Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.2 Voortgang en realisatie

Financiële realisatie

In het Kwaliteitsplan 2.0 is in 2021 € 6,6m aan VU-brede initiatieven toegewezen en € 9,4m aan faculteiten. De volgende tabel toont de realisatie 2021 in vergelijking met de begroting 2021 op basis van het Kwaliteitsplan VU 2.0.

Realisatie 2021

STUDIEVOORSCHOTGELDEN VU 2021

BEGROTING

REALISATIE

BESTEDING IN %

Kwaliteitsthema (bedragen in €)

2021

2021

B2021/R2021

1. Onderwijsintensiteit

   

VU-breed

1.058.388

545.008

51,49%

Facultair

4.579.990

4.273.321

93,30%

Totaal thema 1 Onderwijsintensiteit

5.638.379

4.818.329

85,46%

2. Begeleiding studenten

   

VU-breed

122.447

75.568

61,71%

Facultair

844.912

692.388

81,95%

Totaal thema 2 Begeleiding studenten

967.359

767.956

79,39%

3. Studiesucces

   

VU-breed

636.215

575.055

90,39%

Facultair

1.395.065

842.306

60,38%

Totaal thema 3 Studiesucces

2.031.280

1.417.361

69,78%

4. Onderwijsdifferentiatie

   

VU-breed

188.773

188.773

100,00%

Facultair

916.281

575.935

62,86%

Totaal thema 4 Onderwijsdifferentiatie

1.105.054

764.708

69,20%

5. Onderwijsfaciliteiten

   

VU-breed

3.127.503

1.554.598

49,71%

Facultair

734.424

721.134

98,19%

Totaal thema 5 Onderwijsfaciliteiten

3.861.928

2.275.732

58,93%

6. Docentkwaliteit

   

VU-breed

1.469.337

787.307

53,58%

Facultair

953.077

736.099

77,23%

Totaal thema 6 Docentkwaliteit

2.422.414

1.523.406

62,89%

Totaal VU-breed

6.602.663

3.726.309

56,44%

Totaal Facultair

9.423.749

7.841.183

83,21%

TOTAAL STUDIEVOORSCHOTGELDEN 2021

16.026.412

11.567.492

72,18%

TOTAAL BESCHIKBAAR

14.157.157

14.157.157

81,71%

VERSCHIL T.O.V. BESCHIKBAAR

-1.869.255

2.589.665

 

NB. De bovenstaande cijfers zijn inclusief het aandeel VU in de gezamenlijke faculteiten met de UvA, te weten het Amsterdam University College (AUC) en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Met beide eenheden is afgesproken dat zij één integraal kwaliteitsplan maken uitgaande van de opgetelde toewijzingen vanuit de VU + UvA, en dat zij rapporteren over de realisatie op basis van dit integrale plan. In bovenstaand overzicht hebben wij rekening gehouden met een aandeel VU in deze realisatie naar rato van de VU-toewijzing voor 2021. Hiermee houden we aansluiting op het totale bedrag aan studievoorschotmiddelen dat beschikbaar is voor de VU. Deze wijze van presentatie sluit aan op het Kwaliteitsplan van de VU.

Het beschikbare budget voor 2021 bedroeg € 14,16m, waarvan € 13,89m uit de Rijksbijdrage OCW en € 0,27m via de Universiteit van Amsterdam (bijdrage aan centrale VU-projecten in verband met de gezamenlijke faculteit Tandheelkunde). Het externe budget van € 14,16m, samen met een aanvulling uit eigen VU-middelen en doorgeschoven onderbesteding uit 2019 en 2020, zorgen voor het begrote bedrag van € 16,03m. Hiervan is uiteindelijk een bedrag van € 11,6m besteed in 2021. Ten opzichte van het extern beschikbare budget van € 14,16m is 81,71% gerealiseerd, ten opzichte van begroting 2021 72,18%.

Dit betekent dat het ondanks de bijzondere en moeilijke omstandigheden rondom het MARS-project en de coronamaatregelen toch gelukt is om het overgrote deel van de plannen te realiseren die we voor 2021 hadden gemaakt. We zien dat er op alle thema’s veel voortgang is geboekt. Wanneer we kijken naar de onderbesteding, zien we voornamelijk onderbestedingen op de VU-brede projecten. Dit is meestal toe te schrijven aan corona en de als gevolg daarvan ontstane werkdruk van docenten. De eerste prioriteit van docenten lag bij het verzorgen van goed onderwijs, het duurzaam inrichten van dat onderwijs volgens een activerend blended concept is steeds wat naar achter verplaatst doordat het zogenaamde corona-onderwijs langer aan moest houden dan gedacht (achterblijven uitgaven op thema 1). Ook was er minder ruimte om naast het onderwijs voldoende tijd te vinden voor professionalisering (achterblijven uitgaven op thema 6). Ook heeft corona onze uitgaven op thema 5 lager uit doen vallen, doordat meubilair langere levertijden heeft (voor studieplekken en onderwijsruimtes) en de IT afdeling overvraagd werd door de combinatie van projecten in het kader van onderwijsontwikkeling en het faciliteren van tools noodzakelijk voor corona-onderwijs. Ondanks de beperkingen door onder andere corona, hebben de faculteiten toch zorggedragen voor een gedegen besteding van de middelen en lopen zij grotendeels op schema. Hierbij hebben de faculteiten aangegeven dat zij de onderdelen van de plannen waarop tot nu toe vertraging is ontstaan alsnog willen uitvoeren in 2022 of latere jaren.

Realisatie periode 2019-2021

STUDIEVOORSCHOTGELDEN VU 2021

BEGROTING

REALISATIE

BESTEDING IN %

Kwaliteitsthema (bedragen in €)

2019-2021

2019-2021

B19-21/R19-21

1. Onderwijsintensiteit

   

VU-breed

1.058.388

545.008

51,49%

Facultair

9.063.964

8.882.434

98,00%

Totaal thema 1 Onderwijsintensiteit

10.122.352

9.427.442

93,13%

2. Begeleiding studenten

   

VU-breed

326.247

265.464

81,37%

Facultair

1.548.184

1.368.335

88,38%

Totaal thema 2 Begeleiding studenten

1.874.432

1.633.799

87,16%

3. Studiesucces

   

VU-breed

1.552.886

1.473.287

94,87%

Facultair

2.870.270

2.161.571

75,31%

Totaal thema 3 Studiesucces

4.423.156

3.634.858

82,18%

4. Onderwijsdifferentiatie

   

VU-breed

633.773

638.203

100,70%

Facultair

1.833.984

1.319.855

71,97%

Totaal thema 4 Onderwijsdifferentiatie

2.467.757

1.958.058

79,35%

5. Onderwijsfaciliteiten

   

VU-breed

5.283.303

3.532.761

66,87%

Facultair

1.217.375

1.347.303

110,67%

Totaal thema 5 Onderwijsfaciliteiten

6.500.678

4.880.064

75,07%

6. Docentkwaliteit

   

VU-breed

3.277.488

2.650.176

80,86%

Facultair

1.685.287

1.390.253

82,49%

Totaal thema 6 Docentkwaliteit

4.962.776

4.040.428

81,41%

Totaal VU-breed

12.132.086

9.104.899

75,05%

Totaal Facultair

18.219.065

16.469.751

90,40%

TOTAAL STUDIEVOORSCHOTGELDEN 2021

30.351.150

25.574.650

84,26%

TOTAAL BESCHIKBAAR

28.438.265

28.438.265

89,93%

VERSCHIL T.O.V. BESCHIKBAAR

-1.912.885

2.863.615

 

Wanneer we kijken naar de periode 2019-2021, ligt het bestedingspercentage op 89,93% ten opzichte van het extern beschikbare budget en op 84,26% ten opzichte van de totale begroting. Over deze periode bedroeg het extern beschikbare budget € 28,44m, en is dit aangevuld met € 1,91m aan eigen VU-middelen, waardoor de totale begroting € 30,35m bedroeg. Hier tegenover stond een totaal bedrag aan bestedingen over de periode 2019-2021 van € 25,57m. De totale onderbesteding over deze periode bedraagt € 2,87m ten opzichte van het beschikbare externe budget en € 4,78m ten opzichte van de totale begroting aan studievoorschotgelden.

De besteding is gelijkmatig over alle thema’s verdeeld, waarbij de besteding op thema 1 Onderwijsintensiteit facultair een hogere besteding kent. Dit gaat vooral om extra (junior)docenten. Ook thema 4 Onderwijsdifferentiatie en thema 5 Onderwijsfaciliteiten kennen met name op de facultaire projecten een hoge besteding. Als we kijken naar de thema’s die een onderbesteding kennen, ontstaat deze voornamelijk in 2021. Bij de inhoudelijke besteding van deze thema’s zal hier een nadere toelichting op worden gegeven.

