kosten van ingehuurd personeel verder af tot een stabiel niveau van circa € 15m.

8.6 Helderheidsperspectieven

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de VU omgaat met de thema’s zoals die zijn opgenomen in de notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs’, uitgevaardigd door het ministerie van OCW.

8.7 Onkostenvergoedingen

Alle verantwoorde onkosten in het overzicht hebben betrekking op de periode januari – december 2021.