Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

IX Reflectie medezeggenschap op de inzet van de studievoorschotmiddelen VU

De afgelopen twee jaar werden sterk gekenmerkt door de Covid-19 pandemie, die veel invloed heeft gehad op de manier waarop onderwijs werd gegeven aan de VU. Het jaar 2021 kende veel online les en weinig activiteit op de campus zelf. Het is daardoor voor sommige doelen met betrekking tot de fysieke campus, lastig om een goed beeld te krijgen van de effecten van het plan op de kwaliteit van het onderwijs. Het oorspronkelijke plan hield immers geen rekening met deze uitzonderlijke omstandigheden. Toch is er wat betreft de GV grote vooruitgang geboekt in de in het plan beschreven investeringen.

Voornamelijk op facultair niveau, zien we dat er geleverd is op de gemaakte beloftes, met een realisatie van 93.3% besteding. We zien dat ook terug in de reflectie van de facultaire studentenraden, die onder andere mentoraat programma's, investeringen in blended learning en focus op studentenwelzijn als constructieve en waardevolle projecten beschrijven.

Ook op centraal niveau is meer dan de helft van de begrote middelen uitgegeven. Een groot deel van de niet bestede middelen was toebedeeld aan docentkwaliteit en onderwijsfaciliteiten. De GV weet dat door corona de werkdruk onder medewerkers ontzettend hoog lag en is daardoor blij dat dat gerespecteerd is door nieuwe trainingen en onderwijsmiddelen door te schuiven naar aankomende jaren. Ook de vertraging van de faciliteiten onder thema 5 was onvermijdelijk.

Wat betreft de betrekking van de medezeggenschap bij de kwaliteitsgelden, is de centrale medezeggenschap erg tevreden over hoe ze wordt betrokken bij het proces. Er zijn regelmatig updates en vragen worden goed en snel beantwoord. Op facultair niveau is de betrokkenheid erg wisselend. Sommige facultaire raden geven aan goed betrokken te worden, anderen geven aan niet of nauwelijks informatie te krijgen. Om dit te verbeteren zijn er afspraken gemaakt tussen de centrale medezeggenschap en de organisatie, om medezeggenschap op elke faculteit actief betrokken te krijgen bij dit proces. De medezeggenschap gaat zich optimaal inzetten om een goede transitie naar toekomstige raden te verzorgen. De organisatie zelf heeft toegezegd om de faculteitsbesturen nogmaals aan te manen de medezeggenschap ieder jaar actief te informeren over de kwaliteitsafspraken. De GV heeft er vertrouwen in dat dit volgend jaar tot een nog betere samenwerking zal leiden.