Vooruitblik besteding 2022-2024

STUDIEVOORSCHOTGELDEN VU 2021

BEGROTING

REALISATIE

REALISATIE

TOTAAL PLAN

Kwaliteitsthema (bedragen in €)

2022

2023

2024

2019-2024

1. Onderwijsintensiteit

    

VU-breed

1.239.757

1.000.000

500.000

3.798.146

Facultair

5.970.635

5.853.661

6.857.303

27.745.563

Totaal thema 1 Onderwijsintensiteit

7.210.393

6.853.661

7.357.303

31.543.709

2. Begeleiding studenten

    

VU-breed

198.105

122.667

198.105

845.124

Facultair

1.445.239

1.242.390

1.426.191

5.662.004

Totaal thema 2 Begeleiding studenten

1.643.344

1.365.056

1.624.296

6.507.129

3. Studiesucces

    

VU-breed

693.669

637.356

637.351

3.521.262

Facultair

1.418.940

1.476.298

1.859.487

7.624.995

Totaal thema 3 Studiesucces

2.112.609

2.113.654

2.496.838

11.146.257

4. Onderwijsdifferentiatie

    

VU-breed

189.110

189.111

189.110

1.201.103

Facultair

1.010.123

932.194

1.163.621

4.939.921

Totaal thema 4 Onderwijsdifferentiatie

1.199.232

1.121.306

1.352.731

6.141.025

5. Onderwijsfaciliteiten

    

VU-breed

3.137.049

5.065.936

2.263.184

15.749.472

Facultair

1.058.933

1.211.705

1.332.973

4.820.987

Totaal thema 5 Onderwijsfaciliteiten

4.195.982

6.277.641

3.596.157

20.570.459

6. Docentkwaliteit

    

VU-breed

1.663.614

1.831.975

1.894.505

8.667.583

Facultair

1.390.704

1.586.191

1.655.752

6.317.934

Totaal thema 6 Docentkwaliteit

3.054.319

3.418.166

3.550.257

14.985.517

Totaal VU-breed

7.121.305

8.847.045

5.682.255

33.782.690

Totaal Facultair

12.294.575

12.302.439

14.295.327

57.111.405

TOTAAL STUDIEVOORSCHOTGELDEN 2021

19.415.880

21.149.484

19.977.582

90.894.095

TOTAAL BESCHIKBAAR

17.851.708

18.849.013

21.274.723

86.413.709

VERSCHIL T.O.V. BESCHIKBAAR

-1.564.172

-2.300.471

1.297.141

-4.480.386

Wanneer we kijken naar de verwachte inzet van de studievoorschotgelden, zien we dat tot en met 2021 € 25,57m besteed is. Als we dit plaatsen naast de begroting die gemaakt is voor de periode 2022-2024 van € 60,54m, verwachten wij een totale besteding te realiseren van € 86,12m. In totaal zijn voor de periode 2019-2024 € 86,4m aan externe studievoorschotgelden beschikbaar. Naar verwachting zullen dus de totale studievoorschotmiddelen binnen de planperiode worden besteed. Daarnaast geldt dat de faculteiten hebben aangegeven dat zij naar verwachting de onderbesteding t/m 2021 in de komende jaren zullen inlopen, naast de uitvoering van de reguliere plannen voor de periode 2022-2024. Deze doorschuif is nog niet volledig verwerkt in de tabel hiervoor, evenmin als een eventuele herinzet van de onderbesteding op de centrale middelen in de periode 2022 -2024.

Per saldo verwachten wij eind 2024 het volledige beschikbare bedrag aan studievoorschotgelden te hebben uitgegeven conform ons Kwaliteitsplan Onderwijs, met waarschijnlijk een overbesteding ten laste van eigen VU-middelen, wanneer alle voorgenomen plannen worden gerealiseerd.

Inhoudelijke toelichting op bereikte resultaten per Kwaliteitsthema

In bijlage VIII is een overzicht opgenomen van alle VU-brede en facultaire projecten met hun beoogde en gerealiseerde resultaten t/m 2021. In dit hoofdstuk geven we deze resultaten op geaggregeerd niveau weer per subvoornemen voor een helder overzicht van de totale voortgang. Hierbij maken we gebruik van de volgende aanduidingen die gelden als je naar de gemiddelde voortgang per subvoornemen kijkt, met een onderscheid naar VU-brede plannen en facultaire plannen:

  • Op schema: het beoogd resultaat 2021 zoals geformuleerd in plan is behaald.

  • Deels vertraagd: beoogd resultaat is grotendeels behaald, maar nog een klein deel niet. Dat wordt toegelicht in het gerealiseerd resultaat.

  • Vertraagd: het beoogd resultaat is niet veranderd, maar we zijn er nog niet. Welke onderdelen wel en niet zijn gerealiseerd staat bij gerealiseerd resultaat.

  • Versneld: we hebben meer bereikt dan beoogd resultaat, hoeveel meer staat bij het gerealiseerd resultaat.

  • Bijstelling: beoogd resultaat is tussentijds bijgesteld, bij gerealiseerd resultaat staat hoe het afwijkt van het beoogde resultaat.

  • Afgerond: het beoogd resultaat is behaald en project afgerond.

  • Afgeblazen: dit project is geannuleerd. Het beoogd resultaat niet behaald. Bij het gerealiseerd resultaat wordt toegelicht waarom.

Naast de voortgang blikken we ook vooruit. Ook hier kijken we per subvoornemen op hetzelfde geaggregeerde niveau als bij de terugblik. Hierbij maken we gebruik van de volgende aanduidingen die gelden als je naar de gemiddelde voortgang per subvoornemen kijkt, met een onderscheid naar VU-brede plannen en facultaire plannen:

  • Gelijk aan plan: het beoogd resultaat is nog steeds hetzelfde als in ons plan. Wellicht staat bij de voortgang aangegeven dat we iets achterlopen op schema, maar het einddoel blijft gelijk en realistisch om te behalen.

  • Bijstelling resultaat: door vertraging of door een inhoudelijke koerswijziging is het beoogd resultaat voor 2024 gewijzigd. Hier staat het bijgestelde resultaat weergegeven.

Thema 1 Onderwijsintensiteit

1a. Meer docenten

Voortgang

Doelen 2021 behaald, financiële uitnutting blijft iets achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Decentraal

Intensiteit onderwijs

De intensiteit van het onderwijs verhogen en tegelijkertijd de werkdruk voor docenten verlagen.

Op schema: inzet studentassistenten in het onderwijs, extra werkcolleges.

€ 6.431.440

€ 6.803.689

Juniordocenten

Het doel is om activerend onderwijs van hoog niveau aan te bieden.

Op schema: Juniordocenten zijn aangesteld om practica en werkgroepen te verzorgen. Bij de meeste faculteiten is het aantal aangestelde docenten gelijk aan of hoger dan het beoogd resultaat, bij enkele faculteiten valt het iets lager uit vanwege hogere kosten per docent.

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Activerend Blended Onderwijs

Opleidingsdirecteuren helpen bij het maken van een blended curriculum en in het verlengde daarvan docenten ondersteunen bij het blended inrichten van hun onderwijs (binnen een curriculum).

Gelijk aan plan: Per 2024 is een groot deel van de curricula geheel of deels blended ingericht. Per 2024 is de benodigde ondersteuning bij blended learning geborgd binnen de universiteit.

€ 1.239.757

€ 1.000.000

€ 500.000

Decentraal

     

Activerend Blended Onderwijs

De ambitie is om een volledig pakket aan educatieve vormen te ontwikkelen, inclusief een blended learning approach die aansluit bij de onderwijsvisie van de VU.

Gelijk aan plan: Activerend onderwijs is een integraal onderdeel van het facultaire aanbod

€ 2.463.305

€ 2.221.378

€ 2.525.207

1b. Meer activerende onderwijsvormen

Voortgang

Doelen 2021 niet geheel behaald, financiële uitnutting blijft iets achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Activerend Blended Onderwijs

Opleidingsdirecteuren helpen bij het maken van een blended curriculum en in het verlengde daarvan docenten ondersteunen bij het blended inrichten van hun onderwijs (binnen een curriculum).

Deels vertraagd: Iedere faculteit heeft een ondersteuningsteam opgericht op een manier die past bij de faculteit. Wel lopen faculteiten nog achter op schema lopen en zijn ze nog niet zo ver in de transitie als zij zouden willen.

