Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

8.7 Onkostenvergoedingen

Onkostenvergoedingen College van Bestuur (in euro’s) 2021

Onkostenvergoedingen College van Bestuur 2021

(bedragen in €)

Bestuurskosten
prof. dr.
C.M. van Praag

Bestuurskosten
prof. dr.
V. Subramaniam

Bestuurskosten
dr.
M.J.W.T. Nollen

Totaal

Representatiekosten inclusief vaste onkostenvergoeding

2.611

1.698

2.498

6.807

Reiskosten binnenland

23.817

206

14.129

38.152

Reiskosten buitenland

0

0

0

0

Overige kosten

2.723

0

875

3.598

Totaal

29.150

1.904

17.502

48.557

Alle verantwoorde onkosten in het overzicht hebben betrekking op de periode januari – december 2021.

Dit overzicht is opgesteld conform de ‘Declaratieregeling CvB-leden Nederlandse universiteiten’ van de UNL. De verantwoorde onkostenvergoeding over 2021 is wat betreft de representatiekosten en reiskosten binnen- en buitenland relatief gezien gelijk aan 2020, vanwege de COVID-19 pandemie in 2021. De sociale verplichtingen en binnen- en buitenlandse reizen van de leden van het College van Bestuur waren hierdoor in 2021 beperkt.

Representatiekosten

Hier zijn de vaste onkostenvergoedingen verantwoord. Gezamenlijke diners van meerdere leden van het College van Bestuur zijn naar rato verdeeld over de aanwezige Collegeleden bij dit diner. De eigen representatiekosten zijn toegerekend aan individuele Collegeleden. Deze zijn conform de UNL- normen verantwoord.

Reiskosten binnenland

Bij mevrouw prof. dr. C.M. van Praag en de heer dr. M.J.W.T. Nollen zijn de maanden januari tot en met december 2021 opgenomen in de leasekosten. Daarnaast maakt mevrouw prof. dr. C.M. van Praag gebruik van taxi’s of een studentchauffeur uit efficiencyoverwegingen. Ook heeft de heer dr. M.J.W.T. Nollen deelgenomen aan een binnenlandse netwerkreis met de Amsterdamse partners.

De heer prof. dr. V. Subramaniam heeft gedurende zijn dienstverband tot en met 31 augustus 2021 conform zijn arbeidsovereenkomst € 0,19 per kilometer gedeclareerd voor woon- werkverkeer en voor werkgerelateerd verkeer in zijn eigen auto. Deze post bevat ook kosten voor het openbaar vervoer en gedeclareerde parkeerkosten.

Reiskosten buitenland

Onder deze categorie zijn in 2021 geen kosten verantwoord vanwege de beperkingen van de COVID-19 pandemie zoals die golden in 2021.

Overige kosten

Onder overige kosten zijn opleidingskosten van mevrouw prof. dr. C.M. van Praag en de heer dr. M.J.W.T. Nollen verantwoord.