€ 1.058.388

€ 545.008

Decentraal

    

Activerend Onderwijs

De ambitie is om een volledig pakket aan educatieve vormen te ontwikkelen, inclusief een blended learning approach die aansluit bij de onderwijsvisie van de VU.

Deels vertraagd: Activerend onderwijs is (onder druk van corona) versneld ingevoerd. Faculteiten hebben plannen opgesteld, projectteams zijn aan de slag en docenten worden begeleid bij het opzetten van activerend onderwijs. Bij alle faculteiten beginnen we met een paar vakken per opleiding en dat breiden we steeds verder uit. Wel lopen faculteiten nog achter op schema lopen en zijn ze nog niet zo ver in de transitie als zij zouden willen.

€ 2.632.524

€ 1.760.672

Er is veel gebeurd op dit thema en alle faculteiten hebben dit als prioriteit. Van het centrale deel van het geld worden op VU niveau ondersteuners ingezet en wil men de facultaire ontwikkelingen aan elkaar verbinden en van elkaar leren. Ook wordt een deel van dit geld naar faculteiten doorgezet. Onder de decentrale inzet valt de middeleninzet die faculteiten daarnaast nog zelf gedaan hebben op dit thema. Er zijn een aantal ontwikkelingen geweest waardoor de financiële realisatie wat achterloopt. De transitie is later op gang gekomen in 2021 dan oorspronkelijk gedacht doordat de effecten van corona langer duurden. Daarnaast is het voor faculteiten moeilijk om geschikte ondersteuners te vinden. Hier heerst een schaarste en als ondersteuners zijn aangenomen, duurt het vaak nog een tijdje voordat zij aan de slag kunnen. Als laatste zijn docenten door omstandigheden (denk hierbij aan de onverwachte lockdown eind 2021) meer bezig geweest om hun onderwijs online aan te kunnen bieden, dan na te denken over het duurzaam inzetten van activerend en blended onderwijs.

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Activerend Blended Onderwijs

Opleidingsdirecteuren helpen bij het maken van een blended curriculum en in het verlengde daarvan docenten ondersteunen bij het blended inrichten van hun onderwijs (binnen een curriculum).

Gelijk aan plan: Per 2024 is een groot deel van de curricula geheel of deels blended ingericht. Per 2024 is de benodigde ondersteuning bij blended learning geborgd binnen de universiteit.

€ 1.239.757

€ 1.000.000

€ 500.000

Decentraal

     

Activerend Blended Onderwijs

De ambitie is om een volledig pakket aan educatieve vormen te ontwikkelen, inclusief een blended learning approach die aansluit bij de onderwijsvisie van de VU.

Gelijk aan plan: Activerend onderwijs is een integraal onderdeel van het facultaire aanbod

€ 2.463.305

€ 2.221.378

€ 2.525.207

Thema 2 Studentbegeleiding

2a. Versterken studieadvies

Voortgang

Doelen 2021 behaald, financiële uitnutting blijft iets achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Kwaliteit studieadvies

Professionaliseren van studieadviseurs

Op schema: De 10 deelnemers die in 2020 aan de leergang zijn gestart hebben hun certificaat behaald.

€ 23.800

€ 17.100

Decentraal

    

Versterken studieadvies

Meer en betere begeleiding studenten

Op schema: De capaciteit op studieadvies is uitgebreid. Er is meer aandacht voor professionele ontwikkeling van studenten door workshops of nieuwe leerlijnen.

€ 306.215

€ 243.684

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Kwaliteit studieadvies

Professionaliseren van studieadviseurs

Gelijk aan plan: Per 2024 hebben we 30 nieuwe BKS gerealiseerd.

€ 24.329

€ 0

€ 24.329

Decentraal

     

Versterken studieadvies

Meer en betere begeleiding studenten

Gelijk aan plan: De capaciteit en kwaliteit van het studieadvies is gerealiseerd en geconsolideerd.

€ 283.914

€ 290.000

€ 348.828

2b. Meer mentoren/tutoren

Voortgang

Doelen 2021 behaald, financiële uitnutting blijft iets achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Decentraal

    

Mentoraat of tutoraat versterken/vergroten

Mentoraat/tutoraat professioneler en duurzamer maken, capaciteit uitbreiden

Op schema: programma’s zijn vernieuwd en er is extra menskracht ingehuurd. Er is een studievaardighedenlijn opgezet bij Rechten: Persoonlijke en Professionele Identiteit.

€ 1.092.192

€ 946.306

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Decentraal

     

Mentoraat of tutoraat versterken/vergroten

Mentoraat/tutoraat professioneler en duurzamer maken, capaciteit uitbreiden

Gelijk aan plan: Mentor en tutorprogramma’s zijn geëvalueerd en verbeterd. De studievaardighedenlijn bij Rechten wordt succesvol in al hun bacheloropleidingen ingezet.

€ 1.095.102

€ 875.432

€ 995.531

2c. Begeleiding specifieke studentgroepen

Voortgang

Doelen 2021 grotendeels behaald, financiële uitnutting blijft iets achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Studeren met een functiebeperking

De algemene toegankelijkheid voor studenten met een beperking verbeteren, incl. verbetering informatievoorziening en inclusiviteit van het onderwijs

Deels vertraagd: De fysieke en digitale toegankelijkheid zijn geanalyseerd en vervolgstappen zijn in kaart gebracht. Het centrale informatiepunt dat was beoogd heeft vertraging opgelopen door gebrek aan capaciteit.

€ 302.447

€ 248.364

Decentraal

    

Begeleiden specifieke studentgroepen

Ondersteuning specifieke studentgroepen is geborgd

Op schema: Opgenomen in mentoraat en tutoraat programma’s.

€ 149.778

€ 93.919

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Begeleiden specifieke studentgroepen

De algemene toegankelijkheid voor studenten met een beperking verbeteren, incl. verbetering informatievoorziening en inclusiviteit van het onderwijs

Gelijk aan plan: Per 2024 is de algemene toegankelijkheid van de VU geoptimaliseerd en per 2024 is sprake van meer flexibiliteit in onderwijs- en toetsingsvormen, zodat deze beter aansluiten bij behoeften van (groepen) studenten.

€ 173.777

€ 122.667

€ 173.777

Decentraal

     

Begeleiden specifieke studentgroepen

Ondersteuning specifieke studentgroepen is geborgd

Gelijk aan plan: In 2024 hebben wij de begeleiding van specifieke studentgroepen geborgd.

€ 66.224

€ 76.957

€ 81.832

Thema 3 Studiesucces

3a. Overgang vo-wo

Voortgang

Doelen 2021 grotendeels behaald, financiële uitnutting blijft iets achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Decentraal

    

Overgang vo-wo

De overgang van VO naar WO versoepelen en studiekeuzebegeleiding zo organiseren dat een student zich zo vroeg en goed mogelijk aan zijn opleiding kan binden.

Deels vertraagd: Bij faculteiten is ingezet op het evalueren van de matching, zijn studiekeuzeactiviteiten uitgebreid en zijn programma’s opgezet om een kickstart te maken in de opleiding. Ook is bij Geneeskunde programmatisch toetsen ingevoerd in het eerste jaar.

€ 620.663

€ 500.192

Door corona hebben niet alle beoogde activiteiten kunnen plaatsvinden, veel fysieke activiteiten konden geen doorgang vinden.

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Decentraal

     

Overgang vo-wo

De overgang van VO naar WO versoepelen en studiekeuzebegeleiding zo organiseren dat een student zich zo vroeg en goed mogelijk aan zijn opleiding kan binden.

Gelijk aan plan: Matching en studiekeuzeactiviteiten zijn geëvalueerd en evt verbeterd. Succesvolle activiteiten in het eerste jaar zijn opgenomen als standaard onderdelen.

€ 197.364

€ 205.543

€ 217.093

3b. Mixed Classroom

Voortgang

Deelthema loopt, inzet en besteding loopt achter bij plan

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Mixed Classroom voor studenten

VU breed aanbod voor studenten ontwikkelen ter ondersteuning van het onderwijsconcept van Mixed Classroom

Op schema: De module Unpack your Study Abroad is actief uitgezet bij het nieuwe cohort VU studenten dat per september naar het buitenland is vertrokken (ca 500). Daarnaast is de pilot voor een vernieuwde opzet Integration Masters (Vanaf nu "Student Integration") gedraaid en is er een start gemaakt met een vernieuwde benadering rondom integratie van internationals binnen de VU gemeenschap. Ook hebben we vragenblokken opgenomen rondom mixed classroom in de digitale studentevaluaties.
De evaluatie van Unpack you Study Abroad is nog gaande.

€ 60.408

€ 39.455

Decentraal

    

Mixed Classroom

Implementatie onderwijsconcept Mixed Classroom in vakken/ opleidingen

Vertraagd: In minder vakken dan beoogd is het onderwijsconcept al geïntegreerd. Minder docenten dan gedacht hebben de training Mixed Classroom gevolgd.

€ 35.259

€ 3.708

De context van corona maakte dat het niet altijd nuttig was om de aanpassingen al door te voeren. Onderwijs is toch veel digitaal geweest en ook niet in de ideale vorm. Men wilde liever Mixed Classroom duurzaam implementeren in de cursussen.

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Mixed Classroom voor studenten

VU breed aanbod voor studenten ontwikkelen ter ondersteuning van het onderwijsconcept van Mixed Classroom

Gelijk aan plan: Per 2024 weten alle studenten weten wat het Mixed Classroom model hun brengt en van hen vraagt. Ook buiten het onderwijs is er Mixed Classroom aanbod voor studenten (informatie, workshops).

€ 20.444

€ 20.444

€ 20.444

Decentraal

     

Mixed Classroom

Implementatie onderwijsconcept Mixed Classroom in vakken/ opleidingen

Gelijk aan plan: Mixed classroom concept is verder ontwikkeld en geïmplementeerd en onderdeel van de onderwijscultuur.

€ 60.311

€ 41.911

€ 61.333

3c. Taalvaardigheid studenten

Voortgang

Doelen 2021 grotendeels behaald, financiële uitnutting blijft achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Taalvaardigheid studenten

Versterken van de communicatieve en taalvaardigheden van studenten door het aanbieden van (extra-curriculaire) taalcursussen, taalondersteuning en leerlijnen communicatieve vaardigheden Engels en Nederlands

Deels vertraagd: Ruim 300 (ipv beoogde 500) studenten hebben de cursus Basic Dutch on Campus gevolgd. De cursus Academisch Nederlands Plus trok in de eerste helft van 2021 37 studenten, maar helaas waren er niet voldoende studenten in het najaar om de cursus te laten doorgaan (beoogd was 60). De formats en leerlijnen in communicatieve vaardigheden zijn gerealiseerd.

€ 372.291

€ 278.823

Decentraal

    

Taalvaardigheid studenten

Engelse en Nederlandse taalvaardigheden van (internationale) studenten verbeteren

Deels vertraagd: er zijn cursussen en trainingen verzorgd, maar minder dan beoogd.

€ 65.265

€ 35.070

Door de pandemie en de bijbehorende inreisbeperkingen is het beoogd aantal studenten achtergebleven. De cursussen zijn voornamelijk gericht op internationale studenten.

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Taalvaardigheid studenten

Versterken van de communicatieve en taalvaardigheden van studenten door het aanbieden van (extra-curriculaire) taalcursussen, taalondersteuning en leerlijnen communicatieve vaardigheden Engels en Nederlands

Bijstelling: In 2022 wordt aan een nieuwe taalstrategie voor de VU gewerkt. Deze zal voorjaar 2022 gereed zijn. Hierbij zal het beoogde resultaat 2024 wijzigen.

€ 154.451

€ 98.133

€ 98.133

Decentraal

     

Taalvaardigheid studenten

Engelse en Nederlandse taalvaardigheden van (internationale) studenten verbeteren

Gelijk aan plan: De aandacht voor taalvaardigheid en onder studenten is integraal onderdeel van het onderwijs aan studenten door adequaat aanbod van taalonderwijs.

€ 61.844

€ 61.844

€ 77.177

3d. Informatievoorziening studiekeuzes

Voortgang

Doelen 2021 grotendeels behaald, financiële uitnutting blijft achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Decentraal

    

Keuze masteropleiding

Studenten beter informeren over de keuze voor de masteropleiding.

Deels vertraagd: Masterdagen en evenementen zijn georganiseerd, maar noodgedwongen online. Daardoor zijn niet alle beoogde doelen, zoals community building, behaald.

€ 168.749

€ 139.857

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Decentraal

     

Keuze masteropleiding

Studenten beter informeren over de keuze voor de masteropleiding.

Gelijk aan plan: Verbeteringen in de masterdagen en events zijn doorgevoerd en studenten beschikken over adequate informatie over (doorstroom)masters.

€ 79.512

€ 80.794

€ 83.514

3e. Overstap arbeidsmarkt

Voortgang

Doelen 2021 niet geheel behaald, financiële uitnutting blijft iets achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Career Services

Studenten beter ondersteunen bij overstap arbeidsmarkt middels career offices/services

Op schema: Het International Talent Event Amsterdam (ITEA) en TECH020-event zijn voor alle geïnteresseerde studenten opengesteld. Er wordt een maandelijks career overleg gehouden tussen alle faculteiten. Om echt impact richting de totale studentenpopulatie te hebben dient er nog wel meer samengewerkt te worden om de inzet en het bereik van de beschikbare middelen te optimaliseren.

€ 149.386

€ 126.462

Decentraal

    

Aansluiting arbeidsmarkt

Studenten beter voorbereiden op de overstap naar de arbeidsmarkt

Deels vertraagd: Binnen de faculteiten zijn vele activiteiten ontplooid om studenten beter voor te bereiden op de overstap naar de arbeidsmarkt: uitbreiding capaciteit op career services, carrièredagen zijn georganiseerd, career services magazine is uitgegeven, netwerksessies met alumni, voorbereiding op integratie in curriculum, career platform opgezet, workshops verzorgd in professionele en maatschappelijk vaardigheden. Met meer fysieke mogelijkheden had men nog meer willen en kunnen doen.

€ 1.698.357

€ 1.227.105

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Career Services

Studenten beter ondersteunen bij overstap arbeidsmarkt middels career offices/services

Gelijk aan plan: Elke faculteit voorziet in een aanbod van career services voor elke student, bestaande uit drie componenten (bewustwording, competenties, netwerken).
Op elke faculteit is een medewerker of contactpersoon voor career services, die tevens participeert in het interfacultaire careersoverleg.
De services worden waar relevant ook Engelstalig aangeboden.
Het interfacultair overleg career services heeft een prominente rol in het delen van best practices en in het doorontwikkelen van VU aanbod.
ITEA en TECH020 zijn open voor alle studenten.

€ 94.555

€ 94.556

€ 94.555

Decentraal

     

Aansluiting arbeidsmarkt

Studenten beter voorbereiden op de overstap naar de arbeidsmarkt

Gelijk aan plan: Faculteiten voorzien in een aanbod van career services voor elke student.

€ 963.243

€ 1.019.317

€ 1.227.095

3f. Evidence based onderwijs

Voortgang

Doelen 2021 behaald, financiële uitnutting blijft iets achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

VU Analytics

Versterken van evidence based onderwijs, begeleiding van studenten en onderwijsbeleid dankzij inzichten uit VU Analytics.

Op schema: In 2021 is er een significante toename van het gebruik van bestaande en nieuwe inzichten en beschikbare informatie tooling (dashboard en rapporten) bij beleidsmedewerkers, medewerkers kwaiteitszorg en opleidingsdirecteuren. Ook hebben we geregeld trainingen/workshops georganiseerd met hoge opkomst.
De verdiepende analyses op vakniveau ter verbetering van de studeerbaarheid hebben enige vertraging opgelopen.

€ 660.824

€ 777.688

Decentraal

    

Evidence based onderwijs

Evalueren effectiviteit onderwijswijzigingen mbv Student Analytics

Op schema: Het onderzoek naar de effecten van blended learning (project Evidence Based Onderwijs) binnen FGB verloopt volgens plan

€ 10.204

€ 10.000

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

VU Analytics

Versterken van evidence based onderwijs, begeleiding van studenten en onderwijsbeleid dankzij inzichten uit VU Analytics.

Extra doelen: We blijven graag een toename van het gebruik zien van de analyses en inzichten. Daarnaast wordt per 2024 ook gerealiseerd:
- Evidence based persoonlijke adviezen en studentbegeleiding voor studenten en docenten (op basis van toestemming) beschikbaar.
- De inbedding van prognoses in de ontwikkeling van onderwijsbeleid; bijv. instroomprognoses en doorstroomprognoses die gebruikt worden om proactief en gericht te voorzien in de onderwijsbehoefte van onze studenten is structureel geborgd.
- VU Analytics moet een boegbeeld blijven van data analyses binnen het hoger onderwijs. Streven is ook om dit internationaal te gaan uitbouwen. Daarnaast zal er intensiever samengewerkt gaan worden met de wetenschappers binnen en buiten de VU.

€ 224.887

€ 224.889

€ 224.887

Decentraal

     

Evidence based onderwijs

Evalueren effectiviteit onderwijswijzigingen mbv Student Analytics

Gelijk aan plan: Aanpassingen in het onderwijs zijn geëvalueerd en verbeterpunten geformuleerd.

€ 10.222

€ 10.222

€ 111.054

3g. Studentenwelzijn

Voortgang

Doelen 2021 behaald, financiële uitnutting blijft iets achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Studenten- welzijn

Bevorderen studentenwelzijn

Op schema: Een digitaal platform (op Vuweb) voor studentenwelzijn is gerealiseerd voor zowel Nederlandse als internationale studenten. Hierin staat informatie over thuis studeren, fysieke en mentale gezondheid, relevante regelingen, de studentbegeleiders, activiteiten van VU communities, informatie over modules en apps en er zijn ook aanvullingen gedaan n.a.v. recente ontwikkelingen binnen studentenwelzijn.  

€ 309.977

€ 250.859

Caring Universities

eHealth interventies ontwikkelen voor studenten

Versneld: Per 2021 zijn vijf verschillende interventies opgeleverd (beoogd was 2), namelijk: Stemming, stress, uitstelgedrag, corona gerelateerde kwesties, en algemene coping vaardigheden. De VU-brede survey is afgenomen en de resultaten zijn aan de deelnemers teruggekoppeld.

  

Goal Setting

Uitrollen van goal setting interventie met als doel om het welzijn en studiesucces van studenten te verhogen en uitval te verlagen.

Bijstelling: Het project is uitgevoerd. Ongeveer 480 studenten hebben in experimentele condities (ongeveer 50% controlegroep en 50% experimentele groep) deelgenomen aan de goal-setting interventie en de data zijn wetenschappelijk onderzocht. De beoogde effecten op verhogen studentenwelzijn en studiesucces zijn niet gerealiseerd. Er zijn geen nieuwe eerstejaars gestart in 2022 met de interventie.

  

Decentraal

    

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid vergroten door ontwikkelen van beleid en richtlijnen, tools en trainingen voor studenten en docenten.

Op schema: #zouikwatzeggen-app geïmplementeerd;
Training voor tutoren geïmplementeerd.

€ 271.774

€ 245.639

Student- betrokkenheid

Het doel is om hier de algehele studentbetrokkenheid te vergroten

Op schema: Ingezet tbv activiteiten van studieverenigingen zoals culturele activiteiten, musea, rondleidingen in de stad, bezoek aan parken en dierentuinen.

  

De beoogde interventie met betrekking tot Goal Setting en het onderzoek zijn uitgevoerd. Echter, door de complexiteit van samenwerking met EUR-RSM (interventie werd daarmee van mindere kwaliteit) en een andere studiecultuur op de VU worden effecten niet behaald. We gaan nu een soortgelijke interventie zelf opzetten zodat hij effectief is voor de student van de VU.

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Studentenwelzijn

Bevorderen studentenwelzijn

Gelijk aan plan: Per 2024 werkt de VU vanuit een integrale aanpak verder aan het welzijn van haar studenten, uitgaande van een inspirerende visie en uitgebreide, adequate informatie over studentenwelzijn. Er wordt jaarlijks een health & wellbeing week voor de studenten op de VU campus georganiseerd, er is een platform ingericht dat de sociale binding van studenten met elkaar en met de VU bevordert, er zijn tools beschikbaar voor docenten en studentbegeleiders ter bevordering van preventie en vroegsignalering van studiestress en –vertraging, (specifieke) behoeften van (groepen) studenten zijn onderdeel van de kwaliteitscriteria bij onderwijsinnovatie en er zijn waarborgen ontwikkeld voor een veilig en inclusief studieklimaat binnen de VU.

€ 199.332

€ 199.333

€ 199.332

Caring Universities

eHealth interventies ontwikkelen voor studenten

Gelijk aan plan: Er is een infrastructuur gebouwd met daarin minimaal zes verschillende interventies, een doorlopende poule aan studentcoaches en jaarlijkse metingen, die desgewenst internationaal vergeleken kunnen worden.

   

Goal Setting

Uitrollen van goal setting interventie met als doel om het welzijn en studiesucces van studenten te verhogen en uitval te verlagen.

Bijstelling: De algemene doelenstelleninterventie van EUR-RSM wordt omgezet naar studiekeuzedoelenstellen. Concreet wordt nu beoogd de impact van de VU StudieKeuzeCheckvragenlijst (SKC) te gaan verhogen door gedurende het 1e bachelorjaar de SKC herhaald in te zetten en te koppelen aan studiekeuzecoaching. Per 2024 moeten alle studenten die voor de keuze van studieswitch of studieuitval staan gebruik kunnen gaan maken van de SKC bij gesprekken met de studieadviseur.

   

Decentraal

     

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid vergroten door ontwikkelen van beleid en richtlijnen, tools en trainingen voor studenten en docenten.

Gelijk aan plan: Bij Geneeskunde is beleid sociale veiligheid en passend trainingsaanbod in samenwerking met alliantiepartners en affiliatieziekenhuizen ontwikkeld en geïmplementeerd.

€ 46.443

€ 56.666

€ 82.221

Studentbetrokkenheid

Het doel is om hier de algehele studentbetrokkenheid te vergroten

Gelijk aan plan: Bij FGW hebben we een geolied systeem van studentbetrokkenheid, een community of learners.

   

Thema 4 Onderwijsdifferentiatie

4a. Versterken profiel

Voortgang

Doelen 2021 grotendeels behaald, financiële uitnutting blijft iets achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Community Service Learning (CSL)

De mogelijkheden voor studenten uitbreiden om via Community Service Learning hun kennis in te zetten voor het oplossen van prangende maatschappelijke vraagstukken.

Op schema: Er is een VU framework CSL opgesteld in de vorm van een online toolbox. Dit zijn handvatten voor docenten om onderwijsvormen met CSL activiteiten te ontwikkelen en te integreren in het onderwijs. De kwaliteits- en ethische maatstaven zijn in deze toolbox verwerkt. De VU biedt in alle faculteiten cursussen aan waarin CSL  is geïntegreerd.

€ 618.773

€ 618.773

     

A Broader Mind (ABM)

De VU wil haar studenten de mogelijkheid bieden om zich op academisch, persoonlijk en maatschappelijk vlak, breder te ontwikkelen: studenten toerusten om in deze wereld succesvol en betekenisvol te kunnen zijn.

Op schema: In 2021 zijn de eindtermen Broader Mind voor bachelors (niveau 300) vastgesteld. Voor de Broader Mind Course hebben in 2021 ongeveer 500 studenten zich aangemeld, ruim 350 hebben een certificaat behaald.Realisatie van de toolbox met goede voorbeelden gaat minder snel dan gehoopt.

  

Decentraal

    

Ontwikkeling van leerlijnen

Ontwikkeling en integratie van leerlijnen binnen verschillende faculteiten

Deels vertraagd: Bij FGB is het methodenonderwijs aangepast en is een leerlijn laag intensief behandelen geïmplementeerd bij Psychologie. Bij RCH is Law in Action breder uitgerold. Bij FSW is de aanpak van het multimethodisch onderwijs vertraagd door Corona.

€ 890.026

€ 706.461

Opleidingsportfolio

Faculteiten bieden een afgewogen, herkenbaar en onderscheidend opleidingsportfolio dat aansluit bij maatschappelijke vraagstukken.

Deels vertraagd: Bij FRT is de bachelor Religie en Theologie van start gegaan. Bij FSW is Sociologie curriculum tegen het licht gehouden en verbeterd. SBE heeft nieuwe bachelors en minoren in voorbereiding en is nieuwe specialisaties gestart. Bij FGW zijn Environmental en Digital Humanities doorontwikkeld. Rechten heeft de aanpassing van het opleidingsportfolio doorgeschoven naar 2024.

  

De centrale projecten worden ook nog uit andere bronnen gefinancierd en de totale begroting is groter dan hier staat, dus de studievoorschotmiddelen zijn hier volledig besteed.

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Community Service Learning

De mogelijkheden voor studenten uitbreiden om via Community Service Learning hun kennis in te zetten voor het oplossen van prangende maatschappelijke vraagstukken.

Gelijk aan plan: Per 2024 hebben alle studenten de mogelijkheid om aan CSL deel te nemen en is een model voor verduurzaming van CSL binnen de VU opgesteld.

€ 189.110

€ 189.111

€ 189.110

A Broader Mind

De VU wil haar studenten de mogelijkheid bieden om zich op academisch, persoonlijk en maatschappelijk vlak, breder te ontwikkelen: studenten toerusten om in deze wereld succesvol en betekenisvol te kunnen zijn.

Bijstelling: Per 2024 nemen jaarlijks 1000 studenten deel aan de ABMcourse, zijn de ABM eindtermen opgenomen in alle bacheloropleidingen, is de toolbox goed gevuld met een variatie aan goede voorbeelden. Voor masterstudenten zal het onderwijsaanbod later worden gerealiseerd.

   

Decentraal

     

Ontwikkeling van leerlijnen

Ontwikkeling en integratie van leerlijnen binnen verschillende faculteiten

Gelijk aan plan: leerlijnen zijn geïmplementeerd, geëvalueerd en waar nodig aangepast.

€ 355.716

€ 402.541

€ 500.061

Opleidingsportfolio

Faculteiten bieden een afgewogen, herkenbaar en onderscheidend opleidingsportfolio dat aansluit bij maatschappelijke vraagstukken.

Gelijk aan plan: Het beoogde eindresultaat is een helder, omlijnd onderwijsaanbod in BA, MA, RMA binnen de betreffende faculteiten.

   

4b. Interdisciplinair samenwerken

Voortgang

Doelen 2021 niet geheel behaald, financiële uitnutting blijft iets achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Decentraal

    

Studentparticipatie in het onderwijs

Bevorderen participatie van studenten in multidisciplinaire onderwijsprojecten bij Geneeskunde

Op schema: Project coschap in de regio is gestart, Studentenpoli binnen coschap inwendige geneeskunde, chirurgie en psychiatrie/neurologie is geïmplementeerd. Nu opgeschaald voor masterfase. Studenten participeren in onderwijsprojecten binnen de faculteit door oprichting van STUDIOO (studentenplatform).

€ 510.323

€ 425.105

Interdisciplinair onderwijs

Gezamenlijk leren hoe interdisciplinair onderwijs goed vorm te geven en uit te voeren.

Vertraagd: Ontwikkeling van nieuwe SS4S-vakken bij FSW is een jaar opgeschoven vanwege coronadruk. In het najaar 2021 zijn voor 6 cursussen de grote lijnen en globale inhoud bedacht.

  

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Decentraal

     

Studentparticipatie in het onderwijs

Bevorderen participatie van studenten in multidisciplinaire onderwijsprojecten bij Geneeskunde

Gelijk aan plan: Coschap in de regio ontwikkeld met verschillende zorgaanbieders, studentenpoli maakt onderdeel uit van het GNK curriculum en STUDIOO loopt.

€ 317.495

€ 231.164

€ 280.229

Interdisciplinair onderwijs

Gezamenlijk leren hoe interdisciplinair onderwijs goed vorm te geven en uit te voeren.

Gelijk aan plan: 6 nieuwe SS4S cursussen. Voortdurende professionalisering mbt interdisciplinair onderwijs.

   

4c. Talentontwikkeling

Voortgang

Deelthema loopt, inzet en besteding lopen achter bij plan

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Honours in de master

Ook in de master krijgt het honoursprogramma een plek

Afgeblazen: De Honours in de Mastervakken gaan er niet komen. Dit onderdeel is eind 2021 afgeblazen, de (financiële) planning bleek niet realistisch. De vakken zijn in de basis ontwikkeld, maar er is onvoldoende basis voor een honoursprogramma in de master; daar is structurele ondersteuning voor nodig en dat kan niet uit deze middelen.

€ 15.000

€ 19.430

Decentraal

    

Talentontwikkeling

Studenten stimuleren hun talenten maximaal te ontwikkelen.

Vertraagd: Honoursprogramma’s zijn aangepast bij FGB en SBE, er is een medewerker Talentbeleid aangesteld bij FRT. Bij FSW zijn drie internationale bachelors tracks ontwikkeld en geïmplementeerd. Verschillende initiatieven op dit thema zijn nog niet gestart door Corona.

€ 433.635

€ 188.289

Door drukte door corona had honoursonderwijs niet de hoogste prioriteit. Het zijn programma’s voor relatief weinig studenten, er is voor gekozen de beschikbare tijd in dingen te steken die zoveel mogelijk studenten ten goede kwamen.

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Decentraal

     

Talentontwikkeling

Studenten stimuleren hun talenten maximaal te ontwikkelen.

Bijstelling: Bij FGB worden de andere honoursprogramma’s niet meer aangepast.

€ 336.911

€ 298.489

€ 383.331

Thema 5 Onderwijsfaciliteiten

5a. studenten on campus werken

Voortgang

Deelthema loopt, inzet en besteding lopen achter bij plan

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Roosters en intekenen faciliteren voor studenten

Het duurzaam opleveren van uitstekende studieroosters en optimaal benutten van schaarse onderwijsruimtes

Afgerond/op schema:

€ 2.471.934

€ 1.571.950

  

Er is een nieuwe roosterapplicatie in gebruik genomen (Termtime), de website MyTimetable voor studenten en docenten is beschikbaar en de kwaliteit van het planningsproces is op orde.

  
  

De regeling Intekenen is herzien.

  

Studieplekken en studieruimtes

Verbetering kwaliteit, kwantiteit en vindbaarheid studieplekken en kwaliteit en flexibiliteit van studieruimtes

Deels vertraagd: Voor de vindbaarheid van studieplekken hebben we een overzicht op vu.nl en Canvas gezet van welk type plekken waar te vinden zijn. In het hoofdgebouw heeft UB sensoren geplaatst: studenten kunnen online zien wat de bezetting is per verdieping. Naast de eerder gerealiseerde 500 studieplekken uit andere middelen, zijn in 2021 nog geen nieuwe studieplekken gerealiseerd (vnl door langere levertijden). We hebben samen met studenten een ontwerp gemaakt, dat op dit moment (begin 2022) wordt uitgevoerd.

  
  

In 2021 is de voorbereiding gestart voor het flexibel inrichten van 2 vlakke collegezalen. Daarnaast is echter buiten de kwaliteitsmiddelen om meer dan de helft van de ruimten van de VU voorzien van faciliteiten t.b.v. online en hybride onderwijs. In 2022 volgt de rest.

  

Decentraal

    

Gebruikersmaterialen

Digitale tandheelkundige onderwijsmiddelen inzetten

Afgerond: Uitbreiden van het standaardpakket verbruiksmaterialen is gerealiseerd

€ 32.534

€ 22.493

Sociale ruimte en studieplekken

Inrichting van sociale ruimte en studieplekken met goede up-to-date faciliteiten

Vertraagd: Tijdens de COVID-19 pandemie zijn verbouwactiviteiten grotendeels stil komen te liggen.

  

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Roosters en intekenen faciliteren voor studenten

Het duurzaam opleveren van uitstekende studieroosters en optimaal benutten van schaarse onderwijsruimtes

Gelijk aan plan: het project Onderwijsplanning is reeds afgerond.
Per 2024 worden studenten en de organisatie beter ondersteund bij het inschrijfproces.

€ 829.528

€ 2.547.379

€ 466.130

      

Studieplekken en studieruimtes

Verbetering kwaliteit, kwantiteit en vindbaarheid studieplekken en kwaliteit en flexibiliteit van studieruimtes

Gelijk aan plan: Per 2024 heeft de VU de kwaliteit en de vindbaarheid van 900 studieplekken in het Hoofdgebouw verbeterd en is het totaal aantal beschikbare plekken in het Hoofdgebouw uitgebreid met 400 stuks.
In 2024 zijn de kwaliteit en flexibiliteit van de faciliteiten van circa 160 onderwijsruimten op de campus verbeterd.

   

Decentraal

     

Gebruikersmaterialen

Digitale tandheelkundige onderwijsmiddelen inzetten

Bijstelling: COVID-19 heeft een groot effect op de manier van leren gehad. Begin 2022 is een start gemaakt om te inventariseren waar de actuele behoefte bij de studenten ligt en passend is bij de nieuwe blended activerende werkvormen.

€ 22.890

€ 22.890

€ 23.913

Sociale ruimte en studieplekken

Inrichting van sociale ruimte en studieplekken met goede up-to-date faciliteiten

Gelijk aan plan: In 2024 is er een bloeiend FRT Community Forum en zijn faciliteiten van studieplekken passend bij de activerende werkvormen.

   

5b. Ondersteuning innovatief onderwijs

Voortgang

Doelen 2021 grotendeels behaald, financiële uitnutting blijft achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Digitaal toetsen

Inzet op digitale toetsing met mobiele apparaten, online proctoring voor specifieke doelgroepen

Afgerond/Op schema: In oktober 2021 zijn 8 tentamens gehouden op mobiele apparaten, dat waren totaal ruim 600 afgenomen digitale tentamens. Er is een zaal op de VU ingericht als digitale toetsruimte.
Pilot online proctoring is afgerond, bredere inzet ivm Corona is niet uit deze middelen gefinancierd.

€ 2.811.369

€ 1.960.811

Digitaal onderwijsmateriaal

Stimuleren van gebruik van e-books, open onderwijsmateriaal

Afgerond/Op schema: pilots zijn afgerond. Er is inzicht in aanbod en gebruik van interactieve content en e-books in het onderwijs.
Als onderdeel van het SURF – project SURFsharekit (opslag onderwijsmateriaal) zijn 7 kleine pilots gestart op de faculteiten, waarvan er 4 zijn afgerond.

  

Digitale tools en opnamestudio

Inrichten van een systeem rondom de begeleiding, beoordeling en archivering van eindwerken en vernieuwing van de opnamestudio

Deels vertraagd: Er zijn meer dan 500 docenten getraind in het gebruik van verschillende nieuwe gereedschappen.
Het project digitale ondersteuning eindwerken is gepauzeerd vanwege beperkte capaciteit bij faculteiten en IT.
Ontwerp opnamestudio is gemaakt, uitvoering is verschoven naar 2022 ivm workload AVC.

  

VU NT&L

Het netwerk financiert en faciliteert experimenten en onderzoek t.a.v. VU breed in te zetten software en beheer, ze financieren en beheren de VU Onderwijswerkplaats. Daarnaast organiseren ze communicatie en events etc.

Op schema: Het financieren van de VU-brede licenties voor FeedbackFruits, Mentimeter, Xerte, Persuall, BuddyCheck, Easygenerator en deel UB auteursrechttools is gerealiseerd. Ook zijn werkplekken voor medewerkers en student-assistenten en apparatuur voor inzet en experimenteren VU Onderwijswerkplaats gefinancierd.

  

Decentraal

    

Ondersteuning innovatief onderwijs

Verbetering van digitale ondersteuning van het onderwijs en verwante faciliteiten ten behoeve van studenten, docenten en opleidingen

Op schema: Faculteiten ondersteunen docenten en studenten met materialen (bv headsets), er zijn ondersteunende medewerkers en student-assistenten, er zijn spreekuren en workshops.

€ 1.184.841

€ 1.324.810

Spring Lab bij Geneeskunde

Een fysieke en digitale ruimte opzetten die studenten de mogelijkheid biedt om zich in uiteenlopende medische en academische vaardigheden te bekwamen.

Versneld: Al verder dan beoogd resultaat. Fysieke ruimte beschikbaar; Materiaal aangeschaft; er staat heel programma, pilotstatus voorbij.

  

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Digitaal toetsen

Inzet op digitale toetsing met mobiele apparaten, online proctoring voor specifieke doelgroepen

Gelijk aan plan: Per 2024 is digitaal toetsen een standaard onderdeel van ons onderwijs. Er wordt hierbij gekeken naar toetsen met mobiele apparaten in samenhang met andere opties zoals online proctoring of Bring Your Own Device.
De bredere inzet van online proctoring wordt buiten de studievoorschotmiddelen verder onderzocht.

€ 2.307.521

€ 2.518.557

€ 1.797.054

Digitaal onderwijs- materiaal

Stimuleren van gebruik van e-books, open onderwijsmateriaal

Gelijk aan plan: In 2024 wordt er significant meer interactief onderwijsleermateriaal gebruikt in het onderwijs wordt deelgenomen aan nationale voorziening ter ontsluiting van digitaal leermateriaal.

   

Digitale tools en opnamestudio

Inrichten van een systeem rondom de begeleiding, beoordeling en archivering van eindwerken en vernieuwing van de opnamestudio

Gelijk aan plan: Voor alle regulier bekostigde opleidingen is digitale ondersteuning van eindwerken beschikbaar.De opnamestudio is vernieuwd.

   

VU NT&L

Het netwerk financiert en faciliteert experimenten en onderzoek t.a.v. VU breed in te zetten software en beheer, ze financieren en beheren de VU Onderwijswerkplaats. Daarnaast organiseren ze communicatie en events etc.

Gelijk aan plan: Aanvullende software pakketten en hardware die in de loop van 2021, 2022 en 2023 worden geselecteerd. Hierbij wordt in 2022 een traject ingezet voor een rationalisatieslag: welke functies zijn overlappend en welke kernfunctionaliteiten moeten na 2024 worden behouden (t.a.v. financieringsmogelijkheden na 2024).

   

Decentraal

     

Ondersteuning innovatief onderwijs

Verbetering van digitale ondersteuning van het onderwijs en verwante faciliteiten ten behoeve van studenten, docenten en opleidingen

Gelijk aan plan: Docenten worden ondersteund (bv Academic course support bij FSW), en gestimuleerd met geld voor onderwijsinnovaties of plekken voor uitwisseling (bv werkplaats bij FSW, ICT&O unit bij FGW)

€ 1.036.044

€ 1.188.815

€ 1.309.061

Spring Lab bij Geneeskunde

Een fysieke en digitale ruimte opzetten die studenten de mogelijkheid biedt om zich in uiteenlopende medische en academische vaardigheden te bekwamen.

Gelijk aan plan: Het Springlab voor het oefenen van praktische medische en academische vaardigheden is ingericht (fysiek en digitaal) en ingebed in het geneeskunde curriculum.

   

Thema 6 Docentkwaliteit

6a. Professionalisering docenten

Voortgang

Doelen 2021 behaald, financiële uitnutting blijft iets achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Leergangen

Professionaliseringstrajecten voor (junior)docenten aanbieden

Versneld: In totaal zijn er 64 juniordocenten opgeleid, waarvan 47 door studievoorschotmiddelen gefinancierd (beoogd was 40). Afgelopen jaar hebben 48 deelnemers de SKO gevolgd en behaald (beoogd was jaarlijks 30).

Op dit moment zijn 3 LOL groepen afgerond, totaal 34 deelnemers. De vierde lichting van de LOL is gestart met 11 mensen (beoogd was minimaal 8 per lichting).

Professionalisering promovendi: Elf deelnemers hebben het hele traject gevolgd en kunnen opgaan voor hun deelcertificaat. De 2e groep met 10 deelnemers is in okt 2021 gestart (beoogd was pilot draaien).

€ 1.853.508

€ 1.837.932

Projecten Learn academy

Herontwerp BKO en continu professionaliseringsaanbod is ontworpen en wordt gevolgd

Versneld: In 2021 is de pilot van het nieuwe BKO traject gedraaid. Continu professionaliseringsaanbod is ontworpen en wordt gevolgd, het heeft oa de volgende modules opgeleverd: (1) Lesson Study in het HO: ontwikkeld, nog niet uitgevoerd. (2) Bouwen aan Sterke Onderwijsteams: ontwikkeld en 1e groep is bijna klaar. (3) Start-to-teach dag: ontwikkeld en uitgevoerd.

  

Decentraal

    

Professionaliserings- trajecten

Het doel is om de (junior) docenten van de faculteiten een professionaliseringstraject aan te bieden dat bij hen en de facultaire context past

Op schema: Er worden door faculteiten bijeenkomsten, cursussen en leergangen aangeboden.

€ 586.255

€ 552.855

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Leergangen

Professionaliseringstrajecten voor (junior)docenten aanbieden

Gelijk aan plan: Per 2024 hebben we in totaal 70 juniordocenten opgeleid/in opleiding; SKO neemt jaarlijks met tenminste 30 toe; hebben 60 medewerkers de LOL afgerond; hebben 60 deelnemers het PhD teaching practice & supervision traject gevolgd en een deelcertificaat behaald.

€ 691.123

€ 806.686

€ 834.468

Projecten Learn academy

Herontwerp BKO en continu professionaliseringsaanbod is ontworpen en wordt gevolgd

Gelijk aan plan: In 2024 is een professionaliseringslijn ontstaan waar docenten jaarlijks met plezier minimaal 1 module/traject van kunnen volgen.

   

Decentraal

     

Professionaliserings- trajecten

Het doel is om de (junior) docenten van de faculteiten een professionaliseringstraject aan te bieden dat bij hen en de facultaire context past

Gelijk aan plan: Professionaliseringstrajecten voor (junior)docenten zijn gereed en worden verzorgd;
Facultaire onderwijsdagen, workshops en bijeenkomsten worden goed bezocht door docenten.

€ 530.412

€ 673.095

€ 623.696

6b. Ondersteuning innovatief lesgeven

Voortgang

Doelen 2021 grotendeels behaald, financiële uitnutting blijft achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Mixed classroom docenten

Mixed classroom trainingen verzorgen voor docenten waardoor de Mixed Classroomvisie en -uitgangspunten VU-breed worden uitgedragen en versterkt dragen bij tot een inclusieve, prikkelende omgeving voor alle medewerkers en studenten.

Op schema: Inmiddels zijn er 6 trainers binnen Learn!Academy getraind en ervaren in het geven van Mixed Classroom trainingen, workshops en advies. Het Mixed Classroom onderwijs model is uitgebreid en doorontwikkeld met een white paper voor het omgaan met moeilijke momenten tijdens werkgroepen en colleges: “Hot Moments”. Binnen de VU Start To Teach Day, de BKO en de SKO wordt het Mixed Classroom concept op verschillende niveaus ingezet. Het concept is geïntegreerd in het VU brede aanbod en de ondersteuning van Learn!

€ 560.062

€ 489.969

  

Academy rondom Activerend Blended Onderwijs (PLG’s). Een MC-trainer doorloopt het LOL-programma om het MC gedachtegoed in volgende trajecten als uitvoerend trainer nog beter te kunnen integreren. Er is een onderzoeksvoorstel geschreven bijdragend aan de evaluatie van het Mixed Classroom concept. De evaluatie van het MC concept is gaande. Er is gewerkt aan een Mixed Classroom Curriculum Scan.

  

Taalbeleid docenten

Docenten die Engelstalig lesgeven trainen in hun taalvaardigheid en lesgeven in het Engels

Op schema: De cursussen Engels voor docenten zijn aangeboden. Hieraan is een aanbod cursussen Engels voor ondersteunend personeel toegevoegd. Deze zijn ontwikkeld door het Taalcentrum. Daarnaast is een licentie voor vertaaltool DeepL aangeschaft. Ook is een begin gemaakt met het maken van een VU-brede termininologielijst.

  

Didactische ondersteuning

Aanbieden van laagdrempelige didactische ondersteuning; helpdesk en/of assistentie op de werkplek en handleidingen

Op schema: Een visie op laagdrempelige onderwijsondersteuning is geschreven; Coaching on the job wordt nog steeds geboden. Voortdurende updates en uitbreiding van handleidingen op Canvas online education + eerste omzetting informatiebronnen naar vu.nl is gerealiseerd binnen project VU NT&L.

  

Decentraal

    

Innovatiemiddelen

Stimuleren ontwikkelen innovatief onderwijs door innovatiebudget voor docenten

Deels vertraagd: FGB en AUC hebben innovatie gestimuleerd door capaciteit uit te breiden en budget beschikbaar te stellen voor ideeën van docenten. Bij GNK is start van het project uitgesteld door Corona. Bij FSW moeten de projecten nog starten, budget is pas per 2022 beschikbaar.

€ 701.560

€ 567.175

Ondersteuning docenten

Cursussen en coaching ten behoeve van het blended onderwijsconcept.

Op schema: FGW, AUC hebben capaciteit uitgebreid. Bij RCH en FSW starten projecten pas later.

  

Toetskwaliteit

De kwaliteit van toetsen verbeteren doordat docenten zijn onderlegd in het maken van toetsen, toetsdossiers en toetsplannen.

Op schema: Bij FGB en SBE zijn toetsen waar nodig aangepast, zijn extra uren toegekend per vak voor verbeteren toetskwaliteit; SBE heeft een toetsdeskundige ingehuurd en workshops toetsmatrijzen georganiseerd.

  

Door de pandemie zijn niet alle geraamde kosten uitgegeven. Docenten hadden hun handen vol aan online lesgeven en kwamen minder toe aan cursussen.

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Mixed classroom docenten

Mixed classroom trainingen verzorgen voor docenten waardoor de Mixed Classroomvisie en -uitgangspunten VU-breed worden uitgedragen en versterkt dragen bij tot een inclusieve, prikkelende omgeving voor alle medewerkers en studenten.

Gelijk aan plan: De Mixed Classroom aanpak is onderdeel van het curriculum van elke student, wat inhoudt dat in elk curriculum voldoende docenten volgens de visie van het model lesgeven.
Er is een toegankelijke infrastructuur ingericht, waarmee voldoende docenten ondersteund kunnen worden.

€ 209.919

€ 195.245

€ 195.243

Taalbeleid docenten

Docenten die Engelstalig lesgeven trainen in hun taalvaardigheid en lesgeven in het Engels

Gelijk aan plan: Per 2024 worden twee type toetsen voor docenten aangeboden; de observatievariant en de oral assessment.

   

Didactische ondersteuning

Aanbieden van laagdrempelige didactische ondersteuning; helpdesk en/of assistentie op de werkplek en handleidingen

Gelijk aan plan: Elke docent kan gebruik maken van laagdrempelige onderwijsondersteuning, digitaal en op de werkplek.

   

Decentraal

     

Innovatiemiddelen

Stimuleren ontwikkelen innovatief onderwijs door innovatiebudget voor docenten

Gelijk aan plan: In 2024 zijn de wensen die in de opleidingen leven t.a.v. het ontwikkelen van innovatief onderwijs in de verschillende curricula geïmplementeerd. 

€ 539.968

€ 562.482

€ 622.118

Ondersteuning docenten

Cursussen en coaching ten behoeve van het blended onderwijsconcept.

Gelijk aan plan: Docenten hebben zich ontwikkeld en passen blended learning toe in hun onderwijs en er is een levendige professionaliseringscultuur

   

Toetskwaliteit

De kwaliteit van toetsen verbeteren doordat docenten zijn onderlegd in het maken van toetsen, toetsdossiers en toetsplannen.

Gelijk aan plan: Het facultair toetsbeleid is in alle opleidingen van FGB geïmplementeerd. Toetsdossiers volgens opzet SBE zijn voltooid en het proces in relatie tot leerdoelen en eindtermen is geëvalueerd, bijgesteld en voltooid.

   

6c. VU NT&L

Voortgang

Doelen 2021 niet geheel behaald en besteding loopt achter bij plan

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Centraal

    

Network Teaching & Learning

Het opzetten en draaiende houden van het VU NT&L

Deels vertraagd: De onderwijswerkplaats is verhuisd (nog niet geheel i.v.m. leveringsproblemen). Tevens is er gewerkt aan de zichtbaarheid en herkenning van de onderwijswerkplaats voor docenten. Eerste planvorming voor voortzetting VU NT&L na 2024 heeft plaatsgevonden. Verduurzaming loopt iets achter door onzekerheid over financieringsbron na 2024.

€ 1.450.174

€ 875.130

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Centraal

     

Network Teaching & Learning

Het opzetten en draaiende houden van het VU NT&L

Gelijk aan plan: Per 2024 is VU NT&L hét onderwijs- innovatiecentrum van de VU waarin wordt samengewerkt door diensten en faculteiten, waar onderwijsinnovatie, -advisering en -professionalisering hand in hand gaan en de mogelijkheden van het NU-gebouw ten volle benut worden.

€ 762.572

€ 830.045

€ 864.794

6d. Duurzame loopbaan

Voortgang

Doelen 2021 grotendeels behaald, financiële uitnutting blijft achter

Mate van realisatie

Uitnutting financieel

Onderwerp

Doel

Gerealiseerd resultaat t/m 2021

Begroting t/m 2021

Realisatie t/m 2021

Decentraal

    

Carrièrelijn

Het belang van onderwijsprestaties benadrukken. Professionalisering past bij de rol van docenten zoals in het Raamwerk Onderwijsprestaties is vastgelegd.

Deels vertraagd: Bij SBE is norm van BKO en SKO behaald en hebben de eerste PhD-studenten hebben hun startkwalificatie onderwijs behaald. Door tijdgebrek is de evaluatie van bevorderingscriteria nog niet gestart, maar er is wel een nieuwe Taskforce aangesteld die zich o.a. over de carrièrelijn gaat buigen.

€ 397.472

€ 270.222

Vooruitblik

Onderwerp

Doel

Beoogd resultaat 2024

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Decentraal

     

Carrièrelijn

Het belang van onderwijsprestaties benadrukken. Professionalisering past bij de rol van docenten zoals in het Raamwerk Onderwijsprestaties is vastgelegd.

Gelijk aan plan: Bij SBE volgen van Raamwerk Onderwijsprestaties, de startkwalificatie onderwijs voor PhD-studenten is afgerond en evaluatie van nieuwe bevorderingscriteria is afgerond.

€ 320.324

€ 350.614

€ 409